Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.

Școala Doctorală (IOSUD)

Planuri de învățământ >>

 

Buletinul Școlii Doctorale

 

Stimați studenți-doctoranzi, pentru o mai bună organizare a activităților în perioada COVID – 19, vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră la următoarea adresă de email: doctorat@unarte.org  

Desfășurarea Studiilor de Doctorat

Informaţii generale despre studiile universitare de doctorat

Universitatea Națională de Arte din București este o universitate de educație artistică, căreia Agenția Română de Asigurarea Calității în Învăţământul Superior i-a conferit calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituționale, și are în structura sa programe de studii acreditate de către Agenția Română de Asigurarea Calitații în Învatamântul Superior, având dreptul să organizeze concurs de admitere pentru ramura de știință Arte.

Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Națională de Arte au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Studiile universitare de doctorat sunt organizate de Institutul de Studii Doctorale al Universităţii Naționale de Arte din București în conformitate cu:

Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Granturile doctorale de la bugetul de stat care finanţează locurile de doctorat cu frecvenţă au în componenţa lor şi o bursă lunară de studii pe când cele care finanţează locurile cu frecvenţă redusă nu conţin bursă de doctorat. O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de studii universitare de doctorat.

Programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri:

 1. Doctorat ştiinţific.

Acesta are ca finalitate producerea, pe baza unor metode ştiinţifice, de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţional. El este o condiţie pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare. În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific, Universitatea Națională de Arte din București conferă diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea acestui titlu de doctor.

 1. Doctorat profesional

Acesta are ca finalitate producerea de cunoaştere originală, pe baza aplicării de metode ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice asupra unor creaţii artistice sau asupra unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi internaţional, care poate constitui o bază pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare în domeniile artelor şi sportului. În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional, Universitatea Națională de Arte din București  conferă diploma şi titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr.P. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menţionează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului.

Studiile universitare de doctorat ale unui student-doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (fiecare alcătuit din câte 2 semestre universitare) şi cuprind:

 • un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul şcolii doctorale
 • un program individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei lucrări originale, numită teză de doctorat, care este rezultatul activităţii de cercetare sau de creaţie artistică desfăşurate de studentul-doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor. Studiile universitare de doctorat se desfăşoară pe baza unui Contract de studii universitare de doctorat încheiat între studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi Universitatea Națională de Arte din București. Ele se pot întrerupe în următoarele situaţii: din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru sarcină şi lăuzie sau a concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive temeinice. Orice întrerupere a doctoratului trebuie să înceapă în prima zi a unui semestru universitar şi să se încheie în ultima zi a unui semestru universitar, astfel asigurându-se ca perioada respectivă de întrerupere să cuprindă un număr întreg de semestre universitare. Întreruperile se aprobă de către directorul CSUD, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cel al consiliului şcolii doctorale.

Doctoratul în cotutelă

Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand de la Universitatea  Națională de Arte din București îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat. Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului-doctorand la Universitatea Națională de Arte din București, cu acordul primului conducător de doctorat. Al doilea conducător de doctorat poate fi un conducător de doctorat titular la şcoală doctorală din Universitatea Națională de Arte  sau un conducător de doctorat din orice altă instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat din ţară sau străinătate. Dacă cel de-al doilea conducător de doctorat este din Universitatea Națională de Arte, domeniul de doctorat în care acesta are dreptul de conducere trebuie să fie diferit de cel al primului conducător, exceptând situaţia când primul conducător de doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani. Dacă ambii conducători de doctorat activează în Universitatea Națională de Arte, atunci se încheie între ei, în scris, un acord de cotutelă, care se aprobă de directorul CSUD şi prin care se stabilesc responsabilităţile fiecărui conducător de doctorat. Dacă cel de-al doilea conducător nu activează în Universitatea Națională de Arte, atunci se încheie, în scris, un acord de cotutelă între Universitatea Națională de Arte şi instituţia unde cel de-al doilea conducător îndrumă studenţi-doctoranzi. Acest acord stipulează cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două instituţii implicate, inclusiv obligaţiile financiare ale acestora, în concordanţă cu rolul pe care îl au în cotutelă şi cu legislaţia specifică. În cazul unui doctorat în cotutelă, la care ambii conducători de doctorat sunt din România, se precizează care dintre cei doi conducători de doctorat este conducătorul de doctorat principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv la normarea activităţii de predare şi cercetare a acestui conducător.

Condiţii de înscriere la concursul de admitere

 1. Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Națională de Arte din București, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
 2. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
 3. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
 4. Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

 

Teză de doctorat

NICULESCU – ARON R.N. IOANA – ALEXANDRA (CV)

Text-imagine în Media Environment

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 28/06/2024, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MARILENA SÂNC-PREDA (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER
(CV)
Prof. univ. dr. CODRINA – LAURA IONIȚĂ (CV)

Teză de doctorat

DOINARU L. MIRCEA (CV)

BAROCUL CONTINUU

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 27/06/2024, 11:30 am
Locul susținerii: Sala 45 din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19, et. 3

Conducător Științific:
Conf. univ. dr. habil. CORNEL-FLORIN MORARU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. CARMEN MIHAELA APETREI (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. MARILENA SÂNC-PREDA (CV)
Prof. univ. dr. habil. ADRIANA LUCACIU
(CV)
Conf. univ. dr. MARA – VICTORIA RAȚIU (CV)

Teză de doctorat

CONSTANTIN C. BIANCA – ANDREEA (CV)

ANALIZA COMPARATĂ A PONDERII LUMINII ȘI A STRUCTURII GEOMETRICE ÎN PICTURA ITALIANĂ DIN PERIOADELE 1425-1519 ȘI 1520-1590

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 29/04/2024, 11:00 am
Locul susținerii: Sala 15 calculatoare din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CĂTĂLIN MIHAI – BĂLESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. CARMEN MIHAELA APETREI (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. NEDELCU MARIUS (CV)
Conf. univ. dr. VICTOR VELCULESCU
(CV)
Prof. univ. dr. CIPRIAN DANIEL NEAGU (CV)

Teză de doctorat

DIMA M. (ION) IOANA – MĂDĂLINA (CV)

FRAGMENTUL DE STICLĂ – DE LA VITRALIU LA INSTALAȚIE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 05/12/2023, 10:00 am
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din Calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN – PETRU PAULESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. LIVIU EPURAȘ (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. LUCIAN BUTUCARIU (CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ
(CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Teză de doctorat

SZABO A. (MUNTEANU) CARLA – MELINDA (CV)

Plantele, materie primă în designul de obiect contemporan

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 04/12/2023, 11:00 am
Locul susținerii: Sala 15 calculatoare din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19, et. 1

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. arh. DRAGOȘ GHEORGHIU (CV)

Președinte comisie:
prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
prof. univ. dr. habil. CONSTANTIN ASLAM (CV)
Prof. univ. dr. arh. SORIN VASILESCU
(CV)
Conf. univ. dr. MIHAELA – OANA BĂLUȚA (CV)

Teză de doctorat

PREDA D. ADRIAN CONSTANTIN (CV)

SUBIECTUL ANIMAL. REPREZENTĂRI DE ANIMALE SĂLBATICE ÎN ARTA MODERNĂ ȘI ÎN CREAȚIA PROPRIE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 29/11/2023, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala 43, et. 3 din strada G-ral C-tin Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. STELA LIE (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. CARMEN MIHAELA APETREI (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER
(CV)
Conf. univ. dr. HOREA AVRAM (CV)

Teză de doctorat

SAMOSCHI P. (MUNTEANU) ALINA PARASCHIVA (CV)

Linie în urma acului. Broderia și construcția identității feminine în artă

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 24/11/2023, 3:00 pm
Locul susținerii: Sala 15 calculatoare din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19, et. 1

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. SILVELIA – RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. arh. DRAGOȘ GHEORGHIU (CV)
Prof. univ. dr. ALEXANDRA FLORINA CRĂCIUN
(CV)
Prof. univ. dr. DANIELA CONSTANTIN (CV)

Teză de doctorat

MANOLACHE M. MĂDĂLINA – IOANA (CV)

IDENTITATE, STIL ȘI SPECIFIC NAȚIONAL ÎN ARTA ROMÂNEASCĂ: MUZEUL DE ARTĂ NAȚIONALĂ PROF. DR. NICOLAE MINOVICI ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 24/11/2023, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala 15 calculatoare din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19, et. 1

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. SILVELIA – RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. arh. DRAGOȘ GHEORGHIU (CV)
Conf. univ. dr. MARA -VICTORIA RAȚIU
(CV)
Prof. univ. dr. ALIN CIUPALĂ (CV)

Teză de doctorat

BUGA C. ADELIN – EMI (CV)

INCIZII ÎN ARTA PLASTICĂ COLECȚIONARI MEDICI DIN ROMÂNIA ȘI ROLUL ARTEI ÎN PROFESIA LOR

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 23/11/2023, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala 15 calculatoare din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19, et. 1

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. SILVELIA – RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. arh. DRAGOȘ GHEORGHIU (CV)
Conf. univ. dr. MARA -VICTORIA RAȚIU
(CV)
Prof. univ. dr. habil. ALEXANDRA FLORINA CRĂCIUN (CV)

Teză de doctorat

BRESSAN C. MICHELE (CV)

Această fotografie te roagă. Practici artistice relaționate contextului conflictelor armate: un studiu despre granița dintre documentarism și discurs artistic

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 15/11/2023, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala 15 calculatoare din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19, et. 1

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil IOSIF AUGUSTIN KIRALY (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. CARMEN MIHAELA APETREI (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. SILVELIA – RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER
(CV)
Prof. univ. dr. MATEI BEJENARU (CV)

Teză de doctorat

POPA I. CARMEN EMANUELA (CV)

De la obiectul vestimentar la obiectul de artă contemporană

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 27/09/2023, 2:00 pm
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din Calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUCSANDRA POPP (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN – PETRU PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. DOINA LUCANU (CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER
(CV)
Cercet. Știin. Gr. I dr. DOINA – VIRGINIA IȘFĂNONI (CV)

Teză de doctorat

HADARAG E. CORINA GEORGETA (CV)

INFLUENȚA VESTIMENTARĂ A ORIENTULUI ÎN OCCIDENT

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 27/09/2023, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUCSANDRA POPP (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. LIVIU EPURAȘ (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN – PETRU PAULESCU (CV)
Prof. univ. dr. DANIELA CONSTANTIN
(CV)
Cercet. Știin. Gr. I dr. DOINA – VIRGINIA IȘFĂNONI (CV)

Teză de doctorat

POPESCU M. VALENTIN (CV)

Laboratorul modernității. Reprezentări și discursuri în arhitectura bucureșteană interbelică

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 26/09/2023, 11:00 am
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din Calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. arh. DRAGOȘ GHEORGHIU (CV)

Președinte comisie:
prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. habil. CONSTANTIN ASLAM (CV)
Prof. univ. dr. arh. SORIN VASILESCU
(CV)
Conf. univ. dr. MARIANA CROITORU (CV)

Teză de doctorat

BASARAB A.S.C. VLAD – CONSTANTIN (CV)

RĂMĂȘIȚELE MEMORIEI. ARTA CA MIJLOC DE INVESTIGARE ȘI RECUPERARE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 25/09/2023, 1:00 pm
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din Calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. arh. DRAGOȘ GHEORGHIU (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. SILVELIA – RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Prof. univ. dr. arh. SORIN VASILESCU
(CV)
Prof. univ. dr. ALIN – IONUȚ CIUPALĂ (CV)

Teză de doctorat

GHIDEANU D. RALUCA (CV)

Sensorium. Mijloacele de expresie ale artei senzoriale

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 25/09/2023, 11:00 am
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din Calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. arh. DRAGOȘ GHEORGHIU (CV)

Președinte comisie:
prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. MARILENA SÂNC-PREDA (CV)
Prof. univ. dr. arh. SORIN VASILESCU
(CV)
Prof. univ. dr. habil. MIHAELA VOSGANIAN (CV)

Teză de doctorat

CONSTANTIN I. MIHAELA (CV)

REPREZENTAREA NUDULUI ÎN ARTELE VIZUALE ÎNCEPÂND CU A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX PÂNĂ ÎN PREZENT

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 22/09/2023, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din Calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. LIVIU EPURAȘ (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. MARILENA SÂNC-PREDA (CV)
Conf. univ. dr. habil. GEORGE PĂUNESCU
(CV)
Prof. univ. dr. habil. ADRIANA LUCACIU (CV)

Teză de doctorat

POPA M. ELENA LOREDANA (CV)

Miniatura celtică în arta decorativă contemporană

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 21/09/2023, 2:00 pm
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din Calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. LIVIU EPURAȘ (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. arh. DRAGOȘ GHEORGHIU (CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ
(CV)
Prof. univ. dr. arh. SORIN VASILESCU (CV)

Teză de doctorat

MENȚEANU G. ANDREI (CV)

Mijloacele scenografice utilizate în marile muzee ale lumii pentru realizarea de diorame și panorame

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 21/09/2023, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. LIVIU EPURAȘ (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RUCSANDRA POPP (CV)
Prof. univ. dr. MATEI BEJENARU
(CV)
Prof. univ. dr. RADU IGAZSÁG (CV)

Teză de doctorat

PETROVICI (PETROVICI – POPESCU) V. ANA – VALERIA (CV)

Condiția Celeilalte/Celuilalt, veriga lipsă în înțelegerea relațiilor interculturale și interetnice. Metamorfoze și geografii spectrale ale alterității

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 20/09/2023, 6:00 pm
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. CONSTANTIN ASLAM (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. CARMEN MIHAELA APETREI (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. MARILENA SÂNC-PREDA (CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER
(CV)
Prof. univ. dr. RADU IGAZSÁG (CV)

Teză de doctorat

TĂNASE I. MIHAELA FLORINA (CV)

ACȚIONISMUL CONTEMPORAN ȘI CONOTAȚIILE SALE RITUALE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 18/09/2023, 3:00 pm
Locul susținerii: Sala 43, et. 3 din strada G-ral C-tin Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Lect. univ. dr. habil. CORNEL-FLORIN MORARU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. CARMEN MIHAELA APETREI (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. SILVELIA – RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Prof. univ. dr. DANIELA CONSTANTIN
(CV)
Prof. univ. dr. habil. ALEXANDRA FLORINA CRĂCIUN (CV)

Teză de doctorat

DUMITRIU A. VLAD (CV)

ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE ÎN JOCURILE VIDEO RĂZBOIUL STELELOR – CREATIVITATE, DESIGN ȘI SCENOGRAFIE CULTURALĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 18/09/2023, 11:00 am
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din Calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
prof. univ. dr. MARILENA SÂNC – PREDA (CV)

Președinte comisie:
prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. BOGDAN SEVERIN HOJBOTĂ (CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ
(CV)
Prof. univ. dr. RADU IGAZSÁG (CV)

Teză de doctorat

ZAHAREANU I.D. VERONICA – DELIA (CV)

Trepte de abstractizare în tehnici mixte. Modularitatea elementelor fundamentale de gramatică vizuală în spații de intersecție

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 18/09/2023, 11:00 am
Locul susținerii: Sala 15 calculatoare din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19, et. 1

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. EUGEN ALEXANDRU GUSTEA (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. CARMEN MIHAELA APETREI (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. SILVELIA – RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Prof. univ. dr. habil. ADRIANA LUCACIU
(CV)
Conf. univ. dr. VICTOR VELCULESCU (CV)

Teză de doctorat

TEODORESCU I. IOANA – PATRICIA (CV)

TEMPORALITATE ȘI ATEMPORALITATE ÎN ARTA VIDEO, O PERSPECTIVĂ PERSONALĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 18/09/2023, 9:30 am
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din Calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
prof. univ. dr. MARILENA SÂNC – PREDA (CV)

Președinte comisie:
prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. SILVELIA – RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER
(CV)
Conf. univ. dr. HOREA AVRAM (CV)

Teză de doctorat

BAMBULEA V. LUIGI – VASILE (CV)

AVANGARDA ISTORICĂ ȘI APORIILE MODERNITĂȚII

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 10/07/2023, 11:00 am
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. SILVELIA – RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. habil. CONSTANTIN ASLAM (CV)
Prof. univ. dr. habil. DAN EUGEN RAŢIU
(CV)
Prof. univ. dr. RODICA ILIE (CV)

Teză de doctorat

SU X. YAN (CV)

Arta vizuală daoistă între plin și gol. O abordare istorică și hermeneutică

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 16/06/2023, 2:00 pm
Locul susținerii: Sala 45 din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19, et. 3

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. Constantin Aslam (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. Carmen Mihaela Apetrei (CV)

Referenți oficiali:
prof. univ. dr. arh. Dragoș Gheorghiu (CV)
prof. univ. dr. Dinu Luca
(CV)
conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile (CV)

Teză de doctorat

LUNGU C.F. ALINA – ADA (CV)

IPOSTAZE ALE CORPULUI UMAN LA CONFLUENȚA DINTRE FOTOGRAFIE ȘI PICTURA DE ȘEVALET

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 26/04/2023, 11:00 am
Locul susținerii: Sala 15 calculatoare din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19, et. 1

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. SILVELIA – RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. MARILENA SÂNC-PREDA (CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER
(CV)
conf. univ. dr. MARA – VICTORIA RAȚIU (CV)

Teză de doctorat

SANDU M. MATEI ȘERBAN (CV)

MANIERA NEAGRĂ un discurs despre lumină

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 12/04/2023, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala 15 calculatoare din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. EUGEN ALEXANDRU GUSTEA (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. CARMEN MIHAELA APETREI (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. SILVELIA – RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Prof. univ. dr. habil. ADRIANA LUCACIU
(CV)
Prof. univ. dr. VASILE – RADU IGAZSÁG (CV)

Teză de doctorat

SIMION E. R. EDUARD – ANDREI (CV)

Pictura italiană din perioada 1200-1400 și icoana bizantină din perioada 1300-1600 în Grecia și Rusia. Explorări gramaticale comparative.

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 27/02/2023, 12:00 pm
Locul susținerii: Rectorat, Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CĂTĂLIN – MIHAI BĂLESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. CARMEN MIHAELA APETREI (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. NEDELCU MARIUS (CV)
Conf. univ. dr. VICTOR VELCULESCU
(CV)
Prof. univ. dr. CIPRIAN DANIEL NEAGU (CV)

Teză de doctorat

GLODEANU V. DUMITRU MIHAI (CV)

REALISMUL AZI: DE LA PICTURĂ LA OBIECT

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 19/12/2022, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. EPURAȘ LIVIU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. MARILENA SÂNC-PREDA (CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ
(CV)
Prof. univ. dr. MATEI BEJENARU (CV)

Teză de doctorat

OLTEANU V. IOANA (CV)

MEMORIA INTERVENȚIEI DE RESTAURARE – O NOUĂ MODALITATE DE LECTURĂ A OPEREI DE ARTĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 16/12/2022, 10:00 am
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
conf. univ. dr. habil. STELA LIE (CV)

Președinte comisie:
conf. univ. dr. CARMEN MIHAELA APETREI (CV)

Referenți oficiali:
prof. univ. dr. DAN MOHANU (CV)
prof. univ. dr. CARMEN CECILIA SOLOMONEA
(CV)
prof. univ. dr. THEO MUREȘAN (CV)

Teză de doctorat

MANDEA N. MARIA (CV)

DESIGNUL VIZUAL AL JOCULUI. CĂTRE O PEDAGOGIE A JOCULUI PERFORMATIV

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 15/12/2022, 10:00 am
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
prof. univ. dr. arh. DRAGOȘ GHEORGHIU (CV)

Președinte comisie:
prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
conf. univ. dr. ALEXANDRU BERCEANU
(CV)
conf. univ. dr. arh. MIHAELA ȘCHIOPU (CV)

Teză de doctorat

MOLNAR E. CRISTINA – MARY (CV)

COPILUL ÎN SUFERINŢĂ. ABORDĂRI ARTISTICE CU SCOPURI EDUCAŢIONALE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 18/11/2022, 2:00 pm
Locul susținerii: Sala 15 calculatoare din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19, et. 1

Conducător Științific:
prof. univ. dr. habil. CONSTANTIN ASLAM (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ.dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)

Referenți oficiali:
conf. univ. dr. CARMEN APETREI (CV)
prof. univ. dr. ELENA STĂNCULESCU
(CV)
Prof. univ. dr. EMIL STAN (CV)

Teză de doctorat

GHIŢĂ (IONESCU – BERECHET) S. CRISTINA – AURELIA (CV)

ICOANA PE STICLĂ ÎN SPAȚIUL CULTURAL EUROPEAN. O INTERPRETARE INTERCONFESIONALĂ ȘI INTERCULTURALĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 17/11/2022, 2:00 pm
Locul susținerii: Sala 15 calculatoare din str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 19, et. 1

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. CONSTANTIN ASLAM (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. CARMEN APETREI (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. LUCIAN BUTUCARIU (CV)
Prof. univ. dr. MIHAELA POP
(CV)
Conf. univ. dr. habli. DUMITRU SORICA (CV)

Teză de doctorat

GIODEA I. GABRIEL (CV)

INTERIOR /INSIDE. Expresii artistice ale reprezentării spaţiului interior în pictura românească

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 17/11/2022, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala calculatoare Artă murală din Calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. EPURAȘ LIVIU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. arh. DRAGOȘ GHEORGHIU (CV)
Prof. univ. dr. arh. SORIN VASILESCU
(CV)
Conf. univ. dr. habil. GEORGE PĂUNESCU (CV)

Teză de doctorat

DIMACHE M. SIMONA – ISABELA (CV)

FRONTIERA DINTRE NARATIV ȘI NON -NARATIV DIN IMAGINEA ÎN MIȘCARE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 14/11/2022, 11:00 am
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din Calea Griviței nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. ALEXANDRU GHILDUȘ (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. LIVIU EPURAȘ (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)
Prof. univ. dr. RADU IGAZSÁG
(CV)
Prof. univ. dr. FLORIN STOICIU (CV)

Teză de doctorat

DUMITRU C. (SOCACIU) RUXANDRA – EUGENIA (CV)

ASPECTE ALE SUSTENABILITĂȚII ÎN ARTA CONTEMPORANĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 07/10/2022, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala 25 Cancelarie Modă din strada Grivița nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUCSANDRA POPP (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. DOINA LUCANU (CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER
(CV)
Cercet. știin. gr. I dr. DOINA – VIRGINIA IȘFĂNONI (CV)

Teză de doctorat

MOGOȘANU I. PETRE VIRGIL (CV)

MATERIALE ȘI TEHNICI TRADIȚIONALE ÎN SCULPTURA CONTEMPORANĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 30/09/2022, 12:00 pm
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din strada Grivița nr. 28

Conducător Științific:
prof. univ. dr. MARILENA SÂNC – PREDA (CV)

Președinte comisie:
prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
prof. univ. dr. BOGDAN SEVERIN HOJBOTĂ (CV)
conf. univ. dr. GEORGE PĂUNESCU
(CV)
prof. univ. dr. habil. RUDOLF KOCSIS (CV)

Teză de doctorat

MARINESCU V. IOANA (CV)

BIOGRAFIA CUPLURILOR DE ARTIȘTI

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 30/09/2022, 11:00 am
Locul susținerii: Sala 43, et. 3 din strada G-ral C-tin Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. SILVELIA-RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. CRISTIAN – ROBERT VELESCU (CV)
Conf. univ. dr. MARA -VICTORIA RAȚIU
(CV)
Conf. univ. dr. EMIL – CRISTIAN NAE (CV)

Teză de doctorat

ZBARCEA P. DANIELA (CV)

REPREZENTĂRI VIZUALE AUTOBIOGRAFICE ÎN ARTA CONTEMPORANĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 30/09/2022, 9:00 am
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din strada Grivița nr. 28

Conducător Științific:
prof. univ. dr. MARILENA SÂNC – PREDA (CV)

Președinte comisie:
prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)
prof. univ. dr. RADU IGAZSÁG
(CV)
prof. univ. dr. CODRINA – LAURA IONIȚĂ (CV)

Teză de doctorat

IANCU (ŞTEFĂNESCU) N. ILEANA (CV)

“NOI MATERIALE ȘI TEHNOLOGII ÎN PICTURA CONTEMPORANĂ”

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 22/09/2022, 3:00 pm
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din strada Grivița nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. COSMIN PETRU PAULESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. LIVIU EPURAȘ (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. MARILENA SÂNC-PREDA (CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER
(CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ (CV)

Teză de doctorat

MARCU V. TRAIAN (CV)

EXPLORAREA ȘI VALORIZAREA POTENȚIALULUI PLASTIC OFERIT DE MIȘCARE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 01/09/2022, 3:00 pm
Locul susținerii: Sala 43, et. 3 din strada G-ral C-tin Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CRISTIAN – ROBERT VELESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ dr. SÂNC-PREDA MARILENA (CV)
Prof. univ. dr. habil. ADRIANA LUCACIU
(CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Teză de doctorat

POPA P. ANDREEA – IOANA (CV)

SCENOGRAFIA LA CUMPĂNA DINTRE ARTELE DECORATIVE ȘI ARTELE PLASTICE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 01/09/2022, 1:00 pm
Locul susținerii: Sala 43, et. 3 din strada G-ral C-tin Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CRISTIAN – ROBERT VELESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. IOANA BELDIMAN (CV)
Prof. univ. dr. habil. ADRIANA LUCACIU
(CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Teză de doctorat

GURJII I. DUMITRU (CV)

DE LA DESENUL – CONCEPT, PRIN DESENUL – ACTIVITATE LA DESENUL – OBIECT

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 01/09/2022, 11:00 am
Locul susținerii: Sala 43, et. 3 din strada G-ral C-tin Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CRISTIAN – ROBERT VELESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. CARMEN APETREI (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)
Prof. univ. dr. habil. LUCACIU ADRIANA
(CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Teză de doctorat

TOMA V. ELLIDA (CV)

DIMENSIUNEA CONCEPTUALĂ A MODEI CONTEMPORANE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 04/07/2022, 4:00 pm
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din strada Grivița nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUCSANDRA POPP (CV)

Președinte comisie:
prof. univ. dr. habil. Cosmin-Petru Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
prof. univ. dr. Doina Lucanu (CV)
prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter
(CV)
conf. univ. dr. Ioan Carol Opriș (CV)

Teză de doctorat

MANU R. BIANCA (CV)

“MASCA ÎN SCULPTURĂ”

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 27/06/2022, 11:00 am
Locul susținerii: Sala Amfiteatru din strada Grivița nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. SÂNC-PREDA MARILENA (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. habil. PAULESCU COSMIN – PETRU (CV)

Referenți oficiali:
Prof .univ. dr. DUP DARIE-MIRCEA (CV)
Conf. univ. dr. KOCSIS RUDOLF
(CV)
cercet. știin. gr. I dr. IȘFĂNONI DOINA-VIRGINIA (CV)

Teză de doctorat

POPESCU (POPA) M.P. VALENTINA – MONICA (CV)

“SIMBOLISMUL ÎN VITRALII – TEME, MOTIVE, PRINCIPII ART NOUVEAU, ÎN ARHITECTURA ROMÂNEASCĂ TRANSILVĂNEANĂ”

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 09/06/2022, 11:00 am
Locul susținerii: Sala calculatoare Artă murală din strada Grivița nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. PAULESCU COSMIN – PETRU (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. EPURAȘ LIVIU (CV)

Referenți oficiali:
prof. univ. dr. HOJBOTĂ BOGDAN-SEVERIN (CV)
prof. univ. dr. habil. LUCACIU ADRIANA
(CV)
prof. univ. dr. LEFTER ION BOGDAN (CV)

Teză de doctorat

BRUMĂ Ș. LUCIAN (CV)

PRINCIPII COMPOZIȚIONALE COMPARATIVE ÎNTRE PICTURA POP-ART ȘI FOTOGRAFIA ARTISTICĂ DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 28/03/2022, 10:00 am
Locul susținerii: Rectorat, Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CĂTĂLIN MIHAI BĂLESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. CARMEN APETREI (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ dr. CRISTIAN – ROBERT VELESCU (CV)
Conf. univ. dr. NEDELCU MARIUS
(CV)
Prof. univ. dr. CIPRIAN-DANIEL NEAGU (CV)

Teză de doctorat

MUREȘAN M. MIRCEA- VASILE (CV)

NEOEXPRESIONISM PRIN EXPRESIONISM (NEOEXPRESIONISMUL GERMAN ȘI REFLEXELE SALE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC)

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 25/03/2022, 11:00 am
Locul susținerii: Sala calculatoare Artă murală din strada Grivița nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. habil. PAULESCU COSMIN – PETRU (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. EPURAȘ LIVIU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ dr. SÂNC-PREDA MARILENA (CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ
(CV)
Conf.univ. dr. PĂUNESCU GEORGE (CV)

Teză de doctorat

ȚÎNTEANU CONSTANTIN (CV)

CABINETUL DE CURIOZITĂȚI ȘI PRELUNGIRILE SALE SUBTILE ÎN LABORATORUL DE CREAȚIE AL CÂTORVA ARTIȘTI CONTEMPORANI. O PRIVIRE SUBIECTIVĂ ÎNSPRE MEMORIE.

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 15/12/2021, 11:00 am
Locul susținerii: ON-LINE

Conducător Științific:
(CV)

Președinte comisie:
(CV)

Referenți oficiali:
(CV)
(CV)
(CV)

Teză de doctorat

PETROVICI- POPESCU SEVER (CV)

FOTOSCULPTURA/PHOTOSCULPTURE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 22/11/2021, 10:00 am
Locul susținerii: ON-LINE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Dragoș Gheorghiu (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. PAULESCU COSMIN PETRU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Prof. univ. dr. IGAZSAG VASILE – RADU
(CV)
Conf. uni. dr. Velculescu Ion – Victor (CV)

Teză de doctorat

BUTNARU ADELINA (CV)

CĂRȚI NECUMINȚI. UN STUDIU DESPRE CĂRȚILE NECOVENȚIONALE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 10/11/2021, 11:00 am
Locul susținerii: ON-LINE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. GHILDUŞ ALEXANDRU (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. Paulescu – Cosmin – PETRU (CV)

Referenți oficiali:
Conf.univ. dr. Lie Stela (CV)
Prof. univ. dr. Sterian Alexandru
(CV)
Prof. univ. dr. Lapadat Marius Marcu (CV)

Teză de doctorat

PETRESCU LIDIA ( MĂRGELU) (CV)

REPREZENTARI ALE SIMBOLULUI. POMUL VIEȚII ÎN ARTA POPULARĂ DIN OLTENIA

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 01/10/2021, 11:00 am
Locul susținerii: ON-LINE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Paulescu Cosmin -Petru (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. Epuraș Liviu (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. Marilena Preda Sânc (CV)
Conf.univ. dr. Opriș Ioan Carol
(CV)
Conf. univ. univ. Păunescu George (CV)

Teză de doctorat

OLTEANU IOAN (CV)

ANALIZA CANTITATIVĂ A AFIȘELOR DE PROPAGANDĂ DIN PERIOADA CELOR DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE”

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 28/09/2021, 10:00 am
Locul susținerii: ON-LINE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CĂTĂLIN BĂLESCU (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. CRISTIAN ROBERT VELESCU (CV)
Prof. univ. dr. Mihăescu Camil
(CV)
Prof. univ. dr. Lapadat Marius Marcu (CV)

Teză de doctorat

BĂDULESCU PATRICIA (CV)

” DIN NOU DESPRE UT PICTURA POESIS: ÎNȚELEGERI SPECIFICE ALE TOPOS-ULUI ÎN ITALIA, ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVI- LEA. O CERCETARE ÎN ISTORIA IDEILOR BAZATĂ PE SURSE TEXTUALE RELEVANTE PENTRU ISTORIA ARTEI”

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 16/09/2021, 11:00 am
Locul susținerii: ON-LINE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ.dr. Dăuceanu Mirela (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Conf.univ. Mesina Diana Laura
(CV)
Prof.univ.dr. Rațiu Eugen – Dan (CV)

Teză de doctorat

LEFTER V. BOGDAN – ADRIAN (CV)

VOCAȚIA PLASTICĂ A METALULUI ÎN DECORUL URBAN

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 15/09/2021, 2:30 pm
Locul susținerii: ONLINE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. Carmen – Mihaela Apetrei (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. BOGDAN HOJBOTĂ (CV)
Prof. univ. dr. LEFTER ION BOGDAN
(CV)
Conf. univ. dr. Șchiopu Mihaela (CV)

Teză de doctorat

IONESCU F. CRISTINA – IOANA căsătorită DRAGOMIR (CV)

PĂLARIA ÎNTRE OBIECT DE ARTĂ ȘI ACCESORIU CONTEMPORAN

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 27/09/2021, 11:00 am
Locul susținerii: ONLINE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUCSANDRA POPP (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. DOINA LUCANU (CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ
(CV)
Cerecetător științific gr. I dr. Doina Ișfănoni (CV)

Teză de doctorat

VÎNĂ F. IONUȚ (CV)

MOȘTENIREA BIZANTINĂ, PRIN TEHNICILE ARTISTICE DIN SPAȚIUL ECCLESIAL ROMÂNESC

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 16/09/2021, 11:00 am
Locul susținerii: ONLINE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. Carmen Apetrei (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. CRISTIAN ROBERT VELESCU (CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIŞ
(CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Teză de doctorat

DRĂNICEANU C. ANDREIA – MARIA căsătorită TEODORESCU (CV)

Specificul restaurării în perimetrul artelor grafice Extrem-Orientale Tehnici de realizare şi de restaurare

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 15/09/2021, 11:00 am
Locul susținerii: ONLINE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. Carmen Apetrei (CV)
Conf. univ. dr. Adriana Lucaciu
(CV)
Cerecetător științific gr. I dr. Doina Ișfănoni (CV)

Teză de doctorat

VASILIU D. DANIELA (CV)

Sculptura moale vs. Sculptura tare

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 27/09/2019, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUXANDRA SILVELTA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. BEDROS VLAD (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. GUSTEA – ALEXANDRU EUGEN (CV)
Prof. univ. dr. CIUPALA ALTN – IONUT
(CV)
(CV)

Teză de doctorat

DUMITRU L. (TRANCĂ) MIHAELA (CV)

“O ARHEOLOGIE A GESTULUI -MÂNA”

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 17/10/2019, 1:30 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MARILENA PREDA SÂNC (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. PAULESCU COSMIN PETRU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. GUȚĂ ADRIAN (CV)
Prof. univ. dr. IGAZSAG VASILE – RADU
(CV)
Conf. univ. dr. NEDELCU MARIUS (CV)

Teză de doctorat

TICĂ ANTOANETA – RODICA (CV)

“COSTUM DE PERFORMANCE – ARTĂ ÎN MIȘCARE”

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 23/09/2019, 2:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. POPP RUCSANDRA (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. CIOATĂ – BARBU PAULA (CV)
(CV)
(CV)

Teză de doctorat

TOPÎRCEANU C. MARIAN – BOGDAN (CV)

OGLINDA INTERIOARĂ – DESENUL CA NEVOIE GENERAL UMANA

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 30/05/2019, 2:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CRISTIAN ROBERT VELESCU (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. ATODIRESEI CEZAR (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. MIRELA DĂUCEANU (CV)
Prof. univ. dr. LUCACIU ADRIANA
(CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Teză de doctorat

ATANASIU CRINA IOANA (CV)

TABLOUL ÎNTR-UN ALT TABLOU. UN PROIECT DE SUSȚINERE A CONTEMPLAȚIEI

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 30/05/2019, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. ATODIRESEI CEZAR (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. ASLAM CONSTANTIN (CV)
Prof. univ. dr. LEFTER ION BOGDAN
(CV)
Conf. univ. dr. OPRIȘ IOAN CAROL (CV)

Teză de doctorat

PUȘCAȘIU OVIDIU FLORIAN (CV)

“ISTORIE ȘI CONTEMPORANEITATE ÎN PICTURA SACRĂ DIN NORDUL OLTENIEI – TRADIȚIE ȘI ELEMENTE NOVATOARE”

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 25/10/2019, 10:00 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. CEZAR ATODIRESEI (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. HOJBOTĂ BOGDAN- SEVERIN (CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ
(CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Teză de doctorat

PLĂMĂDEALĂ V.MIHAI (CV)

ARTELE VIZUALE BAZATE PE TIMP

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 21/09/2019, 11:30 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MARILENA PREDA SÂNC (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Prof. univ. dr. MATEI BEJENARU
(CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ (CV)

Teză de doctorat

IORGA N. BOGDAN – GHEORGHE (CV)

CUM AM RETRĂIT MARELE RĂZBOI ÎN VEACUL XXI

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 11/10/2019, 10:00 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MARILENA PREDA SÂC (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. PAULESCU COSMIN PETRU (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. TRESTIOREANU MARIA – ROXANA (CV)
Prof. univ. dr. IGAZSAG VASILE- RADU
(CV)
Cercet. ȘtiințificI IONESCU ADRIAN – SILVAN (CV)

Teză de doctorat

Ioana Andreea Stelea (CV)

SEMN, UNEALTĂ, GRAVURĂ O abordare teoretică și experimentală a etapelor operatorii de prelucrare a pietrei și sticlei în vederea înțelegerii, recuperării și transmiterii tehnicilor tradiționale

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 30/09/2019, 9:00 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. arh. Dragoș Gheorghiu (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ.dr. PAULESCU COSMIN -PETRU (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ.dr. POPOVICI DAN (CV)
Prof. univ. dr. VASILESCU SORIN – ILIE
(CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ (CV)

Teză de doctorat

GHIȚESCU NICOLAE ALEXANDRU (CV)

MURALĂ ELECTRONICĂ.PROJECTION MAPPING

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 02/07/2019, 11:00 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MARILENA PREDA SÂNC (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. SLĂDESCU VIORICA (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ
(CV)
Prof. univ. dr. IGAZSAG VASILE – RADU (CV)

Teză de doctorat

Alexandru George GAVRILAȘ VASILICHI (CV)

MATERIAL, FORMA, TEXTURA trinomul acceptării Sculpturii de către Mediu

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 25/06/2019, 2:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof.univ. dr. Mihail Manescu (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Prof.univ. dr. Constantin Aslam (CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER
(CV)
(CV)

Teză de doctorat

DRAGHICI I. ANA MARIA- LOREDANA (CV)

ARTĂ ACTIVĂ,CERCETARE ACTIVĂ ŞI PEDAGOGIE ARTISTICĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 14/12/2019, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. V LAD BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Prof. univ. dr. MATEI BEJENARU
(CV)
Conf. univ. dr. MANDEA NICOLAE (CV)

Teză de doctorat

ANDRIEȘ – ANTOANE P. DELIA (CV)

DESPRE SPECIFICITATEA ARTISTICĂ. EXPERIENȚĂ, EVALUARE, FENOMEN

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 25/09/2019, 2:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. BEDROS VLAD (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. ASLAM CONSTANTIN (CV)
Prof. univ. dr. BEJAN PETRU
(CV)
Conf. univ. dr. RAȚIU MARA- VICTORIA (CV)

Teză de doctorat

BRAȘOVEANU M. MĂDĂLINA (CV)

O SINGURĂTATE DESTUL DE ZGOMOTOASĂ: PRACTICI ARTISTICE NECONVENȚIONALE ÎN ATELIER 35 ORADEA ȘI GRUPAREA MAMU DIN TÂRGU – MUREȘ, 1978-1989

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 25/09/2019, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. OROVEANU ANA (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. BEDROS VLAD (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. RAȚIU MARA- VICTORIA (CV)
Conf. univ. dr. NAE EMIL – CRISTIAN
(CV)
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Teză de doctorat

BOAR L. RĂZVAN – LUCIAN (CV)

MEDIUL ARTISTIC ŞI MOARTEA PICTURII – O CERCETARE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 27/09/2019, 2:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. V LAD BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)
Prof. univ. dr. CIUPALĂ ALIN IONUŢ
(CV)
Conf. univ. dr. RAŢIU MARA – VICTORIA (CV)

Teză de doctorat

ROTARU D. BIANCA – ANDREIA (CV)

ATRIBUTUL VIZUAL AL LUMINII

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 19/11/2018, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. GHILDUȘ ALEANDRU (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. PAULESCU COSMIN (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RUCSANDRA POPP (CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ
(CV)
Conf. univ. dr. PETRE ADRIANA (CV)

Teză de doctorat

ROTARU- ARAPU ELENA VENERA (CV)

PORT PRINT. MODA ȘI POSTMODERNISM

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 24/09/2018, 2:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUCSANDRA POPP (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. LUCANU DOINA (CV)
Prof. univ. dr. TON BOGDAN LEFTER
(CV)
Conf. univ. dr. PETRE ADRIANA (CV)

Teză de doctorat

POMPONIU F. GEORGE (CV)

SEPECTACOL EXPERIMENTAL ÎN SPAŢII NECONVENŢIONALE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 27/07/2018, 2:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUCSANDRA POPP (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. COSMIN PAULESCU-PETRU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. HOJBOTĂ BOGDAN – SEVERIN (CV)
Conf. univ. dr. PETRE ADRIANA
(CV)
Cercet.ştiin.gr.I dr. DOINA IŞFĂNONI (CV)

Teză de doctorat

OANCEA LARISA (CV)

MUZEUL IMAGINILOR ÎN MIŞCARE. APROPRIERI ŞI TRANSFORMĂRI ALE PICTURII RENASCENTISTE ÎN CINEMATOGRAFIA EUROPEANĂ DE LA SERGHE / EISENSTEIN LA PETER GREENAWAY

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 12/06/2018, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. OROVEANU ANA (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. BEDROS VALD (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. DEMETRESCU SILVELIA -RUXANDRA (CV)
Conf. univ. dr. MESINA DIANA LAURA
(CV)
Prof. univ. dr. IGAZSAG VASILE RADU (CV)

Teză de doctorat

IONEL A. OANA – ELENA (CV)

“STUDIUL PORTRETULUI ÎN CADRUL RELAŢIEI DINTRE CINEMA ŞI PICTURĂ. STUDIU COMPARATIV”

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 27/08/2021, 11:00 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUCSANDRA POPP (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
(CV)
(CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Teză de doctorat

MIHNEA ALEXANDRU MIHAIL (CV)

REGATUL MAGHIAR ȘI ASPECTE ALE GEOGRAFIEI ARTEI DIN PERSPECTIVA TRANSFERURILOR ICONOGRAFICE. SECOLELE XIV-XV

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 28/09/2018, 11:00 am
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CORINA POPA (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RAZVAN THEODORESCU (CV)
Prof. univ. dr. MARIA CRACIUN
(CV)
Prof. univ. dr. TEREZA SINIGALIA IRENE (CV)

Teză de doctorat

MANELICI M. RADU MATEI (CV)

POLIAMORI. A MATHEMATICAL RECIPE FOR NEWNESS

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 05/07/2018, 11:00 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. GHILDUŞ ALEXANDRU (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Conf. univ. dr. GHENCIULESCU ŞTEFAN
(CV)
(CV)

Teză de doctorat

ERHAN VALERIU EUGEN (CV)

ELEMENTE DE DESIGN GRAFIC ÎN CREAŢIA PERSONAJELOR

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 12/06/2021, 11:00 am
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. GHILDUŞ ALEXANDRU (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. BOGDAN – SEVERIN HOJBOTĂ (CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIŞ
(CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Teză de doctorat

DJAMO DANIEL NICOLAE (CV)

NOMADAPTARE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 12/06/2018, 2:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. BEDROS VALD (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)
Prof. univ. dr. MATEI BEJENARU
(CV)
Prof. univ. dr. IGAZSAG VASILE RADU (CV)

Teză de doctorat

CIOBANU BOGDAN (CV)

CONSTANTE DE EXPRESIE ALE ICOANEI BIZANTINE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 10/12/2018, 1:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CĂTĂLIN – MIHAI BĂLESCU (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. ATODIRESEI CEZAR (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. CRISTIAN ROBERT VELESCU (CV)
Conf. univ. dr. MANCAŞ CHIRSTIAN
(CV)
Conf. univ. dr. NEDELCU MARIUS (CV)

Teză de doctorat

CHIREA M. VIOREL (CV)

NATURALISMUL POPULAR ÎN EDIFICIILE DE CULT ORTODOX DIN ZONA OLTULUI DE JOS

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 25/05/2018, 11:00 am
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MARILENA PREDA SÂNC (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. DRAGOŞ GHEORGHIU (CV)
Conf. univ. dr. GEORGE PĂUNESCU
(CV)
Conf. univ. dr. DINULESCU CONSTANŢIU (CV)

Teză de doctorat

MICHESCU ANDREEA (CV)

STUDIUL AL TEHNICII PICTURILOR MURALE A SECO DIN BISERICILE DE LEMN DE SECOL XVII – XIX DIN JUDEŢELE GORJ, SI HUNEDOARA ÎN VEDEREA CONSERVĂRI ŞI RESTAURĂRII

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 28/09/2018, 11:00 am
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CORINA POPA (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. CARMEN – CECILIA SOLOMONEA (CV)
Prof. univ. dr. MOHANU DAN
(CV)
Prof. univ. dr. THEO MUREŞAN (CV)

Teză de doctorat

NICĂ (GURGUŢĂ) C. ALINA – MIHAELA (CV)

“MODELE DE ELEGANŢĂ ÎN ROMÂNIA ÎCEPUTULUI DE SECOL XX”

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 17/12/2018, 2:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. POPP RUCSANDRA (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. DOINA LUCANU (CV)
Prof. univ. dr. LEFTER ION BOGDAN
(CV)
Conf. univ. dr. PETRE ADRIANA (CV)

Teză de doctorat

MEDELEANU N. CONSTANTIN ADRIAN (CV)

Constante expresive în desenul desenul noilor media și în cel renascentist

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 05/07/2018, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. cATAIIx BALESCU (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. ATODIRESEI CEZAR (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. VELESCU CRISTIAN ROBERT (CV)
Conf. univ. dr. MANCA$ CHRISTIAN
(CV)
Conf. univ. dr. NEDELCU MARIUS (CV)

Teză de doctorat

TUDORAN ANDREI (CV)

ELEMENTE DE NATURĂ GRAMATICALĂ ÎN PICTURA FIGURATIVĂ POISTBELICĂ ŞI ÎN FOTOGRAFIA DOCUMENTARĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 26/04/2017, 2:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 10- GALERIA UNARTE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CĂTĂLIN BĂLESCU (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. Cezar Atodiresei (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. CRISTIAN ROBERT VELESCU (CV)
Conf. univ. dr. CHRISTIAN MANCAŞ
(CV)
Conf. univ. dr. MARIUS NEDELCU (CV)

Teză de doctorat

MOLDOVAN RALUCA IULIA (CV)

CORPUL UMAN- SUBIECT ŞI OBIECT ÎN ARTA CONTEMPORANĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 20/09/2017, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CRISTIAN ROBERT VELESCU (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. CEZAR ATODIRESEI (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. BOGDAN HOJBOTĂ (CV)
Prof. univ. dr. MORAR VASILE
(CV)
Prof. univ. dr. TELEAGĂ ILEANA – MARIA (CV)

Teză de doctorat

NISTOR S. CARMEN ELENA (CV)

ARS IMERSA

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 13/10/2017, 10:00 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. CEZAR ATODIRESEI (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. ASLAM CONSTANTIN (CV)
Prof. univ. dr. LEFTER ION BOGDAN
(CV)
Prof. univ. dr. VASILE MORAR (CV)

Teză de doctorat

MARINCU –ŢĂRANU C.V GABRIELA (CV)

ROLUL ŞI POZIŢIA CURATORULUI ÎN CÂMPUL ARTEI CONTEMPORANE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 21/09/2017, 12:00 am
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. MATEI BEJENARU (CV)
(CV)
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Teză de doctorat

PREDESCU I. IONELA – MAGDALENA (CV)

UTOPIE ȘI HETEROTOPTE ÎN ARTA DIN ROMANTA ANTLOR 1950-1970. VARTATIILE CANONULUI ARTISTIC,

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 26/09/2017, 12:14 am
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)

Președinte comisie:
Lect univ. dr. Vlad BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Prof. univ. dr. ALIN CIUPALA
(CV)
Conf . univ. dr. CATATTN GHEORGHE (CV)

Teză de doctorat

MAFTEI A ION – ALEXANDRU (CV)

METAMORFOZA SCENARIULUI NARATIV SPRE O VIZUALITATE FILMICĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 26/06/2017, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 10- GALERIA UNARTE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MARILENA PREDA SÂNC (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. DRAGOŞ GHEORGHIU (CV)
Prof. univ. dr. LUCIAN GEORGESCU
(CV)
Conf. univ. dr. IGAZSAG VASILE – RADU (CV)

Teză de doctorat

RADU V. EVELINA – AURA (CV)

CULOAREA ÎN GRAVURĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 02/03/2017, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 10- GALERIA UNARTE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. CEZAR ATODIRESEI (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. FLORIN STOICIU (CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER
(CV)
Prof. univ. dr. VASILE MORAR (CV)

Teză de doctorat

ENACHE MONICA – OANA (CV)

ARTA COMUNISTĂ ŞI METAMORFOZELE POLITICULUI.TEMATICA ISTORICĂ ÎN ARTA OFICIALĂ ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1944-1965(PICTURA, SCULPTURA, GRAFICĂ)


Data și ora susținerii: 15/12/2017, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. GUŢĂ ADRIAN (CV)
Prof. univ. dr. CIUPALĂ ALIN – IONUŢ
(CV)
Conf. univ. dr. RAŢIU MARA – VICTORIA (CV)

Teză de doctorat

EHAB ABBAS WANNAS AL – LITHAWY (CV)

ARTA CERAMICII DE LA OBIECT LA MONUMENT ÎN ROMÂNIA ŞI IRAK

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 28/07/2017, 11:00 am
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 10- GALERIA UNARTE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MARILENA PREDA SÂNC (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. BOGDAN HOJBOTĂ (CV)
Prof. univ. dr. JENO BARTOS MIHALY
(CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Teză de doctorat

DUŞCHKA C.V. ŞTEFANIA CARLA (CV)

GRAFICA DE CARTE. OBSERVAŢII DESPRE LIMITA ÎNTRE ARTISTIC, FUNCŢIONAL, TEHNIC LA CARTEA TIPĂRITĂ ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 25/04/2017, 11:00 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. IOAN ERNEST STENDL (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. habil. GUSTEA EUGEN ALEXANDRU (CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIŞ
(CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Teză de doctorat

SAVA ŞT. ŞTEFAN – CONSTANTIN (CV)

POSTMEMORIA ŞI PROBLEMA PREPREZENTĂRII HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 29/09/2017, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. MATEI BEJENARU (CV)
Conf. univ. dr. MARA -VICTORIA RAŢIU
(CV)
Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)

Teză de doctorat

ROȘCA S.F. SIMONA – TEODORA (CV)

Grădini paradisiace în tehnica mozaic

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 29/09/2017, 11:00 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Marilena Preda Sdnc (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. Bogdan Severin Hojbotd (CV)
Prof. univ. dr. Jeno Bartos Mihaly
(CV)
Conf. univ. dr. Stefan BAlici (CV)

Teză de doctorat

NAGY ANDREA (CV)

ARHIVA DE IMAGINI ŞI ARTA CONTEMPORANĂ. ANALIZA STRUCTURILOR EXPRESIVE ALE ARHIVELOR DIGITALE DE IMAGINE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 26/04/2017, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 10- GALERIA UNARTE

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. CĂTĂLIN BĂLESCU (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. Cezar Atodiresei (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. CRISTIAN ROBERT VELESCU (CV)
Conf. univ. dr. CHRISTIAN MANCAŞ
(CV)
Conf. univ. dr. MARIUS NEDELCU (CV)

Teză de doctorat

IVANCIU I. MIRELA (CV)

INTERSECTIA ARTEI CONTEMPORANE CU BUDISMUL. ATENTIA CON$TIENTA iNONPANTATA SPRE PREZENT $I PROBLEMA INTERDEPENDENTEI

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 26/09/2017, 11:00 am
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RUXANDRA SILVELIA DEMETRESCU (CV)
Prof .univ. dr. CIUPALA ALIN IONUT
(CV)
Conf. univ. dr. GHEORGHE CATALTN (CV)

Teză de doctorat

NUŢU ( RADU) L.O. IRINA GABRIELA (CV)

MUZEUL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ ŞI PROGRAMELE EDUCAŢIONALE

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 03/10/2017, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. MARILENA PREDA SÂNC (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. DRAGOŞ GHEORGHIU (CV)
Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER
(CV)
Prof. univ. dr. IONESCU ALEXANDRA (CV)

Teză de doctorat

TĂNASE GH. GEORGETA casătorită GABREA (CV)

INTERFERENŢA SEMIOTICĂ ÎNTRE MONUMENT ŞI CONTEXT


Data și ora susținerii: 29/09/2017, 10:00 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Dragoş Gheorghiu (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. Marilena Preda Sânc (CV)
Prof. univ. dr. Vasilescu Sorin Ilie
(CV)
Prof. univ. dr. Zahariade Ana – Maria (CV)

Teză de doctorat

COJOCARU ALEXANDRA – VICTORIA (CV)

INCURSIUNE ÎN ISTORIA VEŞMÂNTULUI ECLEZIASTIC- DESING ŞI SIMBOLICĂ. VEŞMÂNTUL TUTUROR CONFESIUNILOR CREŞTINE: ORTODOCŞI, CATOLICI, COPŢI, ARMENI ŞI ANGLICANI

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 29/11/2017, 1:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Rucsandra Popp (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. CIOATĂ – BARBU – PAULA (CV)
Prof. univ. dr. LEFTER ION BOGDAN
(CV)
Conf. univ. dr. PETRE ADRIANA (CV)

Teză de doctorat

DOBRE MARIAN IONEL (CV)

BINOMUL STUDIU DUPĂ – EXPERIMENT ÎN CONTEXTUL POSTMODERNITĂŢII ROMÂNEŞTI (CU O PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA ACTIVITĂŢII GRUPĂRII PROLOG ŞI A LUI ION GRIGORESCU)

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 20/09/2017, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. Cezar Atodiresei (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu (CV)
Prof. univ. dr. Morar Vasile
(CV)
(CV)

Teză de doctorat

DUMITRIU (GÎŢ) ADELA MARIA (CV)

CARTIERUL, IMAGINE URBANĂ,

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 28/07/2021, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof.univ. dr. Ioan Ernest Stend (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. Bogdan Hojbotă (CV)
Conf. univ. dr. Ioan Carol Opriș
(CV)
Cercet. științific gr. I dr. Doina Isfănoni (CV)

Teză de doctorat

Zgondoiu MIHAI (CV)

MATRIȚE VIZUALE ȘI NOILE MEDIA

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 10/10/2016, 1:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 10- GALERIA UNARTE

Conducător Științific:
Conf. univ. dr. Velescu Cristian Robert (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. Teleagă Ileana Pintilie (CV)
Prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter
(CV)
Prof. univ. dr. Marilena Preda Sânc (CV)

Teză de doctorat

TĂNASE OANA (CV)

PRACTICI DOCUMENTARE ÎN ARTA CONTEMPORANĂ

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 30/09/2016, 2:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 10- GALERIA UNARTE

Conducător Științific:
Prof.univ.dr. Ruxandra Demetrescu (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ.dr. Vlad Bedros (CV)

Referenți oficiali:
Prof.univ. dr. Anca Oroveanu (CV)
Conf.univ. dr. Cătălin Gheorghe
(CV)
Conf. univ. dr. Ioan Carol Opriș (CV)

Teză de doctorat

POPOVICI VEDEA (CV)

Naționalism și idee națională în producția de artă din timpul regimului Ceaușescu

Teza abordează un subiect semnificativ pentru ceea ce aș numi din capul locului un alt fel de înțelegere/analiză/problematizare a artei românești din epoca Ceaușescu, privită aici și acum sub lupa conceptului de naționalism și idee națională. Autoarea, Veda Popovici, este un “actor” in-teresant al scenei contemporane a artelor vizuale, cu o formație complexă în care formația artistică se îmbină cu cea teoretică

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 19/11/2016, 11:00 am
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 10- GALERIA UNARTE

Conducător Științific:
Prof.univ.dr. Ruxandra Demetrescu (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ.dr. Vlad Bedros (CV)

Referenți oficiali:
Conf.univ. dr. Mara – Victoria Rațiu (CV)
Conf.univ. dr. Cristian Nae
(CV)
Prof. univ. dr. Anca Oroveanu (CV)

Teză de doctorat

APREUTESEI DANIELA (CV)

ICOANA ORTODOXĂ – CONSERVARE/RESTAURARE. Catapeteasma Bisericii ”Sfântul Gheorghe Nou” – București

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 03/11/2016, 12:00 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC – AMFITEATRU

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Marilena Preda – Sânc (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ.dr. Jeno Bartos Mihaly (CV)
Prof.univ.dr. Marcel Gheorghe
(CV)
Prof.univ. dr. Bogdan Hojbotă (CV)

Teză de doctorat

IZVORAN DOROTHEA – FLEISS (CV)

Jurnal de artist. Carte-obiect. Materie şi mnemonică subiectivă

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 03/10/2016, 1:00 pm
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Marilena Preda – Sânc (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. Morar Vasile (CV)
Prof. univ. dr. Dragoș Gheorghiu
(CV)
Cercet. științific gr. I dr. Doina Isfănoni (CV)

Teză de doctorat

CREȚU ȘTEFĂNIȚĂ RADU (CV)

ARTA CINETICĂ. DINAMICA FORMEI

Lucrarea conţine elemente de originalitate. Tema lucrării a fost puţin cercetată şi există un număr redus de studii despre arta cinetică în România ceea ce face ca lucrarea să devină utilă atât pentru publicul larg cât şi în sistemul educaţional artistic de specialitate.

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 05/12/2016, 11:00 am
Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 – UNARTE BUC

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Marilena Preda – Sânc (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. Morar Vasile (CV)
Prof.univ. dr. Ionescu Alexandra
(CV)
Prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu (CV)

Teză de doctorat

BÎRZU CĂLIN DORU (CV)

Percepția spațiului arhitecturii religioase din Țările Române – o abordare din perspectiva restaurării. Două studii de caz din secolele al XVI-lea și al XVIII-lea

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 30/09/2016, 12:00 pm
Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Dragoș Gheorghiu (CV)

Președinte comisie:
Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Referenți oficiali:
Prof.univ.dr. Doina Mihailescu (CV)
Prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu
(CV)
Conf. univ. dr. Ioan Carol Opriș (CV)

Teză de doctorat

VASILIU – MIHAI A. DANIELA (CV)

DINAMICA ARTELOR VIZUALE CU CARACTER TEMPORAR ÎN SPAȚIUL URBAN CONTEMPORAR

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 30/06/2021, 11:00 am
Locul susținerii: sala Amfiteatru, la Universitatea Naţionale de Arte din Bucureşti- Grivita nr. 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Marilena Preda – Sanc – cotutelă – Prof. univ. dr. Vasilescu Sorin Ilie (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. Epuraș Liviu (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. IGAZSAG VASILE – RADU (CV)
Prof. univ. dr. PAULESCU COSMIN – PETRU
(CV)
Conf. univ. dr. PĂUNESCU GEORGE (CV)

Teză de doctorat

Radu C. Zaharescu (CV)

Design de comunicare, design de interfață în domeniul digital, design de interacțiune

In this thesis I present the design of a single-function application, calling, for smartphones. This application, intended especially for the elderly, is designed to be easy to understand and easy to use.

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 24/09/2020, 10:00 am
Locul susținerii: Catedra de Design UNArte, Calea Grivitei 28

Conducător Științific:
Prof. univ. dr Ghilduș Alexandru (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. Paulescu Cosmin (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr Popp Rucsandra (CV)
Prof. univ. dr Opriș Ioan Carol
(CV)
Conf. univ. dr Georgescu Lucian (CV)

Teză de doctorat

Diana Ursan (CV)

Scena și piața artei contemporane românești între 2000-2020 în contextul (post)globalizării: o analiză a lumilor artei din sectorul privat

Lucrarea de față este rezultatul unui proces îndelungat de imersiune, experimentare directă și reflecție asupra condițiilor creației, medierii și circuitului artei contemporane la nivelul scenelor locale și internaționale, în contextul accelerat și schimbător al ultimelor două decade, concluzionate în prezent printr-o încetinire și oprire temporară cauzate de pandemia globală de COVID-19, un prilej favorabil introspecției, analizei și privirii retrospective.

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 24/09/2020, 10:00 am
Locul susținerii: Online

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. DEMETRESCU SILVELIA RUXANDRA (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. CĂRĂBAȘ – OLARU IRINA (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. DĂUCEANU MIRELA (CV)
Conf. univ. dr. RAȚIU MARA- VICTORIA
(CV)
Prof. univ. dr. CONSTANTIN DANIELA (CV)

Teză de doctorat

Tudor Florin (CV)

Despre distrugere. Puterea omului de a cheltui întreg pământul.

O încercare de a concentra intertextual câteva teme pe care le-am cercetat în studiul meu – munca, producția, distrugerea, sacrificiul – configurând deopotrivă un fir conceptual către trei intervenții artistice la care am lucrat în această perioadă alături de Mona Vătămanu.

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 07/09/2020, 11:00 am
Locul susținerii: Sala 43 din strada G-ral Budișteanu nr. 19 la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. GUȚĂ ADRIAN (CV)
Conf. univ. dr. CĂTĂLIN GHEORGHE
(CV)
Conf. univ. dr. MARA RAȚIU (CV)

Teză de doctorat

Steluța Boroghină (CV)

Un secol de colecționism românesc de artă extrem – orientală. Contribuții la istoria japonismului românesc

A CENTURY OF ROMANIAN COLLECTING OF FAR EASTERN ART. Contributions to the history of Romanian Japonisme

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 30/09/2020, 10:00 am
Locul susținerii: Sala 43 din strada G-ral Budișteanu nr. 19 la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. THEODORESCU EMIL RĂZVAN (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Prof. univ. dr. LEFTER ION BOGDAN
(CV)
Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ (CV)

Teză de doctorat

Lucian-Cristian Ratoiu (CV)

Mutații ale conceptului de monument istoric. Evoluția și adaptarea conservării-restaurării în Europa și în spațiul cultural românesc

Într-o perioadă paradoxală în care, pe de o parte, domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural capătă o atenție din ce în ce mai mare în actualul cadru social, iar, pe de altă parte, monumentele istorice clasate și construcțiile istorice, susceptibile de a reprezenta viitorul patrimoniu, sunt agresate într-un ritm accelerat, teoretizarea conceptului de monument istoric și a practicilor de conservare-restaurare ale acestuia se impune ca prioritate în soluționarea dilemei: conservarea ca muzeificare sau conservarea ca adaptare la noile circumstanțe?3

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 03/09/2020, 10:00 am
Locul susținerii: Sala 43 din strada G-ral Budișteanu nr. 19 la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. GHEORGHIU DRAGOȘ (CV)
Prof. univ. dr. KAZMER KOVACS
(CV)
Cercet.științific grad I dr. ROXANA RĂDVAN (CV)

Teză de doctorat

Oana Dimitriu (CV)

Ilustrația cărții românești vechi în secolul al XVIII-lea în colecțiile Bibliotecii Academiei Române. Gravura

Asupra temei cercetate s-au aplecat cercetători importanți, dar datorită numărului mare de cărți apărute în secolul al XVIII-lea, în diferitele centre tipografice din cele trei Țări Române, majoritatea lor păstrate în fondul Bibliotecii Academiei Române, domeniul nu a fost valorificat pe deplin, multe cărți nu sunt puse în valoare, gravurile apărute în ele nu sunt suficient cunoscute.

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 29/09/2020, 11:00 am
Locul susținerii: Sala 43 din strada G-ral Budișteanu nr. 19 la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. THEODORESCU EMIL RĂZVAN (CV)

Președinte comisie:
Lect.univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Cercet.gr. I dr. CONSTANTINESCU CIOBANU
(CV)
Conf. univ. dr. CROITORU ION MARIAN (CV)

Teză de doctorat

Cristina Mariana Cojocaru (CV)

Tradiție și modernitate în pictura religioasă ortodoxă din spațiul românesc, de la epoca Brâncovenească la perioada contemporană

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 25/09/2020, 12:00 pm
Locul susținerii: Online

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. DEMETRESCU RUXANDRA (CV)

Președinte comisie:
Lect. univ. dr. BEDROS VLAD (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. THEODORESCU EMIL RAZVAN (CV)
Prof. univ. dr. TELEAGĂ ILEANA-MARIA
(CV)
Conf. univ. dr. HOLBEA GHEORGHE-VIOREL (CV)

Teză de doctorat

Cristina Claudia Popescu (CV)

Tehnologii digitale în muzeele contemporane

Modernizarea muzeelor trebuie privită în contextul pătrunderii de influențe digitale pe toate palierele activității lor, ceea ce încurajează o regândire a acestora și a ofertei lor. Muzeele sunt plasate într-un mediu mult mai competitiv, bogat în informații referitoare la patrimoniu. Adaptarea comunicării muzeale la aceste provocări presupune, printre altele, extinderea magiei exercitate de expunerea muzeală tradițională, în spațiului digital, precum și în spațiul fizic prin completarea sa digitală.

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 25/09/2020, 9:00 am
Locul susținerii: Sala 43 din Str. G-ral C-tin Budișteanu Nr.19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. DRAGOȘ GHEORGHIU (CV)

Președinte comisie:
Prof.univ. dr. PAULESCU COSMIN – PETRU (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)
Prof. univ. dr. VASILESCU SORIN – ILIE
(CV)
Conf. univ. dr. VELCULESCU ION VICTOR (CV)

Teză de doctorat

Emilia Cernăianu (CV)

LECȚII DE PRIVIRE: Evoluția criteriilor estetice în critica de artă din România din ultimele două decenii ale secolului al XIX

O cercetare asupra relației dintre textele de critică plastică și producția artistică de la sfârșitul secolului al XIX-lea din România, pornind de la premisa că aceasta este principalul factor (cu cea mai mare pondere și cel mai puternic impact) de formare a setului de criterii pentru judecarea artei plastice. În contextul discuției asupra modernității plasticii românești, modul de formare și evoluția criteriilor de judecată estetică este un aspect mai puțin cercetat.

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 11/11/2020, 10:00 am
Locul susținerii: Online

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. ASLAM CONSTANTIN, DEMETRESCU RUXANDRA (cotutele) (CV)

Președinte comisie:
Conf. univ. dr. MIRELA DAUCEANU (CV)

Referenți oficiali:
Conf. univ. dr. BELDIMAN IOANA GABRIELA (CV)
Prof. univ. dr. RATIU DAN EUGEN
(CV)
Prof. univ. dr. CIUPALA ALIN IONUT (CV)

Teză de doctorat

Elena Tudusciuc (Borundel) (CV)

Arta religioasă și sacră în România în a doua parte a secolului XX și în prima parte a secolului XXI

Rezumatul tezei

Data și ora susținerii: 29/09/2020, 10:00 am
Locul susținerii: Str. G-ral Budișteanu nr. 19

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Marilena Preda Sânc (CV)

Președinte comisie:
Prof. univ. dr. Paulescu Cosmin (CV)

Referenți oficiali:
Prof. univ. dr. Bogdan – Severin Hojbotă (CV)
Prof. univ. dr. Munteanu Gheorghe Marcel
(CV)
Conf. univ. dr. Păunescu George (CV)

HORĂTĂU DORINA: Repere ale explorării artistice. Materie. Tehnică. Concept // Milestones of artistic exploration. Material. Tehnique. Concept

Data și ora susținerii:
6 aprilie 2022 – 12:00 pm

Locul susținerii:
RECTORAT – Str. G-ral Budişteanu nr. 19 sector 1

Rezumatul tezei de abilitare >>

MORAR CORNEL-FLORIN: Către o estetică a secolului XXI. Perspective filosofice și științifice asupra experienței estetice / Towards a 21st Century Aesthetics. Philosophical and Scientific Perspectives on Aesthetic Experience

Data și ora susținerii:
21 februarie 2022 – 12:00 pm

Locul susținerii:
RECTORAT – Str. G-ral Budişteanu nr. 19 sector 1

Rezumatul tezei de abilitare >>

Stela Lie: A fost odată și încă o dată … // Once Upon a Time, and Again…

Data și ora susținerii:
5 ianuarie 2022 – 11:00 am

Locul susținerii:
RECTORAT – Str. G-ral Budişteanu nr. 19 sector 1

Rezumatul tezei de abilitare >>

Doctorat,

Titular curs – Prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu

O caracteristică a programului de studii doctorale din cadrul UNArte o constituie dialogul permanent dintre artiști și teoreticieni, dintre practica artistică și reflecția teoretică. De aceea, cursul este conceput în două secvențe distincte, dar complementare: prima abordează probleme de stringentă actualitate privind cultura vizuală contemporană, cum ar fi: cercetarea artistică, atelierul artistului și muzeul de artă contemporană abordate din perspectiva dimensiunii de laborator experimental, mutația curatorială și consecințele asupra reconfigurării lumilor artei. A doua secvență abordează figurile fondatoare ale științei artei și ale științei imaginii: de la Konrad Fiedler, întemeietorul teoriei purei vizualități, până la figura legendară a lui Aby Warbug, considerat azi un „artistic art historian”, într-un parcurs în care este prezentată filiația Alois Riegl-Walter Benjamin.
Temele dezbătute se sprijină pe o bibliografie vastă și diversă, accesibilă studenților, în majoritatea cazurilor, în format electronic.

Cercetarea artistică (artistic research)
Atelierul și muzeul contemporan: laborator și experiment
The Curatorial Turn (Mutația curatorială)
Moștenirea lui Aby Warburg
Atlasul lui Aby Warburg
„Aura” lui Walter Benjamin
„Pasajele” lui Walter Benjamin
Teoria purei vizualități: modernitatea lui Konrad Fiedler
Actualitatea lui Alois Riegl
Despre „voința artistică”
Recuperarea contemporană a barocului
Timp și valoare în cultul modern al monumentelor: de la Alois Riegl la Francoise Choay

Doctorat,

Titular curs – Prof. univ. dr. arh. Dragoș Gheorghiu

Sem.1

Cursul prezintă studiile de antropologie și culturale contemporane abordând problemele majore ale antropologiei culturale și ale antropologiei urbane. Se pornește de la conceptul de cultură (Cultură în accepțiune antropologică ; Metoda antropologiei culturale;  Procese culturale; Problema identității; Strategii emice și etice) și se analizează viața urbană (Antropologia urbana; Rolul cultural al orașelor; Consecințele culturale urbanizării; Apariția statului și a societății urbane).

Sem.2

Se abordează problema simbolului (Simbolurile si societatea – Homo symbolicus; Antropomorfism, Loc și putere,  Genius loci) și a limbajului spatiului, continuând apoi cu prezentarea producției industriale de obiecte (Design-ul ; Proxemica) și a comportamentului uman creat de această producție (Hedonism, Consumerism) și de către lumile virtuale (AR ; VR) și se termină cu discutarea percepției timpului în societățile tradiționale (măsurarea Timpului in Evul Mediu ; Monumentul ) și în lumea modernă (Fragmentarea ; Despre ruine în artele vizuale și despre nostalgia trecutului).

Doctorat,

Titular curs – Prof. univ. dr. Cătălin Bălescu

 

 1. Fundamentele analizei de imagine

Teme: Noțiunea de sintaxă și noțiunea de expresie a imaginii; componente exprimate în termeni de raport tonal, de formă, cromatic etc; corelarea constantelor expresive cu cele de semnificare.

 1. Funcția de comunicare a imaginii

Teme: Forme de comunicare tradiționale; forme de comunicare susținute de tehnologia informațională;

 1. Modele de clasificare a imaginii

Teme: Clasificări stilistice; clasificări istorice; clasificări în funcție de subiect; clasificări în baza unor raporturi cantitative cuantificabile; clasificări în baza unor constante de structură geometrică;

 1. Sintaxa imaginii

Teme: noțiunea de expresie; raporturi morfologice în cadrul imaginii; raportul de structură geometrică; raporturi cantitative cuantificabile; corelarea constantelor de raport în vederea definiției sintactice a imaginii;

 1. Aplicația 3A

Teme: constante de natură cantitativă pe 2 niveluri, 4 niveluri și 6 niveluri; armătura dreptunghiului; raportul e secțiune de aur 1,2,3, consonanțe muzicale diaton, diapason, diatesaron, dublu diapason, dublu diatesaron; poligoane regulate pentagon, hexagon, heptagon, octogon etc.; șirul lui Fibonacci; scatter plotter, filtre pentru crearea de clustere.

 1. Elemente de interpretare

Teme: corelarea clusterelor și crearea unor „clustere de clustere” cu scopul identificării unui grup cât mai mare de imagini și cu cât mai mulți parametri comuni.

Corelarea constantelor de expresie cu constante de semnificare cu scopul creării de imagini și cu scopul înțelegerii modelului de comunicare contemporan.

Doctorat,

Titular curs – Prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu

O caracteristică a programului de studii doctorale din cadrul UNArte o constituie dialogul permanent dintre artiști și teoreticieni, dintre practica artistică și reflecția teoretică. De aceea, seminarul doctoral se concentrează, pe de o parte,  asupra problematicii complexe a cercetării artistice, iar pe de altă parte, asupra exigențelor actualei „științe a imaginilor” (Bildwissenschaft).

Cercetarea artistică (artistic research)
geneza cercetării artistice în practicile artistice ale avangardei istorice
raportul dintre cercetarea artistică si cercetarea științifică
raportul dintre cercetarea artistică și creația artistică
raportul dintre cercetarea artistică și practica de atelier
rapotul dintre cercetarea artistică și literatura artistică
cercetarea artistică și “noile medii”
istoricul cercetării artistice
Bildwissenschaft (știința despre imagine)
repere, geneză, teme
raportul cu știința artei
reprezentanți, rezultate științifice

Doctorat,

Titular curs – Prof. univ. dr. Constantin Aslam

 1. ETICA ALEGERII TEMEI DE CERCETARE
 2. Fundamentele eticii cercetării

Tematizări: Noțiunea de „cercetare” și etica cercetării. Etica cercetării ca etică aplicată. Valori fundamentale ale cercetării academice: fidelitatea pentru adevăr, autenticitatea și nepărtinirea. Etica cumințeniei vs. etica cunoașterii (etica concurențială).

 1. Problema cercetării părtinitoare – imixtiunea prejudecăților gândirii comune în cercetarea academică

Tematizări: Ideea de prejudecată; feluri de prejudecăți: prejudecăți cognitive, prejudecăți afective, prejudecăți  morale; moduri de viciere a cercetării prin prejudecăți; cercetarea părtinitoare și gândirea deziderativă (confirmation bias).

 1. Etica relevanței și imoralitatea banalității

Tematizări: Strategii de alegere a temei de cercetare; problema relevanței cercetării ca problemă etică; probleme etice ridicate de banalități – perspectivă deontologică și utilitaristă; limitele etice ale tematicii de cercetare.

 1. Originalitate și autenticitate. Probleme în definirea unei „cercetări autentice”

Tematizări: Distincția dintre originalitate și autenticitate; posibilitatea unei cercetări originale dar inautentice; probleme etice legate căutarea originalității cu orice preț; Raportul dintre influența tradiției, originalitate și autenticitate.

 1. ETICA METODELOR DE DOCUMENTARE
 2. Deontologia muncii de documentării individuale și în echipă

Tematizări: Documentarea individuală și documentarea în echipă – două tipuri fundamental diferite de documentare; probleme etice ale documentării individuale; lucrul în echipă, împărțirea sarcinilor și acordarea meritelor;

 1. Deontologia metodelor de cercetare tradiționale

Tematizări: Metodele tradiționale de documentare: documentarea teoretică și documentarea ilustrativă; documentarea teoretică și explorarea bibliografiei scrise; aspecte etice ale întocmirii bibliografiei; criterii ale relevanței bibliografiei: criteriul notorietății și criteriul actualității; documentarea ilustrativă și rolul său în cercetarea doctorală; criterii ale relevanței documentării ilustrative: criteriul relevanței pentru tema cercetată și criteriul desfășurării istorice a temei.

 1. Deontologia documentării pe internet: verificarea informațiilor, credibilitatea site-urilor și modalități de citare

Tematizări: Documentarea pe internet; tipuri de surse online acceptate în lucrările academice; problema determinării credibilității site-urilor și a verificării informațiilor; informație corectă, informație eronată (false information)  și informație-falsă (fake information).

 1. PROBLEMA PLAGIATULUI

 

 1. Rolul citării surselor: citarea surselor și argumentul autorității

Tematizări: Practica citării surselor și sisteme de citare; rolul citării surselor; argumentul autorității ca argument invalid din punct de vedere logic; citare ca ilustrare a unei teze vs. citare ca invocare a autorității; evitarea citării în exces; citarea textuală și parafrazarea; categorii de materiale care nu necesită citare.

 1. Problema proprietății intelectuale în activitatea academică și artistică

Tematizări: Problema proprietății în filosofia morală; diverse tipuri de proprietate: proprietate imobiliară, proprietate mobiliară, proprietate intelectuală ; proprietate intelectuală și patrimoniu universal; limita de timp asupra căreia se aplică drepturile de proprietate intelectuală – probleme etice și logistice; ce categorii de produse cad sub incidența proprietății intelectuale

 1. Legislație și regulamente de bune practici privitoare la respectarea drepturilor de autor

Tematizări: Legislația în vigoare a drepturilor de autor – principii și aspecte esențiale; regulamente de bune practici privitoare la drepturile de autor în mediul universitar; politica privitoare la citarea materialelor și respectarea drepturilor de autor în Universitatea Națională de Arte.

 1. Problema drepturilor de autor în lumea virtuală

Tematizări: Drepturile de autor în lumea virtuală; definiția lumii virtuale; internetul și apariția „bunurilor virtuale”; statutul ontologic al obiectelor și produselor virtuale; dificultăți privitoare la definirea conceptului de „bun virtual” – imaterialitatea bunurilor virtuale și posesia; reguli etice de utilizare și citare a operelor virtuale.

 1. Ce anume se plagiază? Problema definiției plagiatului și tipurile de plagiat

Tematizări: Problema plagiatului în domeniul teoriei; Ce anume se poate considera plagiat în cercetarea teoretică? Problema plagiatului în creația artistică – linia fină dintre influență și plagiat;

 1. REDACTAREA CORECTĂ A UNEI LUCRĂRI DE DOCTORAT
 2. Redactarea corectă a unei lucrări de doctorat – format standard, sisteme de citare și întocmirea bibliografiei finale

Tematizări: Specificul unei lucrări de doctorat; formatul standard de redactare; sisteme de citare acceptate în lumea academică; alegerea sistemului de citare optim în funcție de tipul de doctorat ale; norme în elaborarea bibliografiei/

 1. Mijloace electronice de verificare a lucrărilor: avantaje și limite

Descoperă arta la sursă! Ziua Porților Deschise UNArte

UNArte vă invită la o nouă ediție a Zilei Porților Deschise, pe 15 iunie, între orele 11:00 și 22:00, pe Calea Griviței 28.

Concursul de Creație Fundația IACOB Art Prize 2024.

În perioada 12 februrarie – 11 martie 2024 Fundația IACOB lansează în parteneriat cu Universitățile de Artă din România un concurs de creație adresat studenților de la Grafică și Designcu premiu în valoare de 1000 Euro

EXPOZIȚIA CERCETĂRII DOCTORALE / 2023

10.01 – 21.01.2024 la UNAgaleria, (Combinatul Fondului Plastic, str. Băiculești nr. 29, sect.1, București), Miercuri- duminică,, între orele 10: 00 – 18: 00, intrarea gratuită.

USA Visa Facilitation Program

USA Visa Facilitation Program este un serviciu disponibil cadrelor didactice universitare (și membrilor de familie ai acestora – soț/soție și copii), asigurat de Consiliul Național al Rectorilor în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, prin care se oferă exclusiv programări prioritare pentru interviul de acordare a vizelor de tip B1/B2 pentru SUA (călătorii în scop de afaceri/călătorii în scop turistic).

ECOPERFORMANCE – Maura Baiocchi (Brazilia / Italia)

Vineri, 20.10.2023 – Sala Amfiteatru UNArte (Bucuresti, Str. Griviței 28) – ora 11:00

Schimbarea începe cu tine! Completează chestionarul EUROSTUDENT 8!

Ești student la cursuri de licență sau masterat? Vrem feedback-ul tău! Participă la cercetarea Eurostudent de la nivel european și contribuie la înțelegerea nevoilor studenților!

ANUNȚ – Semnarea contractelor de studii pentru ciclul III de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2022-2023

ANUNȚ – Semnarea contractelor de studii pentru ciclul III de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2022-2023  Studenții doctoranzi sunt rugați să se prezinte la Secretariatul Școlii Doctorale, în perioada 10-14 octombrie 2022 pentru s

Lansarea programului de burse de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția

Agenția de Credite și Burse de Studii anunță lansarea programului de burse de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica

ANUNȚ IMPORTANT: Semnarea contractelor de studii pentru ciclul III de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2021-2022

Studenții doctoranzi sunt rugați să se prezinte în perioada 04 – 08 octombrie 2021 pentru semnarea contractelor de studii după următorul program: Luni : 10:00 – 14:00 Marți – Vineri:  10:00 – 13:00 Anul I -studenți cu bursă, buget, taxă Anul II – STUDE

ANUNȚ IMPORTANT! Prelungirea perioadei de grație până pe data de 20 septembrie 2021.

Studenții doctoranzi care au beneficiat  de perioada legală de prelungire,  precum și de perioada de grație (anul I și II de grație) conform HG .49 / 14 martie 2013, pot solicita prelungirea perioadei de grație prin depunerea unei cereri avizate de con

Anunț important privind prelungirea studiilor de doctorat

În conformitate cu Regulamentul Instituțional de organizare și desfășurare ale programelor de studii universitare de doctorat Art. 28. PRELUNGIREA  PROGRAMULUI  DE DOCTORAT  (Anii IV și V – Anul universitar 2021-2022)   STUDENȚII – DOCTORANZI CARE

Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă lansarea programului de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan”

Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă lansarea programului de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica

Anunt plata taxa scolarizare

Anunt plata taxa scolarizare

Lansarea programului de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală “Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia

Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă lansarea programului de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală “Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica

ICR lansează apelul la candidaturi pentru bursele „Constantin Brâncuşi“ 2023

Institutul Cultural Român lansează un apel la candidaturi pentru bursele „Constantin Brâncuşi“ care se vor desfășura în 2023. În cadrul acestui program, doi artiști plastici/artiști vizuali români vor primi câte o bursă, sub forma unui stagiu de trei luni la Cité internationale des arts din Paris. Perioadele de desfășurare a burselor sunt mai-iulie 2023, respectiv noiembrie 2023-ianuarie 2024. Artiștii interesați sunt invitați să depună dosarele de candidatură până pe 25 august 2022 la Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Vino să descoperi SCENOGRAFIA, UNArte!

Expoziţie de artă scenografică, care cuprinde proiecte și lucrări scenografice, atât de film, teatru,, eveniment, papusi, cât și lucrări de scenografie digitală, ale studenţilor (licență și master), din cadrul departamentului de Scenografie și Eveniment artistic, de la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti (UNAB/UNArte).

Universitatea Naţională de Arte Bucureşti se alătură campaniei „Anuarul universităților de top din România”, inițiată de eJobs și JobRadar24.

Universitatea Naţională de Arte Bucureşti a decis să se alăture campaniei și să facă parte din anuarul universităților de top din țară.

Burse: Stagii de cercetare – Deadline: 2.05.2022

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) are și anul acesta o ofertă atractivă de burse de cercetare în Germania pentru doctoranzi, tineri cercetători (postdoc) și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din Român