meniu

Me

meniu

Me
Me
Studii masterale

Studii masterale

Facultatea de Arte Plastice

Anul 1

Strategii de reprezentare plastică în pictură

Strategiile de reprezentare plastică, preconizate ca fundamente expresive ale limbajului artistic, vor fi abordate problematic, conceptual şi aplicativ, folosind ca material ilustrativ de analiză, atât proiectele studenţilor cât şi iconagrafia de referinţă din arta universală.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale

Având un caracter preponderent teoretic, în anul I acest curs se va adapta continuu demersurilor practice, implicite primului, după cum urmează: În primul semestru se vor reitera principiile de structurare a cercetării în artele vizuale, din perspectiva evoluţiei istorice şi a fenomenologiei ei contemporane. În semestrul al doilea se va solicita o sinteză asupra acestor principii şi identificarea unor metode şi soluţii de adecvare şi personalizare a acestora în cadrul demersurilor artistice proprii.

Dezvoltarea proiectului masteral

Conceperea, dezvoltarea şi finalizarea proiectului de disertaţie.

Anul 2

Strategii de reprezentare plastică în pictură

Anul al II-lea va fi dedicat (rezervat exclusiv), atât transpunerii selective a proiectelor, cât şi întredeschiderilor conceptuale pe care le presupune implicit orice demers artistic autentic, atât sub aspectul configurării lui, cât şi sub cel al structurării susţinerii teoretice a temei lucrării de masterat.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale

Pe parcursul celor doi ani, înseşi temele individuale, iniţiale, care s-au constituit ca proiect şi ca pretext concret al admiterii studenţilor la stagiul de masterat – revizuite şi restructurate, ameliorate, reformulate şi reevaluate – se vor aborda în două direcţii complementare; prin extensie conceptuală vor deveni o temă de cercetare (de documentare şi de reproiectare/resemantizare) iar prin abordarea lor practică, o temă de simulare (încercare/exersare) a problematicilor artistice contemporane.

Lucrarea de disertaţie

Îndrumarea spre conceperea tezei finale de disertaţie.

Anul 1

Grafică pe computer – Tehnici Multimedia

Disciplina tinde să familiarizeze studenţii cu posibilităţile oferite de tehnologia digitală în sfera creaţiei artistice precum şi în zona aplicativă a graficii atât la nivel practic cât şi la nivel conceptual. Se va pune accentul pe asimilarea unor noţiuni noi din zona graficii interactive. Se vor parcurge o serie de concepte său programe folosite la realizarea de website-uri cum ar fi Macromedia Flash şi Macromedia Dreamweaver urmând ca studentul să poată realiza propriul său website. Studenţii vor fi încurajaţi de asemenea în conceperea unor proiecte artistice ce recurg la folosirea programelor anterior amintite. Cursul recurge la numeroase exemplificări cu lucrări lucrări artistice ce recurg la tehnologia digitală şi artişti din zona multimedia având ca scop înţelegerii principilor de structurare a creaţiei digitale, familiarizarea studentului cu sfera creaţiei electronice.

Morfologia imaginii plastice în grafica aplicată şi în ilustraţie

Identificarea specificului imaginii de tip publicitar, cu impact vizual puternic şi monitorizat către un anumit mesaj clar subliniat, răspunzând unui rost bine definit. Formarea abilitaţilor de construire a unor asemenea imagini, prin raportare la grafica de şevalet. Realizarea unei documentări adecvate prin studii directe sau prin reportaj fotografic şi reconfigurarea acestora în imagini capabile să răspundă, atât tipografic, cât şi ca mesaj sintetic, nevoilor publicitare.

Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată şi ilustraţie

Identificarea mijloacelor de modificare a atributelor specifice şi tradiţionale ale imaginii primare, spre a le expresiviza către o imagine capabilă de a avea impact vizual, publicitar şi, mai cu seamă, de a răspunde cerinţelor normelor graficii aplicate: mesaj convingător şi posibilitate de multiplicare prin tipar. Alegerea din genurile tradiţionale, a unei imagini specifice şi reconfigurarea ei către o condiţie aptă de a servi o lucrare de grafica publicitară. Prin cadrări anume, prin preluări de detalii expresive, prin prelucrări fotografice sau pe calculator, imaginea iniţială urmăreşte să ajungă la condiţia unor repere plastice care să poată aparţine unui lucrări cu mesaj intenţionat, afiş de expoziţie, unei pagini de reclama destinată tiparului, unei alcătuiri sintetice gen emblema etc. şi care să dialogheze cu textul. Rostul exerciţiului este acela de a stabili un dialog incitant dar şi coerent între o imagine cu o verificată tensiune estetică, cu valoare evocatoare impusă prin tradiţie şi tehnici, programe de procesare, instrumente care ţin de tehnologia modernă.

Morfologia imaginii plastice în tehnicile gravurii

Introducere în tehnicile tradiţionale ale gravurii. Aplicativitate şi identitate în gravură: a- definiţie; b- istoric; c- principii din punct de vedere al suprafeţelor active şi inactive. Se urmăreşte expresivitatea şi interpretarea folosind elementele caracteristice ale gravurii în adâncime, relief, plan.

Tehnici de expresivizare în desen

Trecerea de la rolul constatativ de reprezentare al realităţii prin desen la cel creativ. Obţinerea unor expresii noi ale semnului desenat. Adaptarea gramaticii desenului tradiţional la viziunea asupra artei contemporane. Adaptarea noilor tehnici la propriul proiect. Exerciţii cu mijloacele desenului pentru realizarea unor compoziţii abstracte. Realizarea unor desene figurative cu mijloace minimale (punct, linie, pata). Exprimarea prin stilizare, deformare, metamorfozare, esenţializare în compoziţii de mari dimensiuni.

Anul 2

Grafică pe computer – Tehnici Multimedia

Disciplina tinde să familiarizeze studenţii cu posibilităţile de prelucrare a imaginii pe computer, cu accent pe asimilarea unor noţiuni noi din zona imaginii dinamice. Se vor parcurge o serie de programe folosite în editarea video cum ar fi Final Cut Pro sau Adobe Premiere, urmărindu-se de asemenea o corelare a programelor de editare video cu cele din suita Macromedia studiate în semestrul anterior atât în scopul realizării unor proiecte multimedia cât şi pentru realizarea proiectului final de absolvire a Masteratului. Sunt încurajate folosirea noţiunilor şi a deprinderilor practice asimilate la curs în fundamentarea discursului artistic personal. În paralel sunt analizate importante lucrări artistice ce recurg la tehnologia digitală în scopul înţelegerii principiilor de structurare ale creaţiei digitale.

Modalităţi de expresie în grafica aplicată şi în ilustraţie

Conceperea profesionistă a proiectelor cu specific publicitar, răspunzând cerin?elor graficii aplicate, onorând comenzi ?i domenii de mare specificitate. Stăpânirea unei viziuni “simfonice” a multitudinii reperelor compozi?iilor publicitare. Exerciţii, teme, proiecte, în ideea de serie, de ciclu, servind orice lucrare de grafica aplicată, precum: serie de ilustraţii sau coperţi ale unei colecţii, afişe sau afişete comerciale pentru un produs sau spectacol la alegere, un ciclu de pagini de reclamă, etc. Să fie evidenta intenţia de a concepe compoziţii deosebite dar care să aibe o viziune unică, exerciţiu asemănător cu conceptul “variaţiuni pe o temă”, să fie argumentata tema publicitară, răspunsul la comandă, abordările distincte. Concepte explicite, în conformitate cu un program personal, însoţite de o scurtă susţinere teoretică.

Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată şi ilustraţie

Identificarea, asimilarea şi folosirea profesionistă a aşa numitelor tehnici de expresivizare, de subliniere a mesajului publicitar, de sporire a eficienţei capacitanţe a compoziţiei plastice din domeniul graficii aplicate. Conceptul unei campanii publicitare – pentru un produs, instituţie, spectacol, tema politica- cu reperele obişnuite: panou, afişe şi afişete, pagini de reclamă, clipuri publicitare TV, compoziţii fotografice, elemente de spectacol sau reclame radio etc.Se va avea în vedere susţinerea teoretică şi plastică a sublinierii expresive şi nuanţate a unui mesaj bine identificat. Ideea fundamentală a exerciţiului este aceea că tehnicile de expresivizare folosite cu rosturile de mai sus reprezintă un domeniu de mare specificitate.

Modalităţi de expresie în tehnicile gravurii

Redefinirea marilor teme ale materialităţii; impunerea în planul plastic a formei reale, prin definirea faţă de mediu şi faţă de celelalte forme, descrierea volumelor ei şi modelarea acestora identificarea atributelor structurale şi texturale ale aceleeasi forme prin manevre specifice ale semnelor fundamentale.

Monotipia: 1. Transpunerea desenului direct de pe placă, 2. Tehnica monoprintului cu culori de apă, 3.Tehnica monoprintului cu ajutorul colajului, 4.Tehnica frottage, 6. Tehnica monoprintului, prin transpunerea prinţului computerizat.

Tehnici de expresivizare în desen

Eliminarea dependenţei de motiv, exersarea lucrului bazat pe concepte. Creşterea expresiei limbajului plastic şi obţinerea impactului vizual asupra privitorului. Dezvoltarea propriei atitudini stilistice. Elaborarea unor desene abstracte executate manual, de mici dimensiuni – prelucrarea digitală a acestora. Transpunerea ulterioară pe mari dimensiuni cu mijloace nespecifice desenului (pensule mari, rulouri, sprayuri, etc.). Executarea unor grafitti în comun.

Anul 1

Strategii de reprezentare plastică în sculptură/curs de sinteză

În contextul acestui curs de sinteză, accentul se pune pe lucrul individual şi extins cu studenţii, pe baza proiectului de cercetare personal – începând de la concept şi zona ideatică de referinţă şi până la transpunerea efectivă, pe parcursul celor doi ani ai programului. Este favorizată elaborarea unei viziuni de ansamblu asupra conţinutului proiectului – în sensul poziţionării de tip postmodern în zona de referinţă contemporană a domeniului de cercetare; strategiile de reprezentare plastică au în vedere raportarea sistematică la repere consacrate, pentru a favoriza o viziune creativă şi originală asupra temei desfăşurate. Cursul urmăreşte îndeaproape aplicarea creativă şi originală a soluţiilor şi tehnologiilor de transpunere sculpturală, pentru maximizarea posibilului impact individual al proiectelor asupra domeniului de referinţă.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale/curs de aprofundare

Acest curs predat în cadrul specializării masterale a Deprtamentului de Sculptură este dedicat procesului intensiv de specializare urmat de studenţii acestui domeniu – având în vedere că studiile masterale sunt o condiţie pentru un eventual doctorat în arte vizuale. Cursul abordează procedurile de cercetare desfăşurate de studenţi, pe parcursul celor doi ani de specializare, pe baza proiectului individual; în linii mari, cursul urmăreşte proceduri teoretice şi practice de formare intelectuală şi profesională a studenţilor, pe baza realităţilor şi specificitatilor domeniului.

Dezvoltarea proiectului masteral/curs de aprofundare

În acest caz, cursul de aprofundare al proiectului masteral este menit să capaciteze procesul de profesionalizare al studenţilor, nu numai în ceea ce priveşte abilităţile strict tehnic-profesionale, dar şi asupra evoluţiei abilitaţilor cognitive specifice domeniului sculpturii contemporane – poziţionare pozitivă în zona realităţilor ideatice de tip postmodern, abordarea profesionistă a reperelor unui proiect de sculptură fezabil din toate punctele de vedere.

Anul 2

Strategii de reprezentare plastică în sculptură/curs de sinteză

Acest curs pune accentual pe lucrul individual şi extins cu studenţii, urmărind îndeaproape reperele proiectului de cercetare personal – de la concept şi şi până la transpunerea efectivă, pe parcursul celor doi ani ai programului. Este favorizată elaborarea unei viziuni de ansamblu asupra conţinutului proiectului – în sensul poziţionării de tip postmodern în zona de referinţă contemporană a domeniului de cercetare; strategiile de reprezentare plastică au în vedere raportarea sistematică la repere consacrate, pentru a favoriza o viziune creativă şi originală asupra temei desfăşurate. Cursul urmăreşte îndeaproape aplicarea creativă şi originală a soluţiilor şi tehnologiilor de transpunere sculpturală, pentru maximizarea impactului individual al proiectelor masterale în contexul realităţilor sculpturii contemporane.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale/curs de aprofundare

Acest curs predat în cadrul specializării masterale a Deprtamentului de Sculptură este dedicat procesului intensiv de specializare urmat de studenţii acestui domeniu – având în vedere că studiile masterale sunt o condiţie pentru un eventual doctorat în arte vizuale. Cursul abordează procedurile de cercetare individuală parcurse de studenţi, în cei doi ani de specializare, pe baza proiectului desfăşurat; cursul urmăreşte proceduri teoretice şi practice de formare intelectuală şi tehnic-profesionala a studenţilor, pe baza reperelor şi specificitatilor domeniului de referinţă.

Dezvoltarea proiectului masteral/curs de aprofundare

Cursul de aprofundare al proiectului masteral a fost conceput cu intenţia de a maximiza procesul de capacitare profesională a studenţilor, nu doar în cazul zonelor stricte, de tip tehnic-profesional, dar mai ales asupra evoluţiei abilitaţilor cognitive specifice domeniului sculpturii contemporane – poziţionarea activa în zona realităţilor conceptuale de tip postmodern şi mai cu seamă abordarea profesionistă a totalităţii reperelor unui proiect de sculptură fezabil din toate punctele de vedere.

Lucrarea de dizertaţie/curs de aprofundare

Reperele acestui curs sunt oarecum corespondente celui din anul III – licenţa/Elaborarea lucrării de licenţă, în sensul în care lucrul individual cu studenţii are ca finalitate elaborarea lucrării de dizertaţie – în acest caz însă, cursul formulează şi expune necesităţile reale descrise de statutul profesionist, la nivel teoretic şi practic, al demersului iniţiat de proiectul masteral; etapele desfăşurate pe parcursul celor doi ani ai programului masteral parcurg întregul proces al evoluţiei artistice profesionale – elaborarea şi cercetarea unui concept, investigarea contextului ideatic şi cognitiv dublată de transpunerea concretă şi prezentarea lucrării/temei enunţate de proiectul iniţial.

Anul 1

IMAGINE ŞI NARAŢIUNE

Acest curs vrea să-i familiarizeze pe studenţi cu marile genuri şi stiluri muzicale puse în comparaţie cu literatură şi plastică. Sunt tratate consonantele stilistice ale seoclului al XIX-lea, cu precădere romanticii, simboliştii şi realiştii: – Berlioz şi ascensiunea romantismului – Schubert şi delicateţea liedului – Valsul, nocturnă, studiul şi poloneză la Chopin – Marile poeme simfonice ale lui Liszt – Wagner şi opera sa completă – Compozitorii peisagişti: Smetana, Dvorak, Sibelius, – Compozitorii naratori: Rimski-Korsakov, Ceaikovski, Edvard Grieg – Compozitorii umorişti: Saint- Saens, Offenbach – Compozitorii impresionişti: Debussy, Ravel, etc

IMAGINEA VIZUALĂ ÎN EPOCA POST-FOTOGRAFICĂ

Cursul se adresează atât absolvenţilor departamentului FVPCI, care şi-au format cunoştinţele de bază în primii trei ani de studiu precum şi absolvenţilor altor departamente din UNAB sau din alte universităţi, care au un bagaj suficient de cunoştinţe în domeniul artelor vizuale şi au fost admişi la masterul Fotografie şi imagine dinamică. OBIECTIVE: Cursul porneşte cu o introducere în modul de a privi şi înţelege imaginile artistice dar şi imaginile în general, în diferitele contexte mai mult sau mai puţin mediatice în care ele sunt transmise şi receptate în ziua de azi. Apoi sunt studiate particularităţile acelor direcţii ale artei contemporane care se bazează pe fotografie şi “noile tehnologii”. Se acordă o atenţie deosebită problemelor pe care le implica tehnologia digitală în crearea, difuzarea, receptarea, comercializarea şi arhivarea acestor imagini nu doar în domeniile artistice ci şi în domenii cum ar fi fotojurnalismul, publicitatea, modă, ştiinţă, etc. MOD DE DESFĂŞURARE: Fiecare curs vă conţine o expunerea şi analiză a temei abordate, unul sau mai multe fragmente de filme documentare legate de aceeaşi temă, o bibliografie şi alte elemente conexe. Materialele vizuale vor servi ca baza de discuţii şi analize realizate împreună cu studenţii.

TENDINŢE ÎN FOTOGRAFIA CONTEMPORANĂ

Cursul îşi propune să ofere o paletă largă de informaţii asupra discursului artistic contemporan. Imaginea este utilizată ca sursa, ca factor de legătură între literatură, muzică, arte vizuale, fotografie -scopul fiind cel de-a descoperi mutaţiile care au dus la schimbarea conţinutului operei de artă. Arhiva personală, trăirea subiectivă, mitologiile personale, sunt teme prezentate în cadrul cursului nu doar pentru că ‘ingheata’ momentul, în care un creator trăieşte şi activează, ci mai ales pentru că reprezintă saltul de la colectivitate la individualitate. Temele abordate îşi propun să răspundă direcţiilor de cercetare identificate în proiectele de disertaţie. Derularea cursurilor se axează în principal pe prezentarea / vizionarea unor materiale generatoare de discuţii şi reacţii din partea studenţilor. Temele practice pot fi individuale sau de grup.

TENDINŢE ÎN ARTA VIDEO CONTEMPORANĂ

Cursul explorează practic şi teoretic modalităţi de abordare a unor zone de graniţa între filmul documentar şi cel experimental, între artele vizuale, performance şi noile tehnologii digitale. Problematica reprezentării memoriei, a reprezentării creative cu mijloace audiovizuale a timpului se afla în centrul cursului. În fiecare semestru, studenţii sunt invitaţi să dezvolte câte un proiect personal video – de la scriitura până la realizare. Pe parcursul realizării temei, se discută aspecte legate de registrele de imagini şi de voci, a raporturilor dintre imagine, text şi sunet în reprezentarea memoriei şi a temporalităţii. Modalităţile de folosire a imaginilor de arhivă – în sens larg, fie că este vorba de arhive personale sau de arhive publice – reprezintă o altă preocupare a cursului. În paralel, cursul prezintă şi dezbate diferite exemple de lucrări din zona artei video şi a filmului, legate de tema de semestru. Cursul încurajează proiectele colaborative între studenţi.

SUNET ŞI IMAGINE

Perceperea, modificarea scurgerii timpului realizată cu ajutorul tehnicilor: fast sau slow motion, scăderea numărului de fotograme, stop-motion sau imponderabilitatea momentului, bullet time effect (animaţie cadru cu cadru) şi filmarea în revers, utilizarea unor tehnici precum imobilitatea sau mişcarea prin fotografie sunt prezentate cu ajutorul mai multor filme experimentale sau de lung metraj. Subiecte: Tehnici precum fast sau slow motion; stop motion, rolul sunetului ca partener de dialog, comentariu al acţiunii filmice, muzica de cadru sau fond sonor -solist într-o instalaţie

FOTOGRAFIA DE LA CONCEPT LA PROIECT

Cursul îşi propune să structureze informaţii legate de discursul artistic contemporan aşa cum se construieşte pornind de la reperele expresive ale secolului al 20-lea, prin transformarea, reevaluare şi reciclarea formulelor creative. Concepte cheie sunt analizate pornindu-se de la artiştii/mişcările artistice care le-au generat pentru a se ajunge al identificarea lor în arta actuală. Performativitate, deturnare, derivă, apropriere, ready-made, citatul, referinţă culturală, testimonialul, spectacularul, verosimilul, sunt o parte dintre conceptele propuse ce vor fi expuse, exemplificate şi analizate în cadrul cursului pe baza materialelor vizuale şi a textelor propuse. Toate acestea se conturează începând cu Avangarda istorică şi completate de Situaţionişti de mişcarea Fluxus, de plastică socială de acţionism, de artă multimedia etc. Presiunea impusă de fluxul de idei şi concepte determina o seri de schimbări de paradigmă. Fotografia şi video-ul sunt medii ce contribuie la instalarea celei mai recente paradigme, prin însăşi natura lor: traducerea timpului în imagine, continua actualizare a istoriei/memoriei şi instalarea verosimilului în locul adevărului. Cursul urmăreşte completarea cunoştinţelor privind principalele resorturi creative în creaţia contemporană, exersarea capacităţii de observare, analiza şi sinteza contextul artistic actual.

Anul 2

FOTOGRAFIA CA ARTĂ CONTEMPORANĂ. CONCEPTE, TEME, STRATEGII

Cursul reprezintă una din principalele materii de studiu pentru masteranzii care şi-au ales specializarea în fotografie şi imagine dinamică, fiind obligatoriu pentru aceştia. Cursul este oferit ca opţional şi pentru masteranzii cu alte specializări. Cursul continuă şi aprofundează unele problematici întâlnite în anul 1 Master la IMAGINEA VIZUALĂ ÎN EPOCA POST-FOTOGRAFICA dar poate fi ales şi de studenţi care nu au frecventat acel curs în anul 1Master însă au suficiente cunoştinţe şi interes în arta contemporană. OBIECTIVE: 1. Aprofundarea problemelor specifice acelor direcţii ale artei contemporane care se bazează pe fotografie şi noile medii. 2. Studierea strategiilor pe care artiştii le aleg pentru a-şi pune cât mai bine în valoare propria opera pe o scenă de artă contemporană aflată sub o influenţă din ce în ce mai mare a economiei de piaţă, a industriei enterteimentului, a reţelelor de socializare de pe internet, etc.

Practici documentare și experimentale în filmul de non-ficțiune

Cursul se concentrează, în primul semestru, pe folosirea arhivelor de imagine (fie ele fotografice, fie în mișcare). În paralel, cursul prezintă și dezbate diferite exemple de lucrări din zona artei video și a filmului, bazate pe revizitarea arhivelor de imagine. Studenții sunt invitați să lucreze mai întâi cu arhive personale, apoi cu arhive publice, realizând mai multe filme video documentare și experimentale. Cursul dezvoltă și aptitudinile de cercetare artistică, de căutare și organizare a materialului de arhivă. Se insistă pe aspectele etice ale folosirii imaginilor de arhivă în mod creativ, dar și pe modalități diferite de reprezentare a memoriei prin aceste tipuri de imagini.
În semestrul 2, cursul începe prin a studia diferențele dintre artele „liniare” și artele bazate pe noile media, cele interactive. Ideea de joc și componenta de „gaming” sunt parte integrantă  in acest tip de lucrări și ele vor fi explorate la curs. Cursul prezintă și discută exemple de platforme creative online din ultimii 15 ani și studiază evoluția lor. Sunt privilegiate abordările multimedia care îmbină practici artistice din domenii diferite. Studenții sunt invitați să dezvolte – singuri sau în colaborare între ei – o platformă online în jurul unei teme alese de comun acord cu profesorul.

TENDINŢE ÎN FOTOGRAFIA CONTEMPORANĂ

Cursul îşi propune prezentarea dezvoltării imaginii fotografice în contextul celorlalte arte dar în special în conexiune cu artele vizuale. Teme abordate: straight photography, fotografie înscenata, colajul, fotocolajul, cartea de artist etc Sunt prezentate teme ce dezvăluie interesul artiştilor faţă de perspectivă, redarea tridimensionalităţii obiectelor sau spaţiului, utilizarea camerei obscure, a oglinzilor concave, convexe, a lentilelor în realizarea operei de artă. Relaţia dintre conceptul operei şi materialul ales. Un număr reprezentativ de reproduceri de artă, fotografii, filme experimentale sau de lung metraj, beletristica sunt analizate în vederea exemplificării relației Naratiune-Timp-Spatiu-Imagine, multiplele schimbări produse în receptarea obiectului de artă, a imaginii în secolul XX sau XXI.

TENDINŢE ÎN ARTA VIDEO CONTEMPORANĂ

Cursul explorează practic și teoretic modalități de abordare a unor zone de graniță între filmul documentar și cel experimental, între artele vizuale, performance și noile tehnologii digitale. Problematica reprezentării memoriei, a reprezentării creative cu mijloace audiovizuale a timpului se află în centrul cursului. În fiecare semestru, studenții sunt invitați să dezvolte câte un proiect personal video – de la scriitură până la realizare.
Pe parcursul realizării temei, se discută aspecte legate de registrele de imagini și de voci, a raporturilor dintre imagine, text și sunet în reprezentarea memoriei și a temporalității.
Modalitățile de folosire a imaginilor de arhivă – în sens larg, fie că este vorba de arhive personale sau de arhive publice – reprezintă o altă preocupare a cursului. Cursul include și exerciții practice de filmare și montaj, realizate împreună cu profesorul la clasă. În paralel, cursul prezintă și dezbate diferite exemple de lucrări din zona artei video și a filmului, legate de tema de semestru. Cursul încurajează proiectele colaborative între studenți.

PRACTICI ARTISTICE ÎN CONTEXT INSTITUŢIONAL SAU ALTERNATIV

Criza instituţională şi de autoritate, dublată de atomizarea şi alienarea socială, accentuată în anii 2000, s-a tradus prin conturarea atitudinilor de critică instituţionala şi a practicilor artistice sociale. Cursul e compus din două module structurate pe semestre. Semestrul 1 urmăreşte arta participativă şi prilejuieşte parcurgerea şi analizarea diferitelor definiţii (arta relaţională, procesuala, comunitară, arta „litorală”, arta angajată, colaborativa, dialogica, socială, contextuala etc.). Se vor parcurge şi discuta diferitele abordări teoretice şi punctede vedere şi vor fi făcute studii de caz pornind de la premiza că arta participativă propune reflecţii asupra comunităţilor, a identităţii, a memoriei colective şi a problemelor cu care se confruntă acestea, prin intermediul fotografiei, artei video, instalaţiei, al acţiunilor performative, al intervenţiilor în spaţiul public, prin activarea arhivelor şi a colecţiilor de date şi imagini fizice şi în format digital. În semestrul doi cursul analizează felul în care contextul urban, ca mediu aglutinant, devine un domeniu principalul de cercetare vizuală. Vor fi analizate concepte legate de spaţiu şi loc (genius locci, non-lieux, terrain vague, entre-deux, shrinking city, spaţiu public/privat, heterotopia, utopia etc.) şi strategiile sociale de luare în posesie a spaţiului (deteritorializare, migraţie, apropriere, multiplicitate, deconstrucţie, monument etc.). Aceste direcţii vor fi identificate în cadrul cursului pe baza unor materiale vizuale ilustrative precum şi pe baza unor texte teoretice.

VIZUAL ŞI CREATIVITATE ÎN ARTA CONTEMPORANĂ. CURS DE INTERPRETARE A IMAGINII

Cursul se adresează tuturor studenţilor masteranzi din Universitatea Naţională de Artă şi propune parcurgerea genurilor şi tehnicilor artistice, pornind de la definirea caracteristicilor principale şi continuând cu inventarierea resurselor plastice şi expresive specifice. Cursul alternează aspecte teoretice cu experienţe practice, în cadrul cărora studenţii au oportunitatea de a pune în aplicare informaţiile dobândite, şi de a contura proiecte proprii. Cursul traversează principalele aspecte legate de activitatea artistică : – specificitatea ariei abordate (material, tehnică, condiţii de expunere şi conservare), – strategii de punere în operă a conceptului / temei propuse (argumentarea alegerii conceptului / temei, soluţii vizuale abordate, raportarea la contextul cultural) – expunerea /prezentarea publică a proiectului artistic (condiţii de expunere, instalare / acroşaj, iluminare, aspecte tehnice legate de proiectele multimedia etc.) – soluţii de comunicare / mediere a proiectului artistic (text de sală, text de presă, cv artistic, etichete, parcurs expoziţional, catalog, afiş etc.) – aspecte tehnice legate de partea contractuală şi practică a participării într-un proiect(de grup), inclusiv aspecte tehnice legate de transportul lucrărilor. Economia cursului cuprinde prezentări teoretice, dezbateri, vizite la muzee şi expoziţii, ateliere, dezvoltarea de proiecte personale. Cursul urmăreşte completarea cunoştinţelor privind limbajul şi terminologia specifică, exersarea capacităţii de observare, analiza şi sinteza privind un proiect artistic şi contextul sau de referinţă şi îmbunătăţirea abilitaţilor de comunicare şi colaborare profesională cu artişti şi / sau curatori.

Pedagogia Artei

Anul 1

Formă, culoare, concept în artele plastice

Disciplina de măiestrie menită să definească ruta de aprofundare a cunoştinţelor, abilitaţilor, deprinderilor proprii problematici de creaţie şi a celei teoretic-artistice. Se urmăreşte aprofundarea problemelor fundamentale de reprezentare a formei în sensul expresiei, a diferitelor concepte de forma în bi şi tridimensional, a culorii în raport cu elaborarea formei cu accent pe plasticitate, mutaţii, transferuri, interferenţe – generate de artă contemporană.

Dezvoltarea proiectului masteral

La această disciplină se lucrează individual pe proiectul personal propus spre realizare în cei doi ani de studii masterale. Se configurează un plan de lucru conform temei alese care conţine documentaţie, exerciţiu individual, perfecţionarea tehnicii de lucru şi a conceptului.

Practică artistică

Dezvoltarea unui proiect personal de cercetare plastică pe o temă propusă de cadrul didactic coordonator. Componentele proiectului: 1) teoretică (întocmirea unei argumentații scrise de natură ideatică, estetică, literară, filosofică etc.); 2) practică (realizarea lucrărilor de expresie plastică și/ sau decorativă în bi și/ sau tridimensional).

Fundamente ale psihologiei artei

Această disciplină teoretică se adresează studenţilor din anul I în cadrul programului masteral Educaţie prin arte vizuale. Prin intermediul acestui curs se urmăreşte dezvoltarea la participanţi a competentelor de cunoaştere şi înţelegere a conceptelor cheie din psihologia artei: creativitatea umană, temele principale din psihanaliza şi modul în care acestea sunt regăsite în artă (paralela dintre temele şi simbolistica psihanalitică şi curentele artistice: dadasim, suprarealism). Un alt obiectiv major este cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor legate de spaţialitate, compoziţie, relaţiile compoziţionale şi relaţiile psihologice cu privitorul. Prin intermediul dezbaterilor academice şi a jocurilor de rol, studenţii îşi vor exprima opiniile şi experienţele legate de conceptele mai sus enumerate, totodată observând şi analizând propriile teme care prevalează în lucrările lor. În acest mod se urmăreşte şi dezvoltarea abilitaţilor de argumentare şi susţinere a unui punct de vedere legat ulterior de propriile creaţii.

Educaţia creativităţii plastice – Repere teoretice contemporane

Problematica disciplinei Educaţia creativităţii plastice – Repere teoretice contemporane este centrată pe analiza traseului formării personalităţii creatoare a copiilor şi tinerilor sub îndrumarea profesorului de arte. Tematica cursurilor provoacă o dezbatere pornind de la o introducere în spaţiul creativ: Ce este creativitatea?… şi Sunt un educator de arte creativ?. Astfel sunt formulate idei şi propuneri de proiectare a unor teste de creativitate în domeniu, sunt analizate metode, tehnici şi procedee artistice de stimulare a creativităţii vizual plastice la copii / tineri, sunt proiectate Programe de creativitate aplicabile în sfera educaţiei nonformale şi evaluarea activităţilor în acest context. Nu în ultimul rând, conturarea profilului copilului creativ, analiza factorilor care pot bloca creativitatea, identificarea şi analiză comparativă a unor programe pedagogice muzeale contemporane centrate pe dimensiunea creativităţii, educarea creativităţii vizual – plastice prin intermediul tehnicilor şi procedeelor digitale de lucru.

Anul 2

Genuri şi tipuri de imagine plastică convenţională şi neconvenţională

Acest curs practic propune o abordare a imaginii plastice în raport cu arta experimentală, cu accent pe tehnici artistice plastice convenţionale şi neconvenţionale, construcţia imaginii în relaţie cu practicile artistice contemporane într-o viziune interdisciplinară. Se pune în discuţie de asemenea rolul imaginii plastice în comunicare, apropierea de operă de artă, educarea şi dezvoltarea creativităţii prin artă a diverselor categorii de public.

Lucrarea de dizertaţie

La acesta disciplina masterandul este coordonat pentru a realiza un complex de lucrări de expresie plastică, colaborarea constând în urmărirea consecventa a relaţiei tema-expresie şi dezvoltarea pe parcurs a unei identităţi stilistice proprii precum şi identificarea unor potenţiale deschideri în sensul cercetării şi creşterii creativităţii ulterioare.

Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei

Conţinuturile disciplinei Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei sunt centrate în jurul unui ansamblu de teme majore, de actualitate pentru educaţia artistică precum: repere şi specific al pedagogiei artei; evoluţia pedagogiei artei – tendinţe şi practici contemporane; elemente de inter- şi transdisciplinaritate în pedagogia artei; posibile manifestări educative în şcoală şi în spaţiul nonformal; impactul evoluţiei sociale asupra pedagogiei artei; regândirea relaţiei profesor-cursant (maestru-ucenic); caracteristici ale evaluării în spaţiul nonformal; regândirea dilemei: profesor sau artist?

Educaţia nonformală – teorii, concepţii, aplicaţii

Spaţiul nonformal al educaţiei artistice este unul extrem de ofertant pentru profesorii de arte vizuale: aici nu există îngrădirile birocratice pe care scoala le impune, iar participanţii la actul educaţiei (profesori şi cursanţi) împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru artă. Posibilitatea manifestărilor în zona educaţiei nonformale este mare căci profesorii din spaţiul nonformal îşi pot organiza cursuri colaborând cu instituţii: muzee, case ale corpului didactic, spitale, azile de bătrâni, centre de plasament, firme, asociaţii, ONG şi chiar şcoală (în afară curriculumului şcolar). De asemenea, profesorii pot realiza întreprinderi educative personale sub forma cursurilor în atelier sau a meditaţiilor la domiciliu. Pentru abordarea unei palete atât de mari educaţionale, cursanţii noştri sunt pregătiţi să fie adaptabili; să poată realiza un program educaţional; să sesizeze oportunităţile de pe piaţă; să poată accesa toate vârstele; să poată lucra cu grupuri variate de cursanţi.

Educaţia prin artă. Teorii, metode, tehnici psihopedagogice

Educaţia prin arta oferă oportunitatea manifestării creative, a deschiderii către cunoaşterea proprie şi către realizarea potenţialului şi permite o regândire a educaţiei în general. Centrele de interes ale cursului sunt: principalii pedagogi ai educaţiei artistice; implicaţiile sociale ale manifestărilor artistice; influenţa artei asupra educaţiei; caracteristici ale educaţiei artistice; tehnici de educaţie artistică; sinteza artelor şi interdisciplinaritatea în educaţie; artă şi arte; artă şi cultură; artă şi kitsch-ul; moduri de interpretare şi critică a manifestărilor de artă.

Dezvoltarea proiectului masteral

La această disciplină se lucrează individual pe proiectul personal propus spre realizare în cei doi ani de studii masterale. Se configurează un plan de lucru conform temei alese care conţine documentaţie, exerciţiu individual, perfecţionarea tehnicii de lucru şi a conceptului.

Facultatea de Arte Decorative și Design

Anul 1

Forma, culoare, concept în artele plastice

Dezvoltarea proiectului masteral

Fundamente ale psihologiei artei

Educaţia creativităţii plastice – Repere teoretice contemporane

Anul 2

Genuri şi tipuri de imagine plastică convenţională şi neconvenţionala

Lucrarea de dizertaţie

Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei

Educaţia nonformala – teorii, concepţii, aplicaţii

Educaţia prin artă. Teorii, metode, tehnici psihopedagogice

Dezvoltarea proiectului masteral

Anul 1

Artă în spaţiul public

Proiect personal – metodologie şi cercetare

Dezvoltarea proiectului masteral

Anul 2

Arta urbană în spaţiul contemporan

Proiect personal – metodologie şi cercetare

Dezvoltarea proiectului masteral

Lucrarea de disertaţie

Anul 1

Metodologia cercetării în Artele Textile

Transpunerea conceptului în mediu textil

Compoziţie ornamentală – creaţie şi restaurare pentru arte şi design textil

Dezvoltarea proiectului masteral

Anul 2

Metodologia cercetării în Artele Textile

Experimente teoretice şi tehnologice personalizate în proiect

Obiect textil şi spaţiu. Conexiuni şi condiţionări

Dezvoltarea proiectului masteral

Lucrarea de disertaţie

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anul 1

Mască, machiaj, peruci

Transpunere și interpretare a costumului de epocă

Principii de structurare a cercetării în scenografie

Implicații media în scenografia de spectacol

Anul 2

Facultatea de Istoria și Teoria Artei

Anul 1

Strategii creatoare în arta europeană şi românească a deceniilor I-III ale secolului al XX-lea: între modernitate şi avangarda – prof. dr. Cristian Robert Velescu

Tipologii muzeale – conf. dr. Ioana Beldiman

De la Sputnik la Ostalgie – Artă, tehnologie şi design în Europa de est – lect. dr. Irina Carabaş

Anul 2

Probleme de metodologie în interpretarea imaginilor – prof. dr. Anca Oroveanu, prof. dr. Ruxandra Demetrescu

Repere iconografice şi de limbaj în arta contemporană – prof. dr. Adrian Gută

DPPD

Anul 1

Psihologia educației

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia curriculumului)

Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării)

Didactica specialităţii

Instruire asistată de calculator (IAC)

Managementul clasei de elevi

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)

Anul 2

Psihopedagogia adolescentului, tânărului și adultului

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii

Proiectarea și managementul programelor educaționale

Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal și universitar)

Pedagogia artelor plastice și vizuale – curs opțional

Comunicare educațională – curs opțional

Sociologia educaţiei – curs opțional

Studii masterale

Facultatea de Arte Plastice

Anul 1

Strategii de reprezentare plastică în pictură

Strategiile de reprezentare plastică, preconizate ca fundamente expresive ale limbajului artistic, vor fi abordate problematic, conceptual şi aplicativ, folosind ca material ilustrativ de analiză, atât proiectele studenţilor cât şi iconagrafia de referinţă din arta universală.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale

Având un caracter preponderent teoretic, în anul I acest curs se va adapta continuu demersurilor practice, implicite primului, după cum urmează: În primul semestru se vor reitera principiile de structurare a cercetării în artele vizuale, din perspectiva evoluţiei istorice şi a fenomenologiei ei contemporane. În semestrul al doilea se va solicita o sinteză asupra acestor principii şi identificarea unor metode şi soluţii de adecvare şi personalizare a acestora în cadrul demersurilor artistice proprii.

Dezvoltarea proiectului masteral

Conceperea, dezvoltarea şi finalizarea proiectului de disertaţie.

Anul 2

Strategii de reprezentare plastică în pictură

Anul al II-lea va fi dedicat (rezervat exclusiv), atât transpunerii selective a proiectelor, cât şi întredeschiderilor conceptuale pe care le presupune implicit orice demers artistic autentic, atât sub aspectul configurării lui, cât şi sub cel al structurării susţinerii teoretice a temei lucrării de masterat.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale

Pe parcursul celor doi ani, înseşi temele individuale, iniţiale, care s-au constituit ca proiect şi ca pretext concret al admiterii studenţilor la stagiul de masterat – revizuite şi restructurate, ameliorate, reformulate şi reevaluate – se vor aborda în două direcţii complementare; prin extensie conceptuală vor deveni o temă de cercetare (de documentare şi de reproiectare/resemantizare) iar prin abordarea lor practică, o temă de simulare (încercare/exersare) a problematicilor artistice contemporane.

Lucrarea de disertaţie

Îndrumarea spre conceperea tezei finale de disertaţie.

Anul 1

Grafică pe computer – Tehnici Multimedia

Disciplina tinde să familiarizeze studenţii cu posibilităţile oferite de tehnologia digitală în sfera creaţiei artistice precum şi în zona aplicativă a graficii atât la nivel practic cât şi la nivel conceptual. Se va pune accentul pe asimilarea unor noţiuni noi din zona graficii interactive. Se vor parcurge o serie de concepte său programe folosite la realizarea de website-uri cum ar fi Macromedia Flash şi Macromedia Dreamweaver urmând ca studentul să poată realiza propriul său website. Studenţii vor fi încurajaţi de asemenea în conceperea unor proiecte artistice ce recurg la folosirea programelor anterior amintite. Cursul recurge la numeroase exemplificări cu lucrări lucrări artistice ce recurg la tehnologia digitală şi artişti din zona multimedia având ca scop înţelegerii principilor de structurare a creaţiei digitale, familiarizarea studentului cu sfera creaţiei electronice.

Morfologia imaginii plastice în grafica aplicată şi în ilustraţie

Identificarea specificului imaginii de tip publicitar, cu impact vizual puternic şi monitorizat către un anumit mesaj clar subliniat, răspunzând unui rost bine definit. Formarea abilitaţilor de construire a unor asemenea imagini, prin raportare la grafica de şevalet. Realizarea unei documentări adecvate prin studii directe sau prin reportaj fotografic şi reconfigurarea acestora în imagini capabile să răspundă, atât tipografic, cât şi ca mesaj sintetic, nevoilor publicitare.

Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată şi ilustraţie

Identificarea mijloacelor de modificare a atributelor specifice şi tradiţionale ale imaginii primare, spre a le expresiviza către o imagine capabilă de a avea impact vizual, publicitar şi, mai cu seamă, de a răspunde cerinţelor normelor graficii aplicate: mesaj convingător şi posibilitate de multiplicare prin tipar. Alegerea din genurile tradiţionale, a unei imagini specifice şi reconfigurarea ei către o condiţie aptă de a servi o lucrare de grafica publicitară. Prin cadrări anume, prin preluări de detalii expresive, prin prelucrări fotografice sau pe calculator, imaginea iniţială urmăreşte să ajungă la condiţia unor repere plastice care să poată aparţine unui lucrări cu mesaj intenţionat, afiş de expoziţie, unei pagini de reclama destinată tiparului, unei alcătuiri sintetice gen emblema etc. şi care să dialogheze cu textul. Rostul exerciţiului este acela de a stabili un dialog incitant dar şi coerent între o imagine cu o verificată tensiune estetică, cu valoare evocatoare impusă prin tradiţie şi tehnici, programe de procesare, instrumente care ţin de tehnologia modernă.

Morfologia imaginii plastice în tehnicile gravurii

Introducere în tehnicile tradiţionale ale gravurii. Aplicativitate şi identitate în gravură: a- definiţie; b- istoric; c- principii din punct de vedere al suprafeţelor active şi inactive. Se urmăreşte expresivitatea şi interpretarea folosind elementele caracteristice ale gravurii în adâncime, relief, plan.

Tehnici de expresivizare în desen

Trecerea de la rolul constatativ de reprezentare al realităţii prin desen la cel creativ. Obţinerea unor expresii noi ale semnului desenat. Adaptarea gramaticii desenului tradiţional la viziunea asupra artei contemporane. Adaptarea noilor tehnici la propriul proiect. Exerciţii cu mijloacele desenului pentru realizarea unor compoziţii abstracte. Realizarea unor desene figurative cu mijloace minimale (punct, linie, pata). Exprimarea prin stilizare, deformare, metamorfozare, esenţializare în compoziţii de mari dimensiuni.

Anul 2

Grafică pe computer – Tehnici Multimedia

Disciplina tinde să familiarizeze studenţii cu posibilităţile de prelucrare a imaginii pe computer, cu accent pe asimilarea unor noţiuni noi din zona imaginii dinamice. Se vor parcurge o serie de programe folosite în editarea video cum ar fi Final Cut Pro sau Adobe Premiere, urmărindu-se de asemenea o corelare a programelor de editare video cu cele din suita Macromedia studiate în semestrul anterior atât în scopul realizării unor proiecte multimedia cât şi pentru realizarea proiectului final de absolvire a Masteratului. Sunt încurajate folosirea noţiunilor şi a deprinderilor practice asimilate la curs în fundamentarea discursului artistic personal. În paralel sunt analizate importante lucrări artistice ce recurg la tehnologia digitală în scopul înţelegerii principiilor de structurare ale creaţiei digitale.

Modalităţi de expresie în grafica aplicată şi în ilustraţie

Conceperea profesionistă a proiectelor cu specific publicitar, răspunzând cerin?elor graficii aplicate, onorând comenzi ?i domenii de mare specificitate. Stăpânirea unei viziuni “simfonice” a multitudinii reperelor compozi?iilor publicitare. Exerciţii, teme, proiecte, în ideea de serie, de ciclu, servind orice lucrare de grafica aplicată, precum: serie de ilustraţii sau coperţi ale unei colecţii, afişe sau afişete comerciale pentru un produs sau spectacol la alegere, un ciclu de pagini de reclamă, etc. Să fie evidenta intenţia de a concepe compoziţii deosebite dar care să aibe o viziune unică, exerciţiu asemănător cu conceptul “variaţiuni pe o temă”, să fie argumentata tema publicitară, răspunsul la comandă, abordările distincte. Concepte explicite, în conformitate cu un program personal, însoţite de o scurtă susţinere teoretică.

Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată şi ilustraţie

Identificarea, asimilarea şi folosirea profesionistă a aşa numitelor tehnici de expresivizare, de subliniere a mesajului publicitar, de sporire a eficienţei capacitanţe a compoziţiei plastice din domeniul graficii aplicate. Conceptul unei campanii publicitare – pentru un produs, instituţie, spectacol, tema politica- cu reperele obişnuite: panou, afişe şi afişete, pagini de reclamă, clipuri publicitare TV, compoziţii fotografice, elemente de spectacol sau reclame radio etc.Se va avea în vedere susţinerea teoretică şi plastică a sublinierii expresive şi nuanţate a unui mesaj bine identificat. Ideea fundamentală a exerciţiului este aceea că tehnicile de expresivizare folosite cu rosturile de mai sus reprezintă un domeniu de mare specificitate.

Modalităţi de expresie în tehnicile gravurii

Redefinirea marilor teme ale materialităţii; impunerea în planul plastic a formei reale, prin definirea faţă de mediu şi faţă de celelalte forme, descrierea volumelor ei şi modelarea acestora identificarea atributelor structurale şi texturale ale aceleeasi forme prin manevre specifice ale semnelor fundamentale.

Monotipia: 1. Transpunerea desenului direct de pe placă, 2. Tehnica monoprintului cu culori de apă, 3.Tehnica monoprintului cu ajutorul colajului, 4.Tehnica frottage, 6. Tehnica monoprintului, prin transpunerea prinţului computerizat.

Tehnici de expresivizare în desen

Eliminarea dependenţei de motiv, exersarea lucrului bazat pe concepte. Creşterea expresiei limbajului plastic şi obţinerea impactului vizual asupra privitorului. Dezvoltarea propriei atitudini stilistice. Elaborarea unor desene abstracte executate manual, de mici dimensiuni – prelucrarea digitală a acestora. Transpunerea ulterioară pe mari dimensiuni cu mijloace nespecifice desenului (pensule mari, rulouri, sprayuri, etc.). Executarea unor grafitti în comun.

Anul 1

Strategii de reprezentare plastică în sculptură/curs de sinteză

În contextul acestui curs de sinteză, accentul se pune pe lucrul individual şi extins cu studenţii, pe baza proiectului de cercetare personal – începând de la concept şi zona ideatică de referinţă şi până la transpunerea efectivă, pe parcursul celor doi ani ai programului. Este favorizată elaborarea unei viziuni de ansamblu asupra conţinutului proiectului – în sensul poziţionării de tip postmodern în zona de referinţă contemporană a domeniului de cercetare; strategiile de reprezentare plastică au în vedere raportarea sistematică la repere consacrate, pentru a favoriza o viziune creativă şi originală asupra temei desfăşurate. Cursul urmăreşte îndeaproape aplicarea creativă şi originală a soluţiilor şi tehnologiilor de transpunere sculpturală, pentru maximizarea posibilului impact individual al proiectelor asupra domeniului de referinţă.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale/curs de aprofundare

Acest curs predat în cadrul specializării masterale a Deprtamentului de Sculptură este dedicat procesului intensiv de specializare urmat de studenţii acestui domeniu – având în vedere că studiile masterale sunt o condiţie pentru un eventual doctorat în arte vizuale. Cursul abordează procedurile de cercetare desfăşurate de studenţi, pe parcursul celor doi ani de specializare, pe baza proiectului individual; în linii mari, cursul urmăreşte proceduri teoretice şi practice de formare intelectuală şi profesională a studenţilor, pe baza realităţilor şi specificitatilor domeniului.

Dezvoltarea proiectului masteral/curs de aprofundare

În acest caz, cursul de aprofundare al proiectului masteral este menit să capaciteze procesul de profesionalizare al studenţilor, nu numai în ceea ce priveşte abilităţile strict tehnic-profesionale, dar şi asupra evoluţiei abilitaţilor cognitive specifice domeniului sculpturii contemporane – poziţionare pozitivă în zona realităţilor ideatice de tip postmodern, abordarea profesionistă a reperelor unui proiect de sculptură fezabil din toate punctele de vedere.

Anul 2

Strategii de reprezentare plastică în sculptură/curs de sinteză

Acest curs pune accentual pe lucrul individual şi extins cu studenţii, urmărind îndeaproape reperele proiectului de cercetare personal – de la concept şi şi până la transpunerea efectivă, pe parcursul celor doi ani ai programului. Este favorizată elaborarea unei viziuni de ansamblu asupra conţinutului proiectului – în sensul poziţionării de tip postmodern în zona de referinţă contemporană a domeniului de cercetare; strategiile de reprezentare plastică au în vedere raportarea sistematică la repere consacrate, pentru a favoriza o viziune creativă şi originală asupra temei desfăşurate. Cursul urmăreşte îndeaproape aplicarea creativă şi originală a soluţiilor şi tehnologiilor de transpunere sculpturală, pentru maximizarea impactului individual al proiectelor masterale în contexul realităţilor sculpturii contemporane.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale/curs de aprofundare

Acest curs predat în cadrul specializării masterale a Deprtamentului de Sculptură este dedicat procesului intensiv de specializare urmat de studenţii acestui domeniu – având în vedere că studiile masterale sunt o condiţie pentru un eventual doctorat în arte vizuale. Cursul abordează procedurile de cercetare individuală parcurse de studenţi, în cei doi ani de specializare, pe baza proiectului desfăşurat; cursul urmăreşte proceduri teoretice şi practice de formare intelectuală şi tehnic-profesionala a studenţilor, pe baza reperelor şi specificitatilor domeniului de referinţă.

Dezvoltarea proiectului masteral/curs de aprofundare

Cursul de aprofundare al proiectului masteral a fost conceput cu intenţia de a maximiza procesul de capacitare profesională a studenţilor, nu doar în cazul zonelor stricte, de tip tehnic-profesional, dar mai ales asupra evoluţiei abilitaţilor cognitive specifice domeniului sculpturii contemporane – poziţionarea activa în zona realităţilor conceptuale de tip postmodern şi mai cu seamă abordarea profesionistă a totalităţii reperelor unui proiect de sculptură fezabil din toate punctele de vedere.

Lucrarea de dizertaţie/curs de aprofundare

Reperele acestui curs sunt oarecum corespondente celui din anul III – licenţa/Elaborarea lucrării de licenţă, în sensul în care lucrul individual cu studenţii are ca finalitate elaborarea lucrării de dizertaţie – în acest caz însă, cursul formulează şi expune necesităţile reale descrise de statutul profesionist, la nivel teoretic şi practic, al demersului iniţiat de proiectul masteral; etapele desfăşurate pe parcursul celor doi ani ai programului masteral parcurg întregul proces al evoluţiei artistice profesionale – elaborarea şi cercetarea unui concept, investigarea contextului ideatic şi cognitiv dublată de transpunerea concretă şi prezentarea lucrării/temei enunţate de proiectul iniţial.

Anul 1

IMAGINE ŞI NARAŢIUNE

Acest curs vrea să-i familiarizeze pe studenţi cu marile genuri şi stiluri muzicale puse în comparaţie cu literatură şi plastică. Sunt tratate consonantele stilistice ale seoclului al XIX-lea, cu precădere romanticii, simboliştii şi realiştii: – Berlioz şi ascensiunea romantismului – Schubert şi delicateţea liedului – Valsul, nocturnă, studiul şi poloneză la Chopin – Marile poeme simfonice ale lui Liszt – Wagner şi opera sa completă – Compozitorii peisagişti: Smetana, Dvorak, Sibelius, – Compozitorii naratori: Rimski-Korsakov, Ceaikovski, Edvard Grieg – Compozitorii umorişti: Saint- Saens, Offenbach – Compozitorii impresionişti: Debussy, Ravel, etc

IMAGINEA VIZUALĂ ÎN EPOCA POST-FOTOGRAFICĂ

Cursul se adresează atât absolvenţilor departamentului FVPCI, care şi-au format cunoştinţele de bază în primii trei ani de studiu precum şi absolvenţilor altor departamente din UNAB sau din alte universităţi, care au un bagaj suficient de cunoştinţe în domeniul artelor vizuale şi au fost admişi la masterul Fotografie şi imagine dinamică. OBIECTIVE: Cursul porneşte cu o introducere în modul de a privi şi înţelege imaginile artistice dar şi imaginile în general, în diferitele contexte mai mult sau mai puţin mediatice în care ele sunt transmise şi receptate în ziua de azi. Apoi sunt studiate particularităţile acelor direcţii ale artei contemporane care se bazează pe fotografie şi “noile tehnologii”. Se acordă o atenţie deosebită problemelor pe care le implica tehnologia digitală în crearea, difuzarea, receptarea, comercializarea şi arhivarea acestor imagini nu doar în domeniile artistice ci şi în domenii cum ar fi fotojurnalismul, publicitatea, modă, ştiinţă, etc. MOD DE DESFĂŞURARE: Fiecare curs vă conţine o expunerea şi analiză a temei abordate, unul sau mai multe fragmente de filme documentare legate de aceeaşi temă, o bibliografie şi alte elemente conexe. Materialele vizuale vor servi ca baza de discuţii şi analize realizate împreună cu studenţii.

TENDINŢE ÎN FOTOGRAFIA CONTEMPORANĂ

Cursul îşi propune să ofere o paletă largă de informaţii asupra discursului artistic contemporan. Imaginea este utilizată ca sursa, ca factor de legătură între literatură, muzică, arte vizuale, fotografie -scopul fiind cel de-a descoperi mutaţiile care au dus la schimbarea conţinutului operei de artă. Arhiva personală, trăirea subiectivă, mitologiile personale, sunt teme prezentate în cadrul cursului nu doar pentru că ‘ingheata’ momentul, în care un creator trăieşte şi activează, ci mai ales pentru că reprezintă saltul de la colectivitate la individualitate. Temele abordate îşi propun să răspundă direcţiilor de cercetare identificate în proiectele de disertaţie. Derularea cursurilor se axează în principal pe prezentarea / vizionarea unor materiale generatoare de discuţii şi reacţii din partea studenţilor. Temele practice pot fi individuale sau de grup.

TENDINŢE ÎN ARTA VIDEO CONTEMPORANĂ

Cursul explorează practic şi teoretic modalităţi de abordare a unor zone de graniţa între filmul documentar şi cel experimental, între artele vizuale, performance şi noile tehnologii digitale. Problematica reprezentării memoriei, a reprezentării creative cu mijloace audiovizuale a timpului se afla în centrul cursului. În fiecare semestru, studenţii sunt invitaţi să dezvolte câte un proiect personal video – de la scriitura până la realizare. Pe parcursul realizării temei, se discută aspecte legate de registrele de imagini şi de voci, a raporturilor dintre imagine, text şi sunet în reprezentarea memoriei şi a temporalităţii. Modalităţile de folosire a imaginilor de arhivă – în sens larg, fie că este vorba de arhive personale sau de arhive publice – reprezintă o altă preocupare a cursului. În paralel, cursul prezintă şi dezbate diferite exemple de lucrări din zona artei video şi a filmului, legate de tema de semestru. Cursul încurajează proiectele colaborative între studenţi.

SUNET ŞI IMAGINE

Perceperea, modificarea scurgerii timpului realizată cu ajutorul tehnicilor: fast sau slow motion, scăderea numărului de fotograme, stop-motion sau imponderabilitatea momentului, bullet time effect (animaţie cadru cu cadru) şi filmarea în revers, utilizarea unor tehnici precum imobilitatea sau mişcarea prin fotografie sunt prezentate cu ajutorul mai multor filme experimentale sau de lung metraj. Subiecte: Tehnici precum fast sau slow motion; stop motion, rolul sunetului ca partener de dialog, comentariu al acţiunii filmice, muzica de cadru sau fond sonor -solist într-o instalaţie

FOTOGRAFIA DE LA CONCEPT LA PROIECT

Cursul îşi propune să structureze informaţii legate de discursul artistic contemporan aşa cum se construieşte pornind de la reperele expresive ale secolului al 20-lea, prin transformarea, reevaluare şi reciclarea formulelor creative. Concepte cheie sunt analizate pornindu-se de la artiştii/mişcările artistice care le-au generat pentru a se ajunge al identificarea lor în arta actuală. Performativitate, deturnare, derivă, apropriere, ready-made, citatul, referinţă culturală, testimonialul, spectacularul, verosimilul, sunt o parte dintre conceptele propuse ce vor fi expuse, exemplificate şi analizate în cadrul cursului pe baza materialelor vizuale şi a textelor propuse. Toate acestea se conturează începând cu Avangarda istorică şi completate de Situaţionişti de mişcarea Fluxus, de plastică socială de acţionism, de artă multimedia etc. Presiunea impusă de fluxul de idei şi concepte determina o seri de schimbări de paradigmă. Fotografia şi video-ul sunt medii ce contribuie la instalarea celei mai recente paradigme, prin însăşi natura lor: traducerea timpului în imagine, continua actualizare a istoriei/memoriei şi instalarea verosimilului în locul adevărului. Cursul urmăreşte completarea cunoştinţelor privind principalele resorturi creative în creaţia contemporană, exersarea capacităţii de observare, analiza şi sinteza contextul artistic actual.

Anul 2

FOTOGRAFIA CA ARTĂ CONTEMPORANĂ. CONCEPTE, TEME, STRATEGII

Cursul reprezintă una din principalele materii de studiu pentru masteranzii care şi-au ales specializarea în fotografie şi imagine dinamică, fiind obligatoriu pentru aceştia. Cursul este oferit ca opţional şi pentru masteranzii cu alte specializări. Cursul continuă şi aprofundează unele problematici întâlnite în anul 1 Master la IMAGINEA VIZUALĂ ÎN EPOCA POST-FOTOGRAFICA dar poate fi ales şi de studenţi care nu au frecventat acel curs în anul 1Master însă au suficiente cunoştinţe şi interes în arta contemporană. OBIECTIVE: 1. Aprofundarea problemelor specifice acelor direcţii ale artei contemporane care se bazează pe fotografie şi noile medii. 2. Studierea strategiilor pe care artiştii le aleg pentru a-şi pune cât mai bine în valoare propria opera pe o scenă de artă contemporană aflată sub o influenţă din ce în ce mai mare a economiei de piaţă, a industriei enterteimentului, a reţelelor de socializare de pe internet, etc.

Practici documentare și experimentale în filmul de non-ficțiune

Cursul se concentrează, în primul semestru, pe folosirea arhivelor de imagine (fie ele fotografice, fie în mișcare). În paralel, cursul prezintă și dezbate diferite exemple de lucrări din zona artei video și a filmului, bazate pe revizitarea arhivelor de imagine. Studenții sunt invitați să lucreze mai întâi cu arhive personale, apoi cu arhive publice, realizând mai multe filme video documentare și experimentale. Cursul dezvoltă și aptitudinile de cercetare artistică, de căutare și organizare a materialului de arhivă. Se insistă pe aspectele etice ale folosirii imaginilor de arhivă în mod creativ, dar și pe modalități diferite de reprezentare a memoriei prin aceste tipuri de imagini.
În semestrul 2, cursul începe prin a studia diferențele dintre artele „liniare” și artele bazate pe noile media, cele interactive. Ideea de joc și componenta de „gaming” sunt parte integrantă  in acest tip de lucrări și ele vor fi explorate la curs. Cursul prezintă și discută exemple de platforme creative online din ultimii 15 ani și studiază evoluția lor. Sunt privilegiate abordările multimedia care îmbină practici artistice din domenii diferite. Studenții sunt invitați să dezvolte – singuri sau în colaborare între ei – o platformă online în jurul unei teme alese de comun acord cu profesorul.

TENDINŢE ÎN FOTOGRAFIA CONTEMPORANĂ

Cursul îşi propune prezentarea dezvoltării imaginii fotografice în contextul celorlalte arte dar în special în conexiune cu artele vizuale. Teme abordate: straight photography, fotografie înscenata, colajul, fotocolajul, cartea de artist etc Sunt prezentate teme ce dezvăluie interesul artiştilor faţă de perspectivă, redarea tridimensionalităţii obiectelor sau spaţiului, utilizarea camerei obscure, a oglinzilor concave, convexe, a lentilelor în realizarea operei de artă. Relaţia dintre conceptul operei şi materialul ales. Un număr reprezentativ de reproduceri de artă, fotografii, filme experimentale sau de lung metraj, beletristica sunt analizate în vederea exemplificării relației Naratiune-Timp-Spatiu-Imagine, multiplele schimbări produse în receptarea obiectului de artă, a imaginii în secolul XX sau XXI.

TENDINŢE ÎN ARTA VIDEO CONTEMPORANĂ

Cursul explorează practic și teoretic modalități de abordare a unor zone de graniță între filmul documentar și cel experimental, între artele vizuale, performance și noile tehnologii digitale. Problematica reprezentării memoriei, a reprezentării creative cu mijloace audiovizuale a timpului se află în centrul cursului. În fiecare semestru, studenții sunt invitați să dezvolte câte un proiect personal video – de la scriitură până la realizare.
Pe parcursul realizării temei, se discută aspecte legate de registrele de imagini și de voci, a raporturilor dintre imagine, text și sunet în reprezentarea memoriei și a temporalității.
Modalitățile de folosire a imaginilor de arhivă – în sens larg, fie că este vorba de arhive personale sau de arhive publice – reprezintă o altă preocupare a cursului. Cursul include și exerciții practice de filmare și montaj, realizate împreună cu profesorul la clasă. În paralel, cursul prezintă și dezbate diferite exemple de lucrări din zona artei video și a filmului, legate de tema de semestru. Cursul încurajează proiectele colaborative între studenți.

PRACTICI ARTISTICE ÎN CONTEXT INSTITUŢIONAL SAU ALTERNATIV

Criza instituţională şi de autoritate, dublată de atomizarea şi alienarea socială, accentuată în anii 2000, s-a tradus prin conturarea atitudinilor de critică instituţionala şi a practicilor artistice sociale. Cursul e compus din două module structurate pe semestre. Semestrul 1 urmăreşte arta participativă şi prilejuieşte parcurgerea şi analizarea diferitelor definiţii (arta relaţională, procesuala, comunitară, arta „litorală”, arta angajată, colaborativa, dialogica, socială, contextuala etc.). Se vor parcurge şi discuta diferitele abordări teoretice şi punctede vedere şi vor fi făcute studii de caz pornind de la premiza că arta participativă propune reflecţii asupra comunităţilor, a identităţii, a memoriei colective şi a problemelor cu care se confruntă acestea, prin intermediul fotografiei, artei video, instalaţiei, al acţiunilor performative, al intervenţiilor în spaţiul public, prin activarea arhivelor şi a colecţiilor de date şi imagini fizice şi în format digital. În semestrul doi cursul analizează felul în care contextul urban, ca mediu aglutinant, devine un domeniu principalul de cercetare vizuală. Vor fi analizate concepte legate de spaţiu şi loc (genius locci, non-lieux, terrain vague, entre-deux, shrinking city, spaţiu public/privat, heterotopia, utopia etc.) şi strategiile sociale de luare în posesie a spaţiului (deteritorializare, migraţie, apropriere, multiplicitate, deconstrucţie, monument etc.). Aceste direcţii vor fi identificate în cadrul cursului pe baza unor materiale vizuale ilustrative precum şi pe baza unor texte teoretice.

VIZUAL ŞI CREATIVITATE ÎN ARTA CONTEMPORANĂ. CURS DE INTERPRETARE A IMAGINII

Cursul se adresează tuturor studenţilor masteranzi din Universitatea Naţională de Artă şi propune parcurgerea genurilor şi tehnicilor artistice, pornind de la definirea caracteristicilor principale şi continuând cu inventarierea resurselor plastice şi expresive specifice. Cursul alternează aspecte teoretice cu experienţe practice, în cadrul cărora studenţii au oportunitatea de a pune în aplicare informaţiile dobândite, şi de a contura proiecte proprii. Cursul traversează principalele aspecte legate de activitatea artistică : – specificitatea ariei abordate (material, tehnică, condiţii de expunere şi conservare), – strategii de punere în operă a conceptului / temei propuse (argumentarea alegerii conceptului / temei, soluţii vizuale abordate, raportarea la contextul cultural) – expunerea /prezentarea publică a proiectului artistic (condiţii de expunere, instalare / acroşaj, iluminare, aspecte tehnice legate de proiectele multimedia etc.) – soluţii de comunicare / mediere a proiectului artistic (text de sală, text de presă, cv artistic, etichete, parcurs expoziţional, catalog, afiş etc.) – aspecte tehnice legate de partea contractuală şi practică a participării într-un proiect(de grup), inclusiv aspecte tehnice legate de transportul lucrărilor. Economia cursului cuprinde prezentări teoretice, dezbateri, vizite la muzee şi expoziţii, ateliere, dezvoltarea de proiecte personale. Cursul urmăreşte completarea cunoştinţelor privind limbajul şi terminologia specifică, exersarea capacităţii de observare, analiza şi sinteza privind un proiect artistic şi contextul sau de referinţă şi îmbunătăţirea abilitaţilor de comunicare şi colaborare profesională cu artişti şi / sau curatori.

Pedagogia Artei

Anul 1

Formă, culoare, concept în artele plastice

Disciplina de măiestrie menită să definească ruta de aprofundare a cunoştinţelor, abilitaţilor, deprinderilor proprii problematici de creaţie şi a celei teoretic-artistice. Se urmăreşte aprofundarea problemelor fundamentale de reprezentare a formei în sensul expresiei, a diferitelor concepte de forma în bi şi tridimensional, a culorii în raport cu elaborarea formei cu accent pe plasticitate, mutaţii, transferuri, interferenţe – generate de artă contemporană.

Dezvoltarea proiectului masteral

La această disciplină se lucrează individual pe proiectul personal propus spre realizare în cei doi ani de studii masterale. Se configurează un plan de lucru conform temei alese care conţine documentaţie, exerciţiu individual, perfecţionarea tehnicii de lucru şi a conceptului.

Practică artistică

Dezvoltarea unui proiect personal de cercetare plastică pe o temă propusă de cadrul didactic coordonator. Componentele proiectului: 1) teoretică (întocmirea unei argumentații scrise de natură ideatică, estetică, literară, filosofică etc.); 2) practică (realizarea lucrărilor de expresie plastică și/ sau decorativă în bi și/ sau tridimensional).

Fundamente ale psihologiei artei

Această disciplină teoretică se adresează studenţilor din anul I în cadrul programului masteral Educaţie prin arte vizuale. Prin intermediul acestui curs se urmăreşte dezvoltarea la participanţi a competentelor de cunoaştere şi înţelegere a conceptelor cheie din psihologia artei: creativitatea umană, temele principale din psihanaliza şi modul în care acestea sunt regăsite în artă (paralela dintre temele şi simbolistica psihanalitică şi curentele artistice: dadasim, suprarealism). Un alt obiectiv major este cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor legate de spaţialitate, compoziţie, relaţiile compoziţionale şi relaţiile psihologice cu privitorul. Prin intermediul dezbaterilor academice şi a jocurilor de rol, studenţii îşi vor exprima opiniile şi experienţele legate de conceptele mai sus enumerate, totodată observând şi analizând propriile teme care prevalează în lucrările lor. În acest mod se urmăreşte şi dezvoltarea abilitaţilor de argumentare şi susţinere a unui punct de vedere legat ulterior de propriile creaţii.

Educaţia creativităţii plastice – Repere teoretice contemporane

Problematica disciplinei Educaţia creativităţii plastice – Repere teoretice contemporane este centrată pe analiza traseului formării personalităţii creatoare a copiilor şi tinerilor sub îndrumarea profesorului de arte. Tematica cursurilor provoacă o dezbatere pornind de la o introducere în spaţiul creativ: Ce este creativitatea?… şi Sunt un educator de arte creativ?. Astfel sunt formulate idei şi propuneri de proiectare a unor teste de creativitate în domeniu, sunt analizate metode, tehnici şi procedee artistice de stimulare a creativităţii vizual plastice la copii / tineri, sunt proiectate Programe de creativitate aplicabile în sfera educaţiei nonformale şi evaluarea activităţilor în acest context. Nu în ultimul rând, conturarea profilului copilului creativ, analiza factorilor care pot bloca creativitatea, identificarea şi analiză comparativă a unor programe pedagogice muzeale contemporane centrate pe dimensiunea creativităţii, educarea creativităţii vizual – plastice prin intermediul tehnicilor şi procedeelor digitale de lucru.

Anul 2

Genuri şi tipuri de imagine plastică convenţională şi neconvenţională

Acest curs practic propune o abordare a imaginii plastice în raport cu arta experimentală, cu accent pe tehnici artistice plastice convenţionale şi neconvenţionale, construcţia imaginii în relaţie cu practicile artistice contemporane într-o viziune interdisciplinară. Se pune în discuţie de asemenea rolul imaginii plastice în comunicare, apropierea de operă de artă, educarea şi dezvoltarea creativităţii prin artă a diverselor categorii de public.

Lucrarea de dizertaţie

La acesta disciplina masterandul este coordonat pentru a realiza un complex de lucrări de expresie plastică, colaborarea constând în urmărirea consecventa a relaţiei tema-expresie şi dezvoltarea pe parcurs a unei identităţi stilistice proprii precum şi identificarea unor potenţiale deschideri în sensul cercetării şi creşterii creativităţii ulterioare.

Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei

Conţinuturile disciplinei Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei sunt centrate în jurul unui ansamblu de teme majore, de actualitate pentru educaţia artistică precum: repere şi specific al pedagogiei artei; evoluţia pedagogiei artei – tendinţe şi practici contemporane; elemente de inter- şi transdisciplinaritate în pedagogia artei; posibile manifestări educative în şcoală şi în spaţiul nonformal; impactul evoluţiei sociale asupra pedagogiei artei; regândirea relaţiei profesor-cursant (maestru-ucenic); caracteristici ale evaluării în spaţiul nonformal; regândirea dilemei: profesor sau artist?

Educaţia nonformală – teorii, concepţii, aplicaţii

Spaţiul nonformal al educaţiei artistice este unul extrem de ofertant pentru profesorii de arte vizuale: aici nu există îngrădirile birocratice pe care scoala le impune, iar participanţii la actul educaţiei (profesori şi cursanţi) împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru artă. Posibilitatea manifestărilor în zona educaţiei nonformale este mare căci profesorii din spaţiul nonformal îşi pot organiza cursuri colaborând cu instituţii: muzee, case ale corpului didactic, spitale, azile de bătrâni, centre de plasament, firme, asociaţii, ONG şi chiar şcoală (în afară curriculumului şcolar). De asemenea, profesorii pot realiza întreprinderi educative personale sub forma cursurilor în atelier sau a meditaţiilor la domiciliu. Pentru abordarea unei palete atât de mari educaţionale, cursanţii noştri sunt pregătiţi să fie adaptabili; să poată realiza un program educaţional; să sesizeze oportunităţile de pe piaţă; să poată accesa toate vârstele; să poată lucra cu grupuri variate de cursanţi.

Educaţia prin artă. Teorii, metode, tehnici psihopedagogice

Educaţia prin arta oferă oportunitatea manifestării creative, a deschiderii către cunoaşterea proprie şi către realizarea potenţialului şi permite o regândire a educaţiei în general. Centrele de interes ale cursului sunt: principalii pedagogi ai educaţiei artistice; implicaţiile sociale ale manifestărilor artistice; influenţa artei asupra educaţiei; caracteristici ale educaţiei artistice; tehnici de educaţie artistică; sinteza artelor şi interdisciplinaritatea în educaţie; artă şi arte; artă şi cultură; artă şi kitsch-ul; moduri de interpretare şi critică a manifestărilor de artă.

Dezvoltarea proiectului masteral

La această disciplină se lucrează individual pe proiectul personal propus spre realizare în cei doi ani de studii masterale. Se configurează un plan de lucru conform temei alese care conţine documentaţie, exerciţiu individual, perfecţionarea tehnicii de lucru şi a conceptului.

Facultatea de Arte Decorative și Design

Anul 1

Forma, culoare, concept în artele plastice

Dezvoltarea proiectului masteral

Fundamente ale psihologiei artei

Educaţia creativităţii plastice – Repere teoretice contemporane

Anul 2

Genuri şi tipuri de imagine plastică convenţională şi neconvenţionala

Lucrarea de dizertaţie

Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei

Educaţia nonformala – teorii, concepţii, aplicaţii

Educaţia prin artă. Teorii, metode, tehnici psihopedagogice

Dezvoltarea proiectului masteral

Anul 1

Artă în spaţiul public

Proiect personal – metodologie şi cercetare

Dezvoltarea proiectului masteral

Anul 2

Arta urbană în spaţiul contemporan

Proiect personal – metodologie şi cercetare

Dezvoltarea proiectului masteral

Lucrarea de disertaţie

Anul 1

Metodologia cercetării în Artele Textile

Transpunerea conceptului în mediu textil

Compoziţie ornamentală – creaţie şi restaurare pentru arte şi design textil

Dezvoltarea proiectului masteral

Anul 2

Metodologia cercetării în Artele Textile

Experimente teoretice şi tehnologice personalizate în proiect

Obiect textil şi spaţiu. Conexiuni şi condiţionări

Dezvoltarea proiectului masteral

Lucrarea de disertaţie

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anul 1

Mască, machiaj, peruci

Transpunere și interpretare a costumului de epocă

Principii de structurare a cercetării în scenografie

Implicații media în scenografia de spectacol

Anul 2

Facultatea de Istoria și Teoria Artei

Anul 1

Strategii creatoare în arta europeană şi românească a deceniilor I-III ale secolului al XX-lea: între modernitate şi avangarda – prof. dr. Cristian Robert Velescu

Tipologii muzeale – conf. dr. Ioana Beldiman

De la Sputnik la Ostalgie – Artă, tehnologie şi design în Europa de est – lect. dr. Irina Carabaş

Anul 2

Probleme de metodologie în interpretarea imaginilor – prof. dr. Anca Oroveanu, prof. dr. Ruxandra Demetrescu

Repere iconografice şi de limbaj în arta contemporană – prof. dr. Adrian Gută

DPPD

Anul 1

Psihologia educației

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia curriculumului)

Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării)

Didactica specialităţii

Instruire asistată de calculator (IAC)

Managementul clasei de elevi

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)

Anul 2

Psihopedagogia adolescentului, tânărului și adultului

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii

Proiectarea și managementul programelor educaționale

Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal și universitar)

Pedagogia artelor plastice și vizuale – curs opțional

Comunicare educațională – curs opțional

Sociologia educaţiei – curs opțional

Studii masterale

Facultatea de Arte Plastice

Anul 1

Strategii de reprezentare plastică în pictură

Strategiile de reprezentare plastică, preconizate ca fundamente expresive ale limbajului artistic, vor fi abordate problematic, conceptual şi aplicativ, folosind ca material ilustrativ de analiză, atât proiectele studenţilor cât şi iconagrafia de referinţă din arta universală.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale

Având un caracter preponderent teoretic, în anul I acest curs se va adapta continuu demersurilor practice, implicite primului, după cum urmează: În primul semestru se vor reitera principiile de structurare a cercetării în artele vizuale, din perspectiva evoluţiei istorice şi a fenomenologiei ei contemporane. În semestrul al doilea se va solicita o sinteză asupra acestor principii şi identificarea unor metode şi soluţii de adecvare şi personalizare a acestora în cadrul demersurilor artistice proprii.

Dezvoltarea proiectului masteral

Conceperea, dezvoltarea şi finalizarea proiectului de disertaţie.

Anul 2

Strategii de reprezentare plastică în pictură

Anul al II-lea va fi dedicat (rezervat exclusiv), atât transpunerii selective a proiectelor, cât şi întredeschiderilor conceptuale pe care le presupune implicit orice demers artistic autentic, atât sub aspectul configurării lui, cât şi sub cel al structurării susţinerii teoretice a temei lucrării de masterat.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale

Pe parcursul celor doi ani, înseşi temele individuale, iniţiale, care s-au constituit ca proiect şi ca pretext concret al admiterii studenţilor la stagiul de masterat – revizuite şi restructurate, ameliorate, reformulate şi reevaluate – se vor aborda în două direcţii complementare; prin extensie conceptuală vor deveni o temă de cercetare (de documentare şi de reproiectare/resemantizare) iar prin abordarea lor practică, o temă de simulare (încercare/exersare) a problematicilor artistice contemporane.

Lucrarea de disertaţie

Îndrumarea spre conceperea tezei finale de disertaţie.

Anul 1

Grafică pe computer – Tehnici Multimedia

Disciplina tinde să familiarizeze studenţii cu posibilităţile oferite de tehnologia digitală în sfera creaţiei artistice precum şi în zona aplicativă a graficii atât la nivel practic cât şi la nivel conceptual. Se va pune accentul pe asimilarea unor noţiuni noi din zona graficii interactive. Se vor parcurge o serie de concepte său programe folosite la realizarea de website-uri cum ar fi Macromedia Flash şi Macromedia Dreamweaver urmând ca studentul să poată realiza propriul său website. Studenţii vor fi încurajaţi de asemenea în conceperea unor proiecte artistice ce recurg la folosirea programelor anterior amintite. Cursul recurge la numeroase exemplificări cu lucrări lucrări artistice ce recurg la tehnologia digitală şi artişti din zona multimedia având ca scop înţelegerii principilor de structurare a creaţiei digitale, familiarizarea studentului cu sfera creaţiei electronice.

Morfologia imaginii plastice în grafica aplicată şi în ilustraţie

Identificarea specificului imaginii de tip publicitar, cu impact vizual puternic şi monitorizat către un anumit mesaj clar subliniat, răspunzând unui rost bine definit. Formarea abilitaţilor de construire a unor asemenea imagini, prin raportare la grafica de şevalet. Realizarea unei documentări adecvate prin studii directe sau prin reportaj fotografic şi reconfigurarea acestora în imagini capabile să răspundă, atât tipografic, cât şi ca mesaj sintetic, nevoilor publicitare.

Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată şi ilustraţie

Identificarea mijloacelor de modificare a atributelor specifice şi tradiţionale ale imaginii primare, spre a le expresiviza către o imagine capabilă de a avea impact vizual, publicitar şi, mai cu seamă, de a răspunde cerinţelor normelor graficii aplicate: mesaj convingător şi posibilitate de multiplicare prin tipar. Alegerea din genurile tradiţionale, a unei imagini specifice şi reconfigurarea ei către o condiţie aptă de a servi o lucrare de grafica publicitară. Prin cadrări anume, prin preluări de detalii expresive, prin prelucrări fotografice sau pe calculator, imaginea iniţială urmăreşte să ajungă la condiţia unor repere plastice care să poată aparţine unui lucrări cu mesaj intenţionat, afiş de expoziţie, unei pagini de reclama destinată tiparului, unei alcătuiri sintetice gen emblema etc. şi care să dialogheze cu textul. Rostul exerciţiului este acela de a stabili un dialog incitant dar şi coerent între o imagine cu o verificată tensiune estetică, cu valoare evocatoare impusă prin tradiţie şi tehnici, programe de procesare, instrumente care ţin de tehnologia modernă.

Morfologia imaginii plastice în tehnicile gravurii

Introducere în tehnicile tradiţionale ale gravurii. Aplicativitate şi identitate în gravură: a- definiţie; b- istoric; c- principii din punct de vedere al suprafeţelor active şi inactive. Se urmăreşte expresivitatea şi interpretarea folosind elementele caracteristice ale gravurii în adâncime, relief, plan.

Tehnici de expresivizare în desen

Trecerea de la rolul constatativ de reprezentare al realităţii prin desen la cel creativ. Obţinerea unor expresii noi ale semnului desenat. Adaptarea gramaticii desenului tradiţional la viziunea asupra artei contemporane. Adaptarea noilor tehnici la propriul proiect. Exerciţii cu mijloacele desenului pentru realizarea unor compoziţii abstracte. Realizarea unor desene figurative cu mijloace minimale (punct, linie, pata). Exprimarea prin stilizare, deformare, metamorfozare, esenţializare în compoziţii de mari dimensiuni.

Anul 2

Grafică pe computer – Tehnici Multimedia

Disciplina tinde să familiarizeze studenţii cu posibilităţile de prelucrare a imaginii pe computer, cu accent pe asimilarea unor noţiuni noi din zona imaginii dinamice. Se vor parcurge o serie de programe folosite în editarea video cum ar fi Final Cut Pro sau Adobe Premiere, urmărindu-se de asemenea o corelare a programelor de editare video cu cele din suita Macromedia studiate în semestrul anterior atât în scopul realizării unor proiecte multimedia cât şi pentru realizarea proiectului final de absolvire a Masteratului. Sunt încurajate folosirea noţiunilor şi a deprinderilor practice asimilate la curs în fundamentarea discursului artistic personal. În paralel sunt analizate importante lucrări artistice ce recurg la tehnologia digitală în scopul înţelegerii principiilor de structurare ale creaţiei digitale.

Modalităţi de expresie în grafica aplicată şi în ilustraţie

Conceperea profesionistă a proiectelor cu specific publicitar, răspunzând cerin?elor graficii aplicate, onorând comenzi ?i domenii de mare specificitate. Stăpânirea unei viziuni “simfonice” a multitudinii reperelor compozi?iilor publicitare. Exerciţii, teme, proiecte, în ideea de serie, de ciclu, servind orice lucrare de grafica aplicată, precum: serie de ilustraţii sau coperţi ale unei colecţii, afişe sau afişete comerciale pentru un produs sau spectacol la alegere, un ciclu de pagini de reclamă, etc. Să fie evidenta intenţia de a concepe compoziţii deosebite dar care să aibe o viziune unică, exerciţiu asemănător cu conceptul “variaţiuni pe o temă”, să fie argumentata tema publicitară, răspunsul la comandă, abordările distincte. Concepte explicite, în conformitate cu un program personal, însoţite de o scurtă susţinere teoretică.

Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată şi ilustraţie

Identificarea, asimilarea şi folosirea profesionistă a aşa numitelor tehnici de expresivizare, de subliniere a mesajului publicitar, de sporire a eficienţei capacitanţe a compoziţiei plastice din domeniul graficii aplicate. Conceptul unei campanii publicitare – pentru un produs, instituţie, spectacol, tema politica- cu reperele obişnuite: panou, afişe şi afişete, pagini de reclamă, clipuri publicitare TV, compoziţii fotografice, elemente de spectacol sau reclame radio etc.Se va avea în vedere susţinerea teoretică şi plastică a sublinierii expresive şi nuanţate a unui mesaj bine identificat. Ideea fundamentală a exerciţiului este aceea că tehnicile de expresivizare folosite cu rosturile de mai sus reprezintă un domeniu de mare specificitate.

Modalităţi de expresie în tehnicile gravurii

Redefinirea marilor teme ale materialităţii; impunerea în planul plastic a formei reale, prin definirea faţă de mediu şi faţă de celelalte forme, descrierea volumelor ei şi modelarea acestora identificarea atributelor structurale şi texturale ale aceleeasi forme prin manevre specifice ale semnelor fundamentale.

Monotipia: 1. Transpunerea desenului direct de pe placă, 2. Tehnica monoprintului cu culori de apă, 3.Tehnica monoprintului cu ajutorul colajului, 4.Tehnica frottage, 6. Tehnica monoprintului, prin transpunerea prinţului computerizat.

Tehnici de expresivizare în desen

Eliminarea dependenţei de motiv, exersarea lucrului bazat pe concepte. Creşterea expresiei limbajului plastic şi obţinerea impactului vizual asupra privitorului. Dezvoltarea propriei atitudini stilistice. Elaborarea unor desene abstracte executate manual, de mici dimensiuni – prelucrarea digitală a acestora. Transpunerea ulterioară pe mari dimensiuni cu mijloace nespecifice desenului (pensule mari, rulouri, sprayuri, etc.). Executarea unor grafitti în comun.

Anul 1

Strategii de reprezentare plastică în sculptură/curs de sinteză

În contextul acestui curs de sinteză, accentul se pune pe lucrul individual şi extins cu studenţii, pe baza proiectului de cercetare personal – începând de la concept şi zona ideatică de referinţă şi până la transpunerea efectivă, pe parcursul celor doi ani ai programului. Este favorizată elaborarea unei viziuni de ansamblu asupra conţinutului proiectului – în sensul poziţionării de tip postmodern în zona de referinţă contemporană a domeniului de cercetare; strategiile de reprezentare plastică au în vedere raportarea sistematică la repere consacrate, pentru a favoriza o viziune creativă şi originală asupra temei desfăşurate. Cursul urmăreşte îndeaproape aplicarea creativă şi originală a soluţiilor şi tehnologiilor de transpunere sculpturală, pentru maximizarea posibilului impact individual al proiectelor asupra domeniului de referinţă.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale/curs de aprofundare

Acest curs predat în cadrul specializării masterale a Deprtamentului de Sculptură este dedicat procesului intensiv de specializare urmat de studenţii acestui domeniu – având în vedere că studiile masterale sunt o condiţie pentru un eventual doctorat în arte vizuale. Cursul abordează procedurile de cercetare desfăşurate de studenţi, pe parcursul celor doi ani de specializare, pe baza proiectului individual; în linii mari, cursul urmăreşte proceduri teoretice şi practice de formare intelectuală şi profesională a studenţilor, pe baza realităţilor şi specificitatilor domeniului.

Dezvoltarea proiectului masteral/curs de aprofundare

În acest caz, cursul de aprofundare al proiectului masteral este menit să capaciteze procesul de profesionalizare al studenţilor, nu numai în ceea ce priveşte abilităţile strict tehnic-profesionale, dar şi asupra evoluţiei abilitaţilor cognitive specifice domeniului sculpturii contemporane – poziţionare pozitivă în zona realităţilor ideatice de tip postmodern, abordarea profesionistă a reperelor unui proiect de sculptură fezabil din toate punctele de vedere.

Anul 2

Strategii de reprezentare plastică în sculptură/curs de sinteză

Acest curs pune accentual pe lucrul individual şi extins cu studenţii, urmărind îndeaproape reperele proiectului de cercetare personal – de la concept şi şi până la transpunerea efectivă, pe parcursul celor doi ani ai programului. Este favorizată elaborarea unei viziuni de ansamblu asupra conţinutului proiectului – în sensul poziţionării de tip postmodern în zona de referinţă contemporană a domeniului de cercetare; strategiile de reprezentare plastică au în vedere raportarea sistematică la repere consacrate, pentru a favoriza o viziune creativă şi originală asupra temei desfăşurate. Cursul urmăreşte îndeaproape aplicarea creativă şi originală a soluţiilor şi tehnologiilor de transpunere sculpturală, pentru maximizarea impactului individual al proiectelor masterale în contexul realităţilor sculpturii contemporane.

Principii de structurare a cercetării în artele vizuale/curs de aprofundare

Acest curs predat în cadrul specializării masterale a Deprtamentului de Sculptură este dedicat procesului intensiv de specializare urmat de studenţii acestui domeniu – având în vedere că studiile masterale sunt o condiţie pentru un eventual doctorat în arte vizuale. Cursul abordează procedurile de cercetare individuală parcurse de studenţi, în cei doi ani de specializare, pe baza proiectului desfăşurat; cursul urmăreşte proceduri teoretice şi practice de formare intelectuală şi tehnic-profesionala a studenţilor, pe baza reperelor şi specificitatilor domeniului de referinţă.

Dezvoltarea proiectului masteral/curs de aprofundare

Cursul de aprofundare al proiectului masteral a fost conceput cu intenţia de a maximiza procesul de capacitare profesională a studenţilor, nu doar în cazul zonelor stricte, de tip tehnic-profesional, dar mai ales asupra evoluţiei abilitaţilor cognitive specifice domeniului sculpturii contemporane – poziţionarea activa în zona realităţilor conceptuale de tip postmodern şi mai cu seamă abordarea profesionistă a totalităţii reperelor unui proiect de sculptură fezabil din toate punctele de vedere.

Lucrarea de dizertaţie/curs de aprofundare

Reperele acestui curs sunt oarecum corespondente celui din anul III – licenţa/Elaborarea lucrării de licenţă, în sensul în care lucrul individual cu studenţii are ca finalitate elaborarea lucrării de dizertaţie – în acest caz însă, cursul formulează şi expune necesităţile reale descrise de statutul profesionist, la nivel teoretic şi practic, al demersului iniţiat de proiectul masteral; etapele desfăşurate pe parcursul celor doi ani ai programului masteral parcurg întregul proces al evoluţiei artistice profesionale – elaborarea şi cercetarea unui concept, investigarea contextului ideatic şi cognitiv dublată de transpunerea concretă şi prezentarea lucrării/temei enunţate de proiectul iniţial.

Anul 1

IMAGINE ŞI NARAŢIUNE

Acest curs vrea să-i familiarizeze pe studenţi cu marile genuri şi stiluri muzicale puse în comparaţie cu literatură şi plastică. Sunt tratate consonantele stilistice ale seoclului al XIX-lea, cu precădere romanticii, simboliştii şi realiştii: – Berlioz şi ascensiunea romantismului – Schubert şi delicateţea liedului – Valsul, nocturnă, studiul şi poloneză la Chopin – Marile poeme simfonice ale lui Liszt – Wagner şi opera sa completă – Compozitorii peisagişti: Smetana, Dvorak, Sibelius, – Compozitorii naratori: Rimski-Korsakov, Ceaikovski, Edvard Grieg – Compozitorii umorişti: Saint- Saens, Offenbach – Compozitorii impresionişti: Debussy, Ravel, etc

IMAGINEA VIZUALĂ ÎN EPOCA POST-FOTOGRAFICĂ

Cursul se adresează atât absolvenţilor departamentului FVPCI, care şi-au format cunoştinţele de bază în primii trei ani de studiu precum şi absolvenţilor altor departamente din UNAB sau din alte universităţi, care au un bagaj suficient de cunoştinţe în domeniul artelor vizuale şi au fost admişi la masterul Fotografie şi imagine dinamică. OBIECTIVE: Cursul porneşte cu o introducere în modul de a privi şi înţelege imaginile artistice dar şi imaginile în general, în diferitele contexte mai mult sau mai puţin mediatice în care ele sunt transmise şi receptate în ziua de azi. Apoi sunt studiate particularităţile acelor direcţii ale artei contemporane care se bazează pe fotografie şi “noile tehnologii”. Se acordă o atenţie deosebită problemelor pe care le implica tehnologia digitală în crearea, difuzarea, receptarea, comercializarea şi arhivarea acestor imagini nu doar în domeniile artistice ci şi în domenii cum ar fi fotojurnalismul, publicitatea, modă, ştiinţă, etc. MOD DE DESFĂŞURARE: Fiecare curs vă conţine o expunerea şi analiză a temei abordate, unul sau mai multe fragmente de filme documentare legate de aceeaşi temă, o bibliografie şi alte elemente conexe. Materialele vizuale vor servi ca baza de discuţii şi analize realizate împreună cu studenţii.

TENDINŢE ÎN FOTOGRAFIA CONTEMPORANĂ

Cursul îşi propune să ofere o paletă largă de informaţii asupra discursului artistic contemporan. Imaginea este utilizată ca sursa, ca factor de legătură între literatură, muzică, arte vizuale, fotografie -scopul fiind cel de-a descoperi mutaţiile care au dus la schimbarea conţinutului operei de artă. Arhiva personală, trăirea subiectivă, mitologiile personale, sunt teme prezentate în cadrul cursului nu doar pentru că ‘ingheata’ momentul, în care un creator trăieşte şi activează, ci mai ales pentru că reprezintă saltul de la colectivitate la individualitate. Temele abordate îşi propun să răspundă direcţiilor de cercetare identificate în proiectele de disertaţie. Derularea cursurilor se axează în principal pe prezentarea / vizionarea unor materiale generatoare de discuţii şi reacţii din partea studenţilor. Temele practice pot fi individuale sau de grup.

TENDINŢE ÎN ARTA VIDEO CONTEMPORANĂ

Cursul explorează practic şi teoretic modalităţi de abordare a unor zone de graniţa între filmul documentar şi cel experimental, între artele vizuale, performance şi noile tehnologii digitale. Problematica reprezentării memoriei, a reprezentării creative cu mijloace audiovizuale a timpului se afla în centrul cursului. În fiecare semestru, studenţii sunt invitaţi să dezvolte câte un proiect personal video – de la scriitura până la realizare. Pe parcursul realizării temei, se discută aspecte legate de registrele de imagini şi de voci, a raporturilor dintre imagine, text şi sunet în reprezentarea memoriei şi a temporalităţii. Modalităţile de folosire a imaginilor de arhivă – în sens larg, fie că este vorba de arhive personale sau de arhive publice – reprezintă o altă preocupare a cursului. În paralel, cursul prezintă şi dezbate diferite exemple de lucrări din zona artei video şi a filmului, legate de tema de semestru. Cursul încurajează proiectele colaborative între studenţi.

SUNET ŞI IMAGINE

Perceperea, modificarea scurgerii timpului realizată cu ajutorul tehnicilor: fast sau slow motion, scăderea numărului de fotograme, stop-motion sau imponderabilitatea momentului, bullet time effect (animaţie cadru cu cadru) şi filmarea în revers, utilizarea unor tehnici precum imobilitatea sau mişcarea prin fotografie sunt prezentate cu ajutorul mai multor filme experimentale sau de lung metraj. Subiecte: Tehnici precum fast sau slow motion; stop motion, rolul sunetului ca partener de dialog, comentariu al acţiunii filmice, muzica de cadru sau fond sonor -solist într-o instalaţie

FOTOGRAFIA DE LA CONCEPT LA PROIECT

Cursul îşi propune să structureze informaţii legate de discursul artistic contemporan aşa cum se construieşte pornind de la reperele expresive ale secolului al 20-lea, prin transformarea, reevaluare şi reciclarea formulelor creative. Concepte cheie sunt analizate pornindu-se de la artiştii/mişcările artistice care le-au generat pentru a se ajunge al identificarea lor în arta actuală. Performativitate, deturnare, derivă, apropriere, ready-made, citatul, referinţă culturală, testimonialul, spectacularul, verosimilul, sunt o parte dintre conceptele propuse ce vor fi expuse, exemplificate şi analizate în cadrul cursului pe baza materialelor vizuale şi a textelor propuse. Toate acestea se conturează începând cu Avangarda istorică şi completate de Situaţionişti de mişcarea Fluxus, de plastică socială de acţionism, de artă multimedia etc. Presiunea impusă de fluxul de idei şi concepte determina o seri de schimbări de paradigmă. Fotografia şi video-ul sunt medii ce contribuie la instalarea celei mai recente paradigme, prin însăşi natura lor: traducerea timpului în imagine, continua actualizare a istoriei/memoriei şi instalarea verosimilului în locul adevărului. Cursul urmăreşte completarea cunoştinţelor privind principalele resorturi creative în creaţia contemporană, exersarea capacităţii de observare, analiza şi sinteza contextul artistic actual.

Anul 2

FOTOGRAFIA CA ARTĂ CONTEMPORANĂ. CONCEPTE, TEME, STRATEGII

Cursul reprezintă una din principalele materii de studiu pentru masteranzii care şi-au ales specializarea în fotografie şi imagine dinamică, fiind obligatoriu pentru aceştia. Cursul este oferit ca opţional şi pentru masteranzii cu alte specializări. Cursul continuă şi aprofundează unele problematici întâlnite în anul 1 Master la IMAGINEA VIZUALĂ ÎN EPOCA POST-FOTOGRAFICA dar poate fi ales şi de studenţi care nu au frecventat acel curs în anul 1Master însă au suficiente cunoştinţe şi interes în arta contemporană. OBIECTIVE: 1. Aprofundarea problemelor specifice acelor direcţii ale artei contemporane care se bazează pe fotografie şi noile medii. 2. Studierea strategiilor pe care artiştii le aleg pentru a-şi pune cât mai bine în valoare propria opera pe o scenă de artă contemporană aflată sub o influenţă din ce în ce mai mare a economiei de piaţă, a industriei enterteimentului, a reţelelor de socializare de pe internet, etc.

Practici documentare și experimentale în filmul de non-ficțiune

Cursul se concentrează, în primul semestru, pe folosirea arhivelor de imagine (fie ele fotografice, fie în mișcare). În paralel, cursul prezintă și dezbate diferite exemple de lucrări din zona artei video și a filmului, bazate pe revizitarea arhivelor de imagine. Studenții sunt invitați să lucreze mai întâi cu arhive personale, apoi cu arhive publice, realizând mai multe filme video documentare și experimentale. Cursul dezvoltă și aptitudinile de cercetare artistică, de căutare și organizare a materialului de arhivă. Se insistă pe aspectele etice ale folosirii imaginilor de arhivă în mod creativ, dar și pe modalități diferite de reprezentare a memoriei prin aceste tipuri de imagini.
În semestrul 2, cursul începe prin a studia diferențele dintre artele „liniare” și artele bazate pe noile media, cele interactive. Ideea de joc și componenta de „gaming” sunt parte integrantă  in acest tip de lucrări și ele vor fi explorate la curs. Cursul prezintă și discută exemple de platforme creative online din ultimii 15 ani și studiază evoluția lor. Sunt privilegiate abordările multimedia care îmbină practici artistice din domenii diferite. Studenții sunt invitați să dezvolte – singuri sau în colaborare între ei – o platformă online în jurul unei teme alese de comun acord cu profesorul.

TENDINŢE ÎN FOTOGRAFIA CONTEMPORANĂ

Cursul îşi propune prezentarea dezvoltării imaginii fotografice în contextul celorlalte arte dar în special în conexiune cu artele vizuale. Teme abordate: straight photography, fotografie înscenata, colajul, fotocolajul, cartea de artist etc Sunt prezentate teme ce dezvăluie interesul artiştilor faţă de perspectivă, redarea tridimensionalităţii obiectelor sau spaţiului, utilizarea camerei obscure, a oglinzilor concave, convexe, a lentilelor în realizarea operei de artă. Relaţia dintre conceptul operei şi materialul ales. Un număr reprezentativ de reproduceri de artă, fotografii, filme experimentale sau de lung metraj, beletristica sunt analizate în vederea exemplificării relației Naratiune-Timp-Spatiu-Imagine, multiplele schimbări produse în receptarea obiectului de artă, a imaginii în secolul XX sau XXI.

TENDINŢE ÎN ARTA VIDEO CONTEMPORANĂ

Cursul explorează practic și teoretic modalități de abordare a unor zone de graniță între filmul documentar și cel experimental, între artele vizuale, performance și noile tehnologii digitale. Problematica reprezentării memoriei, a reprezentării creative cu mijloace audiovizuale a timpului se află în centrul cursului. În fiecare semestru, studenții sunt invitați să dezvolte câte un proiect personal video – de la scriitură până la realizare.
Pe parcursul realizării temei, se discută aspecte legate de registrele de imagini și de voci, a raporturilor dintre imagine, text și sunet în reprezentarea memoriei și a temporalității.
Modalitățile de folosire a imaginilor de arhivă – în sens larg, fie că este vorba de arhive personale sau de arhive publice – reprezintă o altă preocupare a cursului. Cursul include și exerciții practice de filmare și montaj, realizate împreună cu profesorul la clasă. În paralel, cursul prezintă și dezbate diferite exemple de lucrări din zona artei video și a filmului, legate de tema de semestru. Cursul încurajează proiectele colaborative între studenți.

PRACTICI ARTISTICE ÎN CONTEXT INSTITUŢIONAL SAU ALTERNATIV

Criza instituţională şi de autoritate, dublată de atomizarea şi alienarea socială, accentuată în anii 2000, s-a tradus prin conturarea atitudinilor de critică instituţionala şi a practicilor artistice sociale. Cursul e compus din două module structurate pe semestre. Semestrul 1 urmăreşte arta participativă şi prilejuieşte parcurgerea şi analizarea diferitelor definiţii (arta relaţională, procesuala, comunitară, arta „litorală”, arta angajată, colaborativa, dialogica, socială, contextuala etc.). Se vor parcurge şi discuta diferitele abordări teoretice şi punctede vedere şi vor fi făcute studii de caz pornind de la premiza că arta participativă propune reflecţii asupra comunităţilor, a identităţii, a memoriei colective şi a problemelor cu care se confruntă acestea, prin intermediul fotografiei, artei video, instalaţiei, al acţiunilor performative, al intervenţiilor în spaţiul public, prin activarea arhivelor şi a colecţiilor de date şi imagini fizice şi în format digital. În semestrul doi cursul analizează felul în care contextul urban, ca mediu aglutinant, devine un domeniu principalul de cercetare vizuală. Vor fi analizate concepte legate de spaţiu şi loc (genius locci, non-lieux, terrain vague, entre-deux, shrinking city, spaţiu public/privat, heterotopia, utopia etc.) şi strategiile sociale de luare în posesie a spaţiului (deteritorializare, migraţie, apropriere, multiplicitate, deconstrucţie, monument etc.). Aceste direcţii vor fi identificate în cadrul cursului pe baza unor materiale vizuale ilustrative precum şi pe baza unor texte teoretice.

VIZUAL ŞI CREATIVITATE ÎN ARTA CONTEMPORANĂ. CURS DE INTERPRETARE A IMAGINII

Cursul se adresează tuturor studenţilor masteranzi din Universitatea Naţională de Artă şi propune parcurgerea genurilor şi tehnicilor artistice, pornind de la definirea caracteristicilor principale şi continuând cu inventarierea resurselor plastice şi expresive specifice. Cursul alternează aspecte teoretice cu experienţe practice, în cadrul cărora studenţii au oportunitatea de a pune în aplicare informaţiile dobândite, şi de a contura proiecte proprii. Cursul traversează principalele aspecte legate de activitatea artistică : – specificitatea ariei abordate (material, tehnică, condiţii de expunere şi conservare), – strategii de punere în operă a conceptului / temei propuse (argumentarea alegerii conceptului / temei, soluţii vizuale abordate, raportarea la contextul cultural) – expunerea /prezentarea publică a proiectului artistic (condiţii de expunere, instalare / acroşaj, iluminare, aspecte tehnice legate de proiectele multimedia etc.) – soluţii de comunicare / mediere a proiectului artistic (text de sală, text de presă, cv artistic, etichete, parcurs expoziţional, catalog, afiş etc.) – aspecte tehnice legate de partea contractuală şi practică a participării într-un proiect(de grup), inclusiv aspecte tehnice legate de transportul lucrărilor. Economia cursului cuprinde prezentări teoretice, dezbateri, vizite la muzee şi expoziţii, ateliere, dezvoltarea de proiecte personale. Cursul urmăreşte completarea cunoştinţelor privind limbajul şi terminologia specifică, exersarea capacităţii de observare, analiza şi sinteza privind un proiect artistic şi contextul sau de referinţă şi îmbunătăţirea abilitaţilor de comunicare şi colaborare profesională cu artişti şi / sau curatori.

Pedagogia Artei

Anul 1

Formă, culoare, concept în artele plastice

Disciplina de măiestrie menită să definească ruta de aprofundare a cunoştinţelor, abilitaţilor, deprinderilor proprii problematici de creaţie şi a celei teoretic-artistice. Se urmăreşte aprofundarea problemelor fundamentale de reprezentare a formei în sensul expresiei, a diferitelor concepte de forma în bi şi tridimensional, a culorii în raport cu elaborarea formei cu accent pe plasticitate, mutaţii, transferuri, interferenţe – generate de artă contemporană.

Dezvoltarea proiectului masteral

La această disciplină se lucrează individual pe proiectul personal propus spre realizare în cei doi ani de studii masterale. Se configurează un plan de lucru conform temei alese care conţine documentaţie, exerciţiu individual, perfecţionarea tehnicii de lucru şi a conceptului.

Practică artistică

Dezvoltarea unui proiect personal de cercetare plastică pe o temă propusă de cadrul didactic coordonator. Componentele proiectului: 1) teoretică (întocmirea unei argumentații scrise de natură ideatică, estetică, literară, filosofică etc.); 2) practică (realizarea lucrărilor de expresie plastică și/ sau decorativă în bi și/ sau tridimensional).

Fundamente ale psihologiei artei

Această disciplină teoretică se adresează studenţilor din anul I în cadrul programului masteral Educaţie prin arte vizuale. Prin intermediul acestui curs se urmăreşte dezvoltarea la participanţi a competentelor de cunoaştere şi înţelegere a conceptelor cheie din psihologia artei: creativitatea umană, temele principale din psihanaliza şi modul în care acestea sunt regăsite în artă (paralela dintre temele şi simbolistica psihanalitică şi curentele artistice: dadasim, suprarealism). Un alt obiectiv major este cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor legate de spaţialitate, compoziţie, relaţiile compoziţionale şi relaţiile psihologice cu privitorul. Prin intermediul dezbaterilor academice şi a jocurilor de rol, studenţii îşi vor exprima opiniile şi experienţele legate de conceptele mai sus enumerate, totodată observând şi analizând propriile teme care prevalează în lucrările lor. În acest mod se urmăreşte şi dezvoltarea abilitaţilor de argumentare şi susţinere a unui punct de vedere legat ulterior de propriile creaţii.

Educaţia creativităţii plastice – Repere teoretice contemporane

Problematica disciplinei Educaţia creativităţii plastice – Repere teoretice contemporane este centrată pe analiza traseului formării personalităţii creatoare a copiilor şi tinerilor sub îndrumarea profesorului de arte. Tematica cursurilor provoacă o dezbatere pornind de la o introducere în spaţiul creativ: Ce este creativitatea?… şi Sunt un educator de arte creativ?. Astfel sunt formulate idei şi propuneri de proiectare a unor teste de creativitate în domeniu, sunt analizate metode, tehnici şi procedee artistice de stimulare a creativităţii vizual plastice la copii / tineri, sunt proiectate Programe de creativitate aplicabile în sfera educaţiei nonformale şi evaluarea activităţilor în acest context. Nu în ultimul rând, conturarea profilului copilului creativ, analiza factorilor care pot bloca creativitatea, identificarea şi analiză comparativă a unor programe pedagogice muzeale contemporane centrate pe dimensiunea creativităţii, educarea creativităţii vizual – plastice prin intermediul tehnicilor şi procedeelor digitale de lucru.

Anul 2

Genuri şi tipuri de imagine plastică convenţională şi neconvenţională

Acest curs practic propune o abordare a imaginii plastice în raport cu arta experimentală, cu accent pe tehnici artistice plastice convenţionale şi neconvenţionale, construcţia imaginii în relaţie cu practicile artistice contemporane într-o viziune interdisciplinară. Se pune în discuţie de asemenea rolul imaginii plastice în comunicare, apropierea de operă de artă, educarea şi dezvoltarea creativităţii prin artă a diverselor categorii de public.

Lucrarea de dizertaţie

La acesta disciplina masterandul este coordonat pentru a realiza un complex de lucrări de expresie plastică, colaborarea constând în urmărirea consecventa a relaţiei tema-expresie şi dezvoltarea pe parcurs a unei identităţi stilistice proprii precum şi identificarea unor potenţiale deschideri în sensul cercetării şi creşterii creativităţii ulterioare.

Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei

Conţinuturile disciplinei Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei sunt centrate în jurul unui ansamblu de teme majore, de actualitate pentru educaţia artistică precum: repere şi specific al pedagogiei artei; evoluţia pedagogiei artei – tendinţe şi practici contemporane; elemente de inter- şi transdisciplinaritate în pedagogia artei; posibile manifestări educative în şcoală şi în spaţiul nonformal; impactul evoluţiei sociale asupra pedagogiei artei; regândirea relaţiei profesor-cursant (maestru-ucenic); caracteristici ale evaluării în spaţiul nonformal; regândirea dilemei: profesor sau artist?

Educaţia nonformală – teorii, concepţii, aplicaţii

Spaţiul nonformal al educaţiei artistice este unul extrem de ofertant pentru profesorii de arte vizuale: aici nu există îngrădirile birocratice pe care scoala le impune, iar participanţii la actul educaţiei (profesori şi cursanţi) împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru artă. Posibilitatea manifestărilor în zona educaţiei nonformale este mare căci profesorii din spaţiul nonformal îşi pot organiza cursuri colaborând cu instituţii: muzee, case ale corpului didactic, spitale, azile de bătrâni, centre de plasament, firme, asociaţii, ONG şi chiar şcoală (în afară curriculumului şcolar). De asemenea, profesorii pot realiza întreprinderi educative personale sub forma cursurilor în atelier sau a meditaţiilor la domiciliu. Pentru abordarea unei palete atât de mari educaţionale, cursanţii noştri sunt pregătiţi să fie adaptabili; să poată realiza un program educaţional; să sesizeze oportunităţile de pe piaţă; să poată accesa toate vârstele; să poată lucra cu grupuri variate de cursanţi.

Educaţia prin artă. Teorii, metode, tehnici psihopedagogice

Educaţia prin arta oferă oportunitatea manifestării creative, a deschiderii către cunoaşterea proprie şi către realizarea potenţialului şi permite o regândire a educaţiei în general. Centrele de interes ale cursului sunt: principalii pedagogi ai educaţiei artistice; implicaţiile sociale ale manifestărilor artistice; influenţa artei asupra educaţiei; caracteristici ale educaţiei artistice; tehnici de educaţie artistică; sinteza artelor şi interdisciplinaritatea în educaţie; artă şi arte; artă şi cultură; artă şi kitsch-ul; moduri de interpretare şi critică a manifestărilor de artă.

Dezvoltarea proiectului masteral

La această disciplină se lucrează individual pe proiectul personal propus spre realizare în cei doi ani de studii masterale. Se configurează un plan de lucru conform temei alese care conţine documentaţie, exerciţiu individual, perfecţionarea tehnicii de lucru şi a conceptului.

Facultatea de Arte Decorative și Design

Anul 1

Forma, culoare, concept în artele plastice

Dezvoltarea proiectului masteral

Fundamente ale psihologiei artei

Educaţia creativităţii plastice – Repere teoretice contemporane

Anul 2

Genuri şi tipuri de imagine plastică convenţională şi neconvenţionala

Lucrarea de dizertaţie

Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei

Educaţia nonformala – teorii, concepţii, aplicaţii

Educaţia prin artă. Teorii, metode, tehnici psihopedagogice

Dezvoltarea proiectului masteral

Anul 1

Artă în spaţiul public

Proiect personal – metodologie şi cercetare

Dezvoltarea proiectului masteral

Anul 2

Arta urbană în spaţiul contemporan

Proiect personal – metodologie şi cercetare

Dezvoltarea proiectului masteral

Lucrarea de disertaţie

Anul 1

Metodologia cercetării în Artele Textile

Transpunerea conceptului în mediu textil

Compoziţie ornamentală – creaţie şi restaurare pentru arte şi design textil

Dezvoltarea proiectului masteral

Anul 2

Metodologia cercetării în Artele Textile

Experimente teoretice şi tehnologice personalizate în proiect

Obiect textil şi spaţiu. Conexiuni şi condiţionări

Dezvoltarea proiectului masteral

Lucrarea de disertaţie

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anul 1

Mască, machiaj, peruci

Transpunere și interpretare a costumului de epocă

Principii de structurare a cercetării în scenografie

Implicații media în scenografia de spectacol

Anul 2

Facultatea de Istoria și Teoria Artei

Anul 1

Strategii creatoare în arta europeană şi românească a deceniilor I-III ale secolului al XX-lea: între modernitate şi avangarda – prof. dr. Cristian Robert Velescu

Tipologii muzeale – conf. dr. Ioana Beldiman

De la Sputnik la Ostalgie – Artă, tehnologie şi design în Europa de est – lect. dr. Irina Carabaş

Anul 2

Probleme de metodologie în interpretarea imaginilor – prof. dr. Anca Oroveanu, prof. dr. Ruxandra Demetrescu

Repere iconografice şi de limbaj în arta contemporană – prof. dr. Adrian Gută

DPPD

Anul 1

Psihologia educației

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia curriculumului)

Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării)

Didactica specialităţii

Instruire asistată de calculator (IAC)

Managementul clasei de elevi

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)

Anul 2

Psihopedagogia adolescentului, tânărului și adultului

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii

Proiectarea și managementul programelor educaționale

Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal și universitar)

Pedagogia artelor plastice și vizuale – curs opțional

Comunicare educațională – curs opțional

Sociologia educaţiei – curs opțional

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services