Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.

Protecția datelor

Protecția datelor cu caracter personal

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea Națională de Arte din București (UNAB) fiind operator de date cu caracter personal cu numărul 36952.

Datele de contact ale Universităţii Naționale de Artă din București sunt:

 • Adresa: Str. G-ral. Budișteanu, nr.19, sector 1, RO – 010773, Bucureşti
 • E-mail rectorat@unarte.org
 • Site : www.unarte.org
 • Telefon: +(40)21. 312 54 29 / +(40) 21 312 51 97

De ce colectăm informații despre dumneavoastră

În  cazul  concursului  de admitere, Universitatea Națională de Arte din București colectează și  prelucrează  datele  cu  caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv pentru organizarea examenele de admitere în vederea evaluării şi testării cunoștințelor și a competenţelor cognitive, respectiv artistice, conform

 • Legea educației nr. 1 / 2011, modificată și republicată;
 • Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102/15.12.2016;
 • Ordinul ministrului nr.3062/01.2018 privind modificarea Anexei la Ordinul 6102/15.12.2016;
 • Regulamentul UE 679/201

Ce este prelucrarea?

Prin „prelucrare” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, prin orice mijloc, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea acestor date.

Baza  legală  a  prelucrării  datelor  cu  caracter  personal  este  Regulamentul  (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental, prevăzut de legislaţia europenă. Astfel, articolul 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 16 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una din următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimţământul;
 • este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care îi revine Universității: educaţie și cultură și în conformitate cu obiectul de activitate al acesteia;
 • este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public;
 • sau este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Universitate;
 • informaţiile prelucrate de către Universitate sunt folosite pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor managementului instituţiei, precum și în scopul arhivării, în conformitate cu prevederile legale;

Persoanele vizate

Universitatea Națională de Arte din București, prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice   studenţi,  părinţi și reprezentanţi ai acestora, candidaţi la examenele de admitere, viitori studenti, foști studenţi; cadre  didactice,  cadre  didactice  auxiliare  și  personal  nedidactic,  candidaţi  la concursurile de ocupare a posturilor, foști angajaţi, orice   persoană   care   pătrunde   în   spaţiul   universitar    dotat   cu   sistem   de supraveghere video, orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi contractuale cu UNAB.

Informațiile colectate

Categoriile de date cu caracter personal ce sunt supuse prelucrării sunt, fără a avea caracter exhaustiv, următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Pașaport, data și locul nașterii, cetăţenia, semnătura, datele consemnate în actele de stare civilă, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţia militară, asigurări de sănătate și sociale, date bancare, accidente de muncă, datele consemnate în Curriculum Vitae, situaţia medicală, informaţii cu privire la studiile efectuate/absolvite, inclusiv note/medii obţinute pe parcursul studiilor

Universitatea Națională de Arte din București colectează și o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de ex. adresa de email, numărul de telefon) în vederea îmbunătăţirii procesului de comunicare. În cazul în care persoanele vizate și-au dat acordul pentru colectarea și prelucrarea acestor date, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a UNAB a acestor informaţii, cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt obligatorii, conform prevederilor legale.

Informaţiile oferite ce conţin date de identificare pot fi folosite în scopul întocmirii documentelor de angajare și a altor documente ce vizează exclusiv relaţiile de muncă sau pentru comunicări comerciale sau răspunsuri la solicitările trimise de persoana vizată, iar în cazul unor solicitări legitime, vor fi transmise către autorităţile statului.

Prelucrarea de date cu caracter personal ce dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, date genetice, date biometrice, date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice, este permisă numai în situaţiile expres prevăzute de art. 9 alin (2) din Regulamentul (UE)2016/679.

În cazul refuzului de a furniza aceste date, va fi imposibilă iniţierea și executarea raporturilor juridice.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente precum:  nume,  prenume,  CNP,  serie  și  număr  CI,  domiciliu,  situație  școlară,  CV  șamd.

Destinatarii informaţiilor sunt persoana vizată, reprezentanţii acesteia, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmărire penală, Ministerul Educației Naționale și alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679.

Informaţiile prelucrate de către UNAB nu vor fi dezvăluite către terţe părţi pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul persoanei vizate.

Cum protejăm informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele Universității Naționale de Artă din București sau în locații din interiorul acesteia. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei

Prin  „date  cu  caracter  personal”  se  înţeleg  datele  unice  individuale,  ale  unei persoane fizice identificate sau identificabile, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon.

O persoană fizică identificată sau identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul la informare și acces;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de opoziţie;

Aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat,precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.  Conform Regulamentului 679 /2016, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea în scris a unei solicitări.  Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile,ne puteți contacta la adresa de e-mail dpo.unab@unarte.org.

Date contact responsabilcu protecţia datelor cu caracter personal:


E-mail
: dpo.unab@unarte.org
Telefon: +(40)21.315.69.07
Adresa: Str. G-ral. Budișteanu, nr.19, sector 1, RO – 010773, Bucureşti

Protecția datelor cu caracter personal

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea Națională de Arte din București (UNAB) fiind operator de date cu caracter personal cu numărul 36952.

Datele de contact ale Universităţii Naționale de Artă din București sunt:

 • Adresa: Str. G-ral. Budișteanu, nr.19, sector 1, RO – 010773, Bucureşti
 • E-mail rectorat@unarte.org
 • Site : www.unarte.org
 • Telefon: +(40)21. 312 54 29 / +(40) 21 312 51 97

De ce colectăm informații despre dumneavoastră

În  cazul  concursului  de admitere, Universitatea Națională de Arte din București colectează și  prelucrează  datele  cu  caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv pentru organizarea examenele de admitere în vederea evaluării şi testării cunoștințelor și a competenţelor cognitive, respectiv artistice, conform

 • Legea educației nr. 1 / 2011, modificată și republicată;
 • Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102/15.12.2016;
 • Ordinul ministrului nr.3062/01.2018 privind modificarea Anexei la Ordinul 6102/15.12.2016;
 • Regulamentul UE 679/201

Ce este prelucrarea?

Prin „prelucrare” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, prin orice mijloc, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea acestor date.

Baza  legală  a  prelucrării  datelor  cu  caracter  personal  este  Regulamentul  (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental, prevăzut de legislaţia europenă. Astfel, articolul 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 16 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una din următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimţământul;
 • este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care îi revine Universității: educaţie și cultură și în conformitate cu obiectul de activitate al acesteia;
 • este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public;
 • sau este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Universitate;
 • informaţiile prelucrate de către Universitate sunt folosite pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor managementului instituţiei, precum și în scopul arhivării, în conformitate cu prevederile legale;

Persoanele vizate

Universitatea Națională de Arte din București, prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice   studenţi,  părinţi și reprezentanţi ai acestora, candidaţi la examenele de admitere, viitori studenti, foști studenţi; cadre  didactice,  cadre  didactice  auxiliare  și  personal  nedidactic,  candidaţi  la concursurile de ocupare a posturilor, foști angajaţi, orice   persoană   care   pătrunde   în   spaţiul   universitar    dotat   cu   sistem   de supraveghere video, orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi contractuale cu UNAB.

Informațiile colectate

Categoriile de date cu caracter personal ce sunt supuse prelucrării sunt, fără a avea caracter exhaustiv, următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Pașaport, data și locul nașterii, cetăţenia, semnătura, datele consemnate în actele de stare civilă, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţia militară, asigurări de sănătate și sociale, date bancare, accidente de muncă, datele consemnate în Curriculum Vitae, situaţia medicală, informaţii cu privire la studiile efectuate/absolvite, inclusiv note/medii obţinute pe parcursul studiilor

Universitatea Națională de Arte din București colectează și o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de ex. adresa de email, numărul de telefon) în vederea îmbunătăţirii procesului de comunicare. În cazul în care persoanele vizate și-au dat acordul pentru colectarea și prelucrarea acestor date, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a UNAB a acestor informaţii, cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt obligatorii, conform prevederilor legale.

Informaţiile oferite ce conţin date de identificare pot fi folosite în scopul întocmirii documentelor de angajare și a altor documente ce vizează exclusiv relaţiile de muncă sau pentru comunicări comerciale sau răspunsuri la solicitările trimise de persoana vizată, iar în cazul unor solicitări legitime, vor fi transmise către autorităţile statului.

Prelucrarea de date cu caracter personal ce dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, date genetice, date biometrice, date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice, este permisă numai în situaţiile expres prevăzute de art. 9 alin (2) din Regulamentul (UE)2016/679.

În cazul refuzului de a furniza aceste date, va fi imposibilă iniţierea și executarea raporturilor juridice.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente precum:  nume,  prenume,  CNP,  serie  și  număr  CI,  domiciliu,  situație  școlară,  CV  șamd.

Destinatarii informaţiilor sunt persoana vizată, reprezentanţii acesteia, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmărire penală, Ministerul Educației Naționale și alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679.

Informaţiile prelucrate de către UNAB nu vor fi dezvăluite către terţe părţi pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul persoanei vizate.

Cum protejăm informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele Universității Naționale de Artă din București sau în locații din interiorul acesteia. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei

Prin  „date  cu  caracter  personal”  se  înţeleg  datele  unice  individuale,  ale  unei persoane fizice identificate sau identificabile, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon.

O persoană fizică identificată sau identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul la informare și acces;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de opoziţie;

Aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat,precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.  Conform Regulamentului 679 /2016, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea în scris a unei solicitări.  Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile,ne puteți contacta la adresa de e-mail dpo.unab@unarte.org.

Date contact responsabilcu protecţia datelor cu caracter personal:


E-mail
: dpo.unab@unarte.org
Telefon: +(40)21.315.69.07
Adresa: Str. G-ral. Budișteanu, nr.19, sector 1, RO – 010773, Bucureşti

Protecția datelor cu caracter personal

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea Națională de Arte din București (UNAB) fiind operator de date cu caracter personal cu numărul 36952.

Datele de contact ale Universităţii Naționale de Artă din București sunt:

 • Adresa: Str. G-ral. Budișteanu, nr.19, sector 1, RO – 010773, Bucureşti
 • E-mail rectorat@unarte.org
 • Site : www.unarte.org
 • Telefon: +(40)21. 312 54 29 / +(40) 21 312 51 97

De ce colectăm informații despre dumneavoastră

În  cazul  concursului  de admitere, Universitatea Națională de Arte din București colectează și  prelucrează  datele  cu  caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv pentru organizarea examenele de admitere în vederea evaluării şi testării cunoștințelor și a competenţelor cognitive, respectiv artistice, conform

 • Legea educației nr. 1 / 2011, modificată și republicată;
 • Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102/15.12.2016;
 • Ordinul ministrului nr.3062/01.2018 privind modificarea Anexei la Ordinul 6102/15.12.2016;
 • Regulamentul UE 679/201

Ce este prelucrarea?

Prin „prelucrare” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, prin orice mijloc, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea acestor date.

Baza  legală  a  prelucrării  datelor  cu  caracter  personal  este  Regulamentul  (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental, prevăzut de legislaţia europenă. Astfel, articolul 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 16 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una din următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimţământul;
 • este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care îi revine Universității: educaţie și cultură și în conformitate cu obiectul de activitate al acesteia;
 • este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public;
 • sau este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Universitate;
 • informaţiile prelucrate de către Universitate sunt folosite pentru analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor managementului instituţiei, precum și în scopul arhivării, în conformitate cu prevederile legale;

Persoanele vizate

Universitatea Națională de Arte din București, prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice   studenţi,  părinţi și reprezentanţi ai acestora, candidaţi la examenele de admitere, viitori studenti, foști studenţi; cadre  didactice,  cadre  didactice  auxiliare  și  personal  nedidactic,  candidaţi  la concursurile de ocupare a posturilor, foști angajaţi, orice   persoană   care   pătrunde   în   spaţiul   universitar    dotat   cu   sistem   de supraveghere video, orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi contractuale cu UNAB.

Informațiile colectate

Categoriile de date cu caracter personal ce sunt supuse prelucrării sunt, fără a avea caracter exhaustiv, următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Pașaport, data și locul nașterii, cetăţenia, semnătura, datele consemnate în actele de stare civilă, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţia militară, asigurări de sănătate și sociale, date bancare, accidente de muncă, datele consemnate în Curriculum Vitae, situaţia medicală, informaţii cu privire la studiile efectuate/absolvite, inclusiv note/medii obţinute pe parcursul studiilor

Universitatea Națională de Arte din București colectează și o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de ex. adresa de email, numărul de telefon) în vederea îmbunătăţirii procesului de comunicare. În cazul în care persoanele vizate și-au dat acordul pentru colectarea și prelucrarea acestor date, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a UNAB a acestor informaţii, cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt obligatorii, conform prevederilor legale.

Informaţiile oferite ce conţin date de identificare pot fi folosite în scopul întocmirii documentelor de angajare și a altor documente ce vizează exclusiv relaţiile de muncă sau pentru comunicări comerciale sau răspunsuri la solicitările trimise de persoana vizată, iar în cazul unor solicitări legitime, vor fi transmise către autorităţile statului.

Prelucrarea de date cu caracter personal ce dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, date genetice, date biometrice, date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice, este permisă numai în situaţiile expres prevăzute de art. 9 alin (2) din Regulamentul (UE)2016/679.

În cazul refuzului de a furniza aceste date, va fi imposibilă iniţierea și executarea raporturilor juridice.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente precum:  nume,  prenume,  CNP,  serie  și  număr  CI,  domiciliu,  situație  școlară,  CV  șamd.

Destinatarii informaţiilor sunt persoana vizată, reprezentanţii acesteia, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmărire penală, Ministerul Educației Naționale și alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679.

Informaţiile prelucrate de către UNAB nu vor fi dezvăluite către terţe părţi pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul persoanei vizate.

Cum protejăm informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele Universității Naționale de Artă din București sau în locații din interiorul acesteia. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei

Prin  „date  cu  caracter  personal”  se  înţeleg  datele  unice  individuale,  ale  unei persoane fizice identificate sau identificabile, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon.

O persoană fizică identificată sau identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Drepturile persoanelor vizate

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul la informare și acces;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de opoziţie;

Aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat,precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.  Conform Regulamentului 679 /2016, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea în scris a unei solicitări.  Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile,ne puteți contacta la adresa de e-mail dpo.unab@unarte.org.

Date contact responsabilcu protecţia datelor cu caracter personal:


E-mail
: dpo.unab@unarte.org
Telefon: +(40)21.315.69.07
Adresa: Str. G-ral. Budișteanu, nr.19, sector 1, RO – 010773, Bucureşti