Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) este o structură universitară autonomă, în cadrul Facultății de Istoria și Teoria Artei. Departamentul nostru este abilitat să organizeze programe de formare psihopedagogică și să certifice competențele specifice pentru profesia didactică. În acest sens, organizăm pregătirea inițială și continuă pentru cariera didactică.

Pregătirea inițială se realizează cu studenții și absolvenții care optează pentru formarea ca profesori de arte plastice, prin cele două niveluri de studii: Nivelul I de pregătire inițială pentru profesia didactică (Nivelul I – 3 ani și Nivelul I comprimat – 1 an) și Nivelul II de aprofundare a pregătirii pentru profesia didactică (1 an de studii). Nivelul I de pregătire abilitează candidatul pentru a preda în învăţământul gimnazial, iar Nivelul II formează competențele necesare predării în învățământul liceeal și universitar, ambele niveluri de studii pregătesc pentru definitivarea în învățământ. Pregătirea continuă constă în organizarea unor programe de studii și examinarea profesorilor de arte plastice care doresc obținerea gradului didactic II (examinare) sau obținerea gradului didactic I (admitere, îndrumare a lucrării de grad și examinare).

Din colectivul departamentului fac parte specialiști în științele educației, în arta plastică și în filosofie. Cu toţii, membrii departamentului, conlucrăm pentru a organiza o formare cât mai consistentă, modernă și adecvată cerințelor de educație ale societății contemporane. Toate programele de studii sunt adaptate pentru a favoriza o formare centrată pe student și pe competențele necesare devenirii ca profesor. Preocupările de viitor sunt legate de formarea unor cadre didactice capabile să modifice sistemul de învățământ din interiorul școlii, apte să practice educația pentru formarea copiilor și tinerilor în spiritul libertății creatoare, a prețuirii valorilor și a operelor de artă.

Funcțiile evaluării practicate în cadrul departamentului au în vedere formarea unor viitori profesori capabili să se autoevalueze, să evalueze corect la rândul lor și să utilizeze evaluarea pentru învățare și pentru stimularea devenirii independente. Cursurile și seminariile sunt astfel proiectate încât să răspundă nevoii studenților de rafinare intelectuală, de dezvoltare personală, de participare implicată la propria devenire, de respect profund pentru natura umană și pentru valorile sale. Acestor competențe de tot necesare formării viitorilor profesori li se adaugă abilități precum cea de a gândi în timp real, de a-și distribui atenția în mod egal cursanților, de a crea un mediu educațional asigurător, de a comunica autentic și de a colabora cu toți cei implicați în cadrul procesului de educație. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră: contact pentru programări consiliere@unarte.org.

Concurs adresat tuturor studenților UNArte

Lucrarea trebuie să fie un omagiu adus lui Rembrandt, la 350 de ani de la moartea sa. Studenții sunt invitați să trimită până la data de 31 MAI pe adresa BKR-PCZ@MINBUZA.NL imagini cu lucrările lor.

Studii de licență

Anul 1

Psihologia educației

Prin intermediul acestui curs se urmărește dezvoltarea unor competențe de cunoaștere și înțelegere a conceptelor cheie din psihologia educației: principalele etape ale dezvoltării, teorii contemporane ale învățării, mecanismele implicate în învățare (motivația, afectivitatea, relațiile sociale) și rolul reglator pe care îl are personalitatea umană în derularea procesului educațional. Cursul este interactiv, exemplele practice și documentarele video având o mare importanță în dinamica educațională. Cu ajutorul dezbaterii academice și a jocului de rol participanții își vor exprima propriile așteptări, opinii și experiențe legate de conceptele mai sus enumerate, totodată exersându-și abilitățile practice de contact și relaționare psihoafectivă adaptate mediului educațional și palierelor de vârstă studiate (cu accent pe prima copilărie, copilăria mijlocie și adolescență).

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia curriculumului)

În cadrul cursului, studenții vor achiziționa cunoștințe generale privind educația și modalități de organizare a acesteia. Se urmărește creşterea autonomiei şi a responsabilităţii; formarea capacității de a gândi în timp real, realizarea unei adecvări între planul reflexiv şi cel acţional în scopul regândirii mijloacelor educative și a cultivării inovaţiei personale, creative, responsabile. Studentul va fi capabil să identifice provocările contemporane privind statutul și rolul cadrului didactic și să elaboreze un punct de vedere personal cu privire la rolul educației în societatea contemporană, va învăța să elaboreze instrumente de investigare și evaluare a unor realități pedagogice actuale. Pe baza acestora, cursanții vor adopta atitudini adecvate asupra propriei activități, ca model pentru o viitoare conduită didactică, cât și pentru asumarea responsabilă a rolului de cadru didactic ca factor de inovare în sistemul educațional.

Anul 2

Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării)

În cadrul cursului, studenții vor putea descoperi și compara diferite modele de instruire și vor analiza variate practici educaționale. Se urmărește formarea competenței de evaluare și autoevaluare pentru realizarea unei educații conștiente. Vor fi identificate principalele greșeli de evaluare practicate în școală pentru a le analiza efectele și pentru a se descoperi soluții personalizate. În acest sens, studenții vor fi capabili să proiecteze activități didactice pornind de la programele didactice în domeniul artelor plastice; să utilizeze metode și tehnici creative de predare și evaluare în contexte educaționale variate și să elaboreze materiale și resurse educaționale specifice artelor plastice, ca suport pentru activitățile didactice proiectate. De asemenea, se dorește dezvoltarea interesului pentru explorarea unor metode și tehnici variate și adaptate unor contexte educaționale specifice și asumarea conștientă și reflexivă a unui comportament didactic creativ și inovativ cu rol de facilitare a schimbărilor pozitive la nivelul fiecărui elev, al clasei și al școlii.

Didactica specialităţii

Disciplina Didactica specialităţii este parte componentă a pachetului disciplinelor obligatorii din cadrul modulului psihopedagogic, nivel I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică. Cursul îşi propune să analizeze principalele elemente ale procesului de învățământ din perspectiva disciplinei studiate, relațiile dintre acestea precum şi modalitățile de transfer a cunoștințelor din domeniul activităţilor de atelier ale studenţilor către domeniul didacticii Educaţiei plastice. Dintre obiectivele majore ale disciplinei menţionăm: analiza critică a diferitelor strategii didactice, a metodelor și procedeelor de lucru, resursele de lucru caracteristice ciclului gimnazial, proiectarea după criterii psiho-pedagogice a unui parcurs didactic modern, integrat conceptului de educaţie şi comunicare vizuală, analiza formelor şi tipurilor de evaluare a activităţilor artistice plastice. Un segment important al tematicii este dedicat analizei pe imagine, creații plastice ale elevilor reunite sub forma unor baze de date digitale.

Anul 3

Instruire asistată de calculator (IAC)

În cadrul cursului de Instruirea asistată de calculator (IAC) sunt prezentate actualele metode şi modele de instruire asistată de calculator, precum şi o serie de proiecte educaționale. La finalul acestui curs, studenții vor avea cunoștințe despre principalele metode de învățare/ predare/ testare cu ajutorul calculatorului şi vor dobândi abilitățile necesare proiectării și implementării acestora cu ajutorul unor instrumente specializate. De asemenea, vor dobândi cunoștințe necesare în vederea regăsirii eficiente pe Internet a informațiilor referitoare la programe şi proiectele educaționale pentru disciplinele în care lucrează. Instruirea asistată de calculator valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane.

Managementul clasei de elevi

În cadrul cursului de Managementul clasei de elevi, sunt vizate în primul rând dimensiunile teoretice în vederea familiarizării studenţilor cu problemele fundamentale ale managementului clasei de elevi. Din perspectiva practică, acest curs vizează competenţe de organizare a spaţiului instructiv şi de intervenţie în situaţii de criză educaţională. Cursul este structurat într-o formă accesibilă, astfel încât studenții care îl parcurg vor fi capabili să își dezvolte un limbaj adecvat tematicii predate, învățate și evaluate. Cursul propune cursanţilor o abordare interactivă, iar printre metodele utilizate în cadrul seminariilor sunt prevăzute: dezbaterea, problematizarea, explicaţia, exercițiul, studiul de caz, conversația euristică, brainstorming-ul, lucrul în echipă și proiectarea situațiilor de învățare.

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)

Este un curs practic al cărui principal obiectiv este de a familiariza participanții cu aspectele esențiale ce țin de cadrului legislativ de referință; reglementări privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice; activităţi de cunoaştere a instituţiei şcolare (modul de organizare a spaţiului şcolar, dotările materiale, documentele şcolare, modul de organizare a activităţilor specifice şcolii, consemnarea datelor semnificative în Fișele de observație, ca etapă de documentare); activităţi de cunoaştere a elevilor şi a grupului şcolar; exersarea unor metode de stimulare a cooperării şi creativităţii; mijloace și forme de realizare a activităților de practică pedagogică (diferite variante de Proiecte de activitate); metode și instrumente de evaluare.

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)

Cursul își propune ca la final cursanții să aibă noțiuni de caracterizare a principiilor de planificare și derulare a unor activități extrașcolare în domeniul artelor plastice; să poată identifica etapele unei activități școlare și a factorilor de context educațional; să identifice criterii de evaluare; să poată proiecta activități educative. Este stimulată comunicarea didactică orientată către elev/ student pentru stimularea interesului, creativității, capacitatea de a asculta, de a aprecia și de a încuraja ideile colegilor.

Studii masterale

Anul 1

Psihologia educației

Prin intermediul acestui curs se urmărește dezvoltarea unor competențe de cunoaștere și înțelegere a conceptelor cheie din psihologia educației: principalele etape ale dezvoltării, teorii contemporane ale învățării, mecanismele implicate în învățare (motivația, afectivitatea, relațiile sociale) și rolul reglator pe care îl are personalitatea umană în derularea procesului educațional. Cursul este interactiv, exemplele practice și documentarele video având o mare importanță în dinamica educațională. Cu ajutorul dezbaterii academice și a jocului de rol participanții își vor exprima propriile așteptări, opinii și experiențe legate de conceptele mai sus enumerate, totodată exersându-și abilitățile practice de contact și relaționare psihoafectivă adaptate mediului educațional și palierelor de vârstă studiate (cu accent pe prima copilărie, copilăria mijlocie și adolescență).

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia curriculumului)

În cadrul cursului, studenții vor achiziționa cunoștințe generale privind educația și modalități de organizare a acesteia. Se urmărește creşterea autonomiei şi a responsabilităţii; formarea capacității de a gândi în timp real, realizarea unei adecvări între planul reflexiv şi cel acţional în scopul regândirii mijloacelor educative și a cultivării inovaţiei personale, creative, responsabile. Studentul va fi capabil să identifice provocările contemporane privind statutul și rolul cadrului didactic și să elaboreze un punct de vedere personal cu privire la rolul educației în societatea contemporană, va învăța să elaboreze instrumente de investigare și evaluare a unor realități pedagogice actuale. Pe baza acestora, cursanții vor adopta atitudini adecvate asupra propriei activități, ca model pentru o viitoare conduită didactică, cât și pentru asumarea responsabilă a rolului de cadru didactic ca factor de inovare în sistemul educațional.

Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării)

În cadrul cursului, studenții vor putea descoperi și compara diferite modele de instruire și vor analiza variate practici educaționale. Se urmărește formarea competenței de evaluare și autoevaluare pentru realizarea unei educații conștiente. Vor fi identificate principalele greșeli de evaluare practicate în școală pentru a le analiza efectele și pentru a se descoperi soluții personalizate. În acest sens, studenții vor fi capabili să proiecteze activități didactice pornind de la programele didactice în domeniul artelor plastice; să utilizeze metode și tehnici creative de predare și evaluare în contexte educaționale variate și să elaboreze materiale și resurse educaționale specifice artelor plastice, ca suport pentru activitățile didactice proiectate. De asemenea, se dorește dezvoltarea interesului pentru explorarea unor metode și tehnici variate și adaptate unor contexte educaționale specifice și asumarea conștientă și reflexivă a unui comportament didactic creativ și inovativ cu rol de facilitare a schimbărilor pozitive la nivelul fiecărui elev, al clasei și al școlii.

Didactica specialităţii

Disciplina Didactica specialităţii este parte componentă a pachetului disciplinelor obligatorii din cadrul modulului psihopedagogic, nivel I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică. Cursul îşi propune să analizeze principalele elemente ale procesului de învățământ din perspectiva disciplinei studiate, relațiile dintre acestea precum şi modalitățile de transfer a cunoștințelor din domeniul activităţilor de atelier ale studenţilor către domeniul didacticii Educaţiei plastice. Dintre obiectivele majore ale disciplinei menţionăm: analiza critică a diferitelor strategii didactice, a metodelor și procedeelor de lucru, resursele de lucru caracteristice ciclului gimnazial, proiectarea după criterii psiho-pedagogice a unui parcurs didactic modern, integrat conceptului de educaţie şi comunicare vizuală, analiza formelor şi tipurilor de evaluare a activităţilor artistice plastice. Un segment important al tematicii este dedicat analizei pe imagine, creații plastice ale elevilor reunite sub forma unor baze de date digitale.

Instruire asistată de calculator (IAC)

În cadrul cursului de Instruirea asistată de calculator (IAC) sunt prezentate actualele metode şi modele de instruire asistată de calculator, precum şi o serie de proiecte educaționale. La finalul acestui curs, studenții vor avea cunoștințe despre principalele metode de învățare/ predare/ testare cu ajutorul calculatorului şi vor dobândi abilitățile necesare proiectării și implementării acestora cu ajutorul unor instrumente specializate. De asemenea, vor dobândi cunoștințe necesare în vederea regăsirii eficiente pe Internet a informațiilor referitoare la programe şi proiectele educaționale pentru disciplinele în care lucrează. Instruirea asistată de calculator valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane.

Managementul clasei de elevi

În cadrul cursului de Managementul clasei de elevi, sunt vizate în primul rând dimensiunile teoretice în vederea familiarizării studenţilor cu problemele fundamentale ale managementului clasei de elevi. Din perspectiva practică, acest curs vizează competenţe de organizare a spaţiului instructiv şi de intervenţie în situaţii de criză educaţională. Cursul este structurat într-o formă accesibilă, astfel încât studenții care îl parcurg vor fi capabili să își dezvolte un limbaj adecvat tematicii predate, învățate și evaluate. Cursul propune cursanţilor o abordare interactivă, iar printre metodele utilizate în cadrul seminariilor sunt prevăzute: dezbaterea, problematizarea, explicaţia, exercițiul, studiul de caz, conversația euristică, brainstorming-ul, lucrul în echipă și proiectarea situațiilor de învățare.

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)

Este un curs practic al cărui principal obiectiv este de a familiariza participanții cu aspectele esențiale ce țin de cadrului legislativ de referință; reglementări privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice; activităţi de cunoaştere a instituţiei şcolare (modul de organizare a spaţiului şcolar, dotările materiale, documentele şcolare, modul de organizare a activităţilor specifice şcolii, consemnarea datelor semnificative în Fișele de observație, ca etapă de documentare); activităţi de cunoaştere a elevilor şi a grupului şcolar; exersarea unor metode de stimulare a cooperării şi creativităţii; mijloace și forme de realizare a activităților de practică pedagogică (diferite variante de Proiecte de activitate); metode și instrumente de evaluare.

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)

Cursul își propune ca la final cursanții să aibă noțiuni de caracterizare a principiilor de planificare și derulare a unor activități extrașcolare în domeniul artelor plastice; să poată identifica etapele unei activități școlare și a factorilor de context educațional; să identifice criterii de evaluare; să poată proiecta activități educative. Este stimulată comunicarea didactică orientată către elev/ student pentru stimularea interesului, creativității, capacitatea de a asculta, de a aprecia și de a încuraja ideile colegilor.

Anul 2

Psihopedagogia adolescentului, tânărului și adultului

Este un curs ce-și propune ca participanții să poată înțelege modul în care diferă tipul de raportare la cursant, evaluarea sau metodele educației în funcție de vârsta persoanelor cărora li se adresează. Cursul urmărește și dezvoltarea abilităților de identificare a corespondenţelor dintre: educaţia la nivelul liceului şi educaţia din învăţământul superior, educaţia formală şi cea nonformală, receptivitatea educativă a copilului şi receptivitatea adultului; specificul învăţării în copilărie şi la adulteţe, formarea cadrelor didactice pentru vârste mici şi pentru adulţi. Prin exerciții practice, jocuri de rol, dialogul socratic și dezbateri academice cursanții își vor dezvolta de asemenea și un set de abilități practice de intervenție și răspuns adaptat situațiilor dificile.

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învățământ liceal, postliceal și universitar) este o disciplină de sinteză, componentă a Programului de formare psihopedagogică pentru nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică. Conceptele şi conţinuturile sunt integrate perspectivei didactice contemporane inter-, intra- şi transdisciplinare. Ca antrenament progresiv bazat pe o teorie modernă şi creativă, viitorii profesori de Educaţie vizuală asimilează comportamente, priceperi şi deprinderi fundamentale într-un domeniu al științei și măiestriei parcurgerii unui traseu profesional și vocațional în egală măsură. Disciplina relaţionează cu domenii conexe de studiu: artele spaţiului/ arhitectura, artele spectacolului, creaţie şi creativitate digitală, managementul problematicii patrimoniului cultural. În acest context o serie de aplicaţii sunt dedicate elaborării unor Programe şcolare pentru discipline opţionale desfăşurate în ateliere de creaţie, spaţii muzeale, spaţii neconvenţionale sau susţinute prin intermediul unor medii virtuale de învăţare şi comunicare.

Proiectarea și managementul programelor educaționale

În cadrul cursului sunt abordate aspecte ce țin de realizarea programelor educaționale, prin încercarea de a oferi informații utile și prin dezvoltarea acelor competențe necesare în proiectarea, derularea şi evaluarea programelor educaționale. Astfel, cursul se constituie într-o introducere în cultura managementului de proiect, ca instrument util de abordare a activităților curente din domeniul educației Cursul este structurat într-o formă accesibilă, astfel încât studenții să poată analiza comparativ diferite sisteme de învățământ; să poată identifica schimbările actuale; să valorifice cunoștințele legate de legislație pentru realizarea unor programe de arte plastice implementabile la diferite niveluri de vârstă și specializare (școli cu profil artistic și teoretic).

Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal și universitar)

Acest curs practic urmărește familiarizarea cursanților cu instituţia şcolară de la nivel liceal, postliceal și universitar (modul de organizare a spaţiului și activităţilor specifice, dotări materiale, documentele şcolare). În cadrul cursului sunt exersate activităţi de cunoaştere a elevilor/studenților; metode de stimulare a cooperării şi creativităţii, mijloace și forme de realizare a diferitelor activități de învățare; variate metode de evaluare și autoevaluare; de comunicare didactică orientată către elev/student pentru stimularea interesului, creativității, a capacității de a asculta, de a aprecia și de a încuraja ideile colegilor.

Pedagogia artelor plastice și vizuale – curs opțional

Pedagogia artelor plastice și vizuale se bazează pe analiza și interpretarea problematicii didacticii în contextul artelor plastice, a modalităților de adaptare a metodologiilor și instrumentelor utilizate în procesul educațional la specificul disciplinei, a competențelor profesionale necesare pentru acestea în contextul școlii românești cu tradițiile, caracteristicile, schimbările ei din ultimii ani. Se urmărește familiarizarea cursanților cu: principalele noțiuni de Istoria Artelor (arte plastice, arte decorative, arhitectură, teatru, film, fotografie etc.); principalele conținuturi științifice ale disciplinei; potențialului creativ al materialelor, tehnicilor și instrumentelor de lucru specifice domeniului vizual-plastic. Studenții sunt abilitați pentru a realiza compararea domeniilor generale ale artelor plastice/ artelor decorative/ artelor vizuale, cu aplecare asupra elementelor fundamentale care le definesc în context didactic și psihopedagogic; pentru argumentarea necesității proiectării unui parcurs didactic specific artelor, într-o viziune interdisciplinară/ transdisciplinară.

Comunicare educațională – curs opțional

Principalul obiectiv al cursului este acela de a familiariza participanții cu aspectele esențiale ce țin de comunicare: ce este comunicarea și cum a apărut, care sunt principalele tipuri de comunicare și formele utilizare în funcție de acestea. Prin proiectarea de teme practice și dialog socratic, participanții conturează și discută despre principalele mituri și capcane ale comunicării: manipularea, greșeli de comunicare sau pseudocomunicarea. Totodată cursanții își desoperă și exersează propriul stil de comunicare și modalitatea de adaptare al acestuia la mediul educațional. Prin intermediul jocurilor de rol, a prezentării studiilor de caz, a dezbaterii academice, participanții vor descoperi și exersa abilități practice de intervenție și răspuns adaptat în funcție de situație. Se urmărește, de asemenea, exersarea și creșterea graduală a răspunsului empatic și spontan în situații de criză educațională.

Sociologia educaţiei – curs opțional

Conţinuturile disciplinei Sociologia educaţiei sunt centrate în jurul unui ansamblu de teme majore, de actualitate pentru sistemul educaţional şi actorii săi: educaţia ca fenomen social, politici sociale şi practici educaţionale, reformă şi reconstrucţie instituţională. Discursul asupra rolului pe care educaţia şi şcoala ca instanţă a socializării îl joacă în societate oferă studenţilor posibilitatea unor analize extinse: dezbaterea principalelor teorii sociologice ale educaţiei, influenţele mediului socio-cultural asupra educaţiei tinerilor, învăţarea individuală şi învăţarea socială, contexte de învăţare în diferite medii, diferite sisteme de educaţie din Europa şi România în trecut şi prezent.

Cursuri online:

Licență, Anul I

Prin parcurgerea disciplinei Educație Fizică și Sport, se urmărește dezvoltarea capacității studenților de a lucra atât individual, cât și de a-și dezvolta capacitatea de colaborare și de a lucra în  grup. Aceasta se realizează printr-o activitate de colaborare intercolegială în cadrul lectiilor si proiectelor. 
Pe parcursul lecțiilor practice, dar și prin activitatea teoretică și de cercetare, studenții reușesc să descope noi metode, tehnici și mijloace formative, specifice domeniue Educației Fizice și  Sportului.
Creșterea încrederii în sine și însușirea unei atitudini pozitive sunt caracteristici pe care le dezvoltăm  folosind tot mijloace specifice, caracteristici pe care dorim să le dețină toți absolvenții acestui curs.  
Link către platfoma de comunicare: https://classroom.google.com/u/1/c/NzQ5OTU1MzEyNTha
Codul de acces: 4dymsen

Master, Anul II

Managementul activităților de practică pedagogică: stabilirea principalelor competențe ce pot fi formate, a conținuturilor și a activităților potrivite.

Prezentarea cadrului legislativ de referință, reglementări privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice.

Prezentarea cadrului legislativ de referință și a documentelor curriculare principale: Legea educației 1/2011; ROFUIP; Planuri-cadru; (învățământ gimnazial teoretic și vocațional); Programe școlare (învățământ liceal teoretic și vocațional); Programe școlare (învățământ liceal teoretic și vocațional); Fișe de disciplină etc.

Activități de cunoaștere a instituției școlare: modul de organizare a spațiului școlar, dotările  materiale, documentele școlare, modul de organizare a activităților specifice școlii, consemnarea datelor semnificative în Fișele de observație, ca etapa de documentare.

Documente curriculare specifice (învățământ liceal) → Planificarea calendaristică; Proiectarea unității de învățare; Proiectul de activitate etc.

Mijloace didactice adaptate specificului vârstei.

Participarea directă a studenților la proiectarea, organizarea, realizarea și autoevaluarea activităților;

*Caracteristici ale predării-învățării în mediul on-line. Prezentarea și utilizarea unor platforme de lucru și instrumente TIC (Google meet, Google classroom, Zoom, Edmodo, Skype, Kahoot, etc.)

Propunerea unor activităţi extraşcolare cu  elevii  pentru Săptămâna Școala Altfel (moment festiv, organizarea unor expoziții, excursie de studiu, vizita la muzeu sau în galerii de arta, ateliere si cercuri de arte etc.), activități de realizare a unor proiecte educaționale.

Exersarea unor metode de stimulare a cooperării şi a creativității.

Repere privind elaborarea și conținutul Portofoliului de practică pedagogică.

Metode și instrumente de evaluare a practicii pedagogice.

Notă:

 • cursurile: sunt ținute online video, în fiecare vineri de la ora 16:00 prin intermediul Google Meets.
 • materiale suport:

https://drive.google.com/open?id=1xNUPuEuAwOs7RRTpwxDe6kx2iL6kVfp7 – Practică Pedagogică

https://drive.google.com/open?id=16nzfvN1qlelys2Fs2yHO3XCr3PpvK7vl – materiale studenți (cărți folositoare)

https://drive.google.com/open?id=1s240Mkp6i7lbyM_KfeQdu–qPWoGWKpi – manuale (de gimnaziu și liceu)

 • comunicarea individuală cu studenții se realizează prin intermediul Google Classroom.

pentru cei care nu se află deja pe această platformă Google Classroom, codul aferent cursului poate fi solicitat la adresa de mail: gabrielavoicu2@gmail.com.

Master, Anul II

curs

 • Definiții. Caracteristici. Scop
 • Apariția comunicării și evoluție: abordare filogenetică, abordare ontogenetică
 • Tipuri de comunicare
 • în funcție de scop: apărare, procreare
 • în funcție de obiectiv: socială, personală
 • în funcție de nivel psihic: conștientă, inconștientă
 • în funcție de numărul persoanelor implicate: individualizată, în grup, în masă
 • în funcție de dimensiunea psihică implicată: reală, imaginară, simbolică
 • în funcție de domeniu de exprimare: socială, artistică, educațională, afectivă, stiințifică
 • în funcție de atitudine: constructivă, distructivă de consolidare
 • în funcție de modalitatea de transmitere: directă, mediată, replicată, difuzată
 • în funcție de natura mesajului: informații, emoții, cerințe
 • Modalități de comunicare: monolog (interior, exterior), jurnal, dialog , expunere (socială, artistică, științifică), interviu, anchetă, focus-grup; dezbatere
 • Tehnici de comunicare: jocul, maieutica, argumentarea logică, preluarea și valorizarea feedback-ului, gândirea în timp real
 • Instrumente de comunicare: corpul (vocea, mimica, gestica), obiectul de artă, obiecte tehnico-sociale (telefon, internet, mass-media, poșta, telegraf etc.)
 • Structura comunicării: persoane, momente, conținuturi
 • Comunicare nereușită: limbajul an-tan-te; limba „de lemn”, ticuri (verbale, mimice, gestice); lipsa de înțelegere, forțarea la ascultare, nu se ține seama de nevoile și interesele celuilalt, când nu sunt satisfăcute nevoile de bază ale oamenilor, întreruperi; boscorodeala; dialoguri paralele; plictiseala, lipsa entuziasmului; gândire în timp real, utilizarea feedback-ului, reluare; zgomot, distrageri, situații periculoase, jenante, nepotrivite; comunicare într-un mediu în care oamenii nu se pot auzi, nu se pot vedea, în contexte ce pervertesc sensul comunicării; întreruperi; stimuli prea numeroși și prea variați; absența unui nivel comun de comunicare; cicăleala, exprimarea în termeni de specialitate cu profani, discurs unilateral.
 • Manipularea – mecanisme

– infantilizarea: infantilizarea celuilalt, infantilizarea de sine, afectarea capacităților personale („orbirea”,afectarea logicii)

oferte de dorință: dorințe de putere, dorințe sexuale; dorințe de absența efortului; dorințe de a fi acceptat; prezentarea unor așteptări

– inducerea unor spaime și apoi, lecuirea lor: spaima de abandon, de necunoscut, de moarte, de pierdere a integrității corporale

 • Rolul de comunicator al profesorului
 • Competențe de comunicare ale profesorului:

capacitatea de a dezamorsa conflicte și tensiuni; capacitatea de a gândi în timp real și de a stimula gândirea în timp real; de a stimula interesul interlocutorilor; de a prelua activ feedback-ul venit de la aceştia pentru adaptarea procesului didactic; de a menține procesul didactic în sfera educativă; rolul stabilirii unei bune relații de comunicare cu toți partenerii educativi

 • Caracteristici actuale ale comunicării educaționale

importanța comunicării în educație în condiții de individualizare, de centrare pe cursant, de  interdisciplinaritate;

stabilirea relației educative ca o relație de parteneriat prin intermediul unei comunicări educative adecvate;

comunicarea educativă ca factor de stimulare a interesului pentru învățare și cercetare;

comunicarea educativă utilizată pentru a forma competențe sociale și autoevaluative;

comunicarea educativă, factor important al constituirii unui mediu educativ adecvat.

Notă

Seminar:

 • Eseuri – corectură și îndrumare individuală a exprimării scrise
 • Exersarea comunicării în grup: exprimare de sine a concepțiilor, a emoțiilor și a ideilor; susținere și argumentare
 • Dialog socratic pe teme diverse: educația, izolarea, relațiile sociale
 • Jocuri: desene proiective, jocuri de comunicare în grup

Notă:

 • seminarele sunt ținute online video, la orele stabilite în orar (în fiecare miercuri de la 13:00 la 15:00) prin intermediul platformei pentru conferințe zoom
 • materiale de suport: studenții dispun de structura cursului și materiale pentru fiecare temă care pot fi găsite pe blogul https://speranta.farca.ro în secțiunile: https://speranta.farca.ro/tag/educatie/ https://speranta.farca.ro/tag/studenti/
 • comunicarea individuală cu studenții se realizează prin mail. Studenții pot realiza eseuri despre teme educaționale care-i interesează. Eseurile le sunt corectate și înapoiate cu sugestii și bibliografie recomandată.

Master, Anul II

Teorii clasice ale învățării umane: J. Piaget și stadiile dezvoltării cognitive

Teorii moderne ale învățării umane: perspectiva neo-piagetiană asupra învățării

Teorii clasice ale învățării umane: L. Vîgotski

Teorii moderne ale învățării umane: perspectiva Teoriei activității asupra învățării

Teorii clasice ale învățării umane: J. Mezirow

Teorii moderne ale învățării umane: life-long learning

Teorii clasice ale învățării umane: H. Gardner

Teorii moderne ale învățării umane: P. Jarvis

Fundamentele teoretice ale teoriilor moderne: integrarea conceptelor de bază din teoriile clasice

Teorii moderne ale învățării umane: K. Illeris

Învățarea experiențială. Teorii clasice ale învățării experiențiale: D. Kolb

Învățarea experiențială.Teorii moderne ale învățării experiențiale. Leslie Greenberg

Învățarea diferențiată. Copiii cu nevoi educaționale speciale. Perspective asupra învățământului incluziv

Învățarea diferențiată. Tulburarea de spectru autist. Teorii moderne și metode psiho-pedagogice de integrare

Exerciții și aplicații practice în artele vizuale

Jocuri psiho-pedagogice. Specific în funcție de vârstă și nivel de dezvoltare

Notă:

tematica și bibliografia cursului au fost încărcate pe blogul https://cursurisemestrul2modul.wordpress.com/2020/03/12/example-post-2/

– săptămânal sunt livrate fiecărui student pe e-mail PDF-urile corespunzătoare cursului

Master, Anul II

Proiecte și programe educaționale. Tipuri de proiecte educaționale. Tipuri de programe educaționale în funcție de grupurile țintă și domeniul funcțional

Proiecte și programe educaționale. Tipuri de programe educaționale în funcție de grupurile țintă și domeniul funcțional. Programe educaționale – tipuri diferite de realizare în funcție de cele trei mai posibile centrări: pe cursant, pe disciplină și pe profesor.

Management educațional – tipuri de conducere a sistemelor de educație, structuri necesare, evaluarea funcționalității și a consecințelor pe termen lung, acordajul fin dintre managementul educațional și managementul societății în ansamblul ei.

Metodologia proiectării programelor educaționale. Metodă și metodologie. Specificul cercetării în pedagogie

Metodologia proiectării programelor educaționale. Analiza nevoilor educaționale

Metodologia proiectării programelor educaționale. Componentele proiectării programelor educaționale (Prognoza, Planificarea, Programarea)

Metodologia proiectării programelor educaționale. Stuctura curriculară a unui program educațional

Managementul programelor educaționale. Condiții ale implementării programelor educaționale

Managementul programelor educaționale. Condiții ale implementării programelor educaționale

Managementul programelor educaționale. Strategii și metode ale implementării programului educațional

Managementul programelor educaționale. Evaluarea programelor educaționale

Notă:

– tematica și bibliografia cursului au fost încărcate pe blogul https://cursurisemestrul2modul.wordpress.com/2020/03/12/example-post-3/

– săptămânal sunt livrate fiecărui student pe e-mail PDF-urile corespunzătoare cursului

Licență, Anul III Anul IV

* Anul III – reluarea și aprofundarea modului de realizare a documentelor curriculare specifice

Activități de predare–învățare–evaluare. Mijloace și forme de realizare a activităților de practică pedagogică: →    Proiecte de activitate; Mijloace didactice adaptate specificului vârstei etc.

Participarea directă a studenților la proiectarea, organizarea, realizarea și autoevaluarea activităților;

Propunerea unor activități extrașcolare cu  elevii  pentru Săptămâna Școala Altfel (moment festiv, organizarea unor expoziții, excursie de studiu, vizita la muzeu sau în galerii de artă, ateliere și cercuri de arte etc.), activități de realizare a unor proiecte educaționale.

* Caracteristici ale predării-învățării în mediul on-line. Prezentarea și utilizarea unor platforme de lucru și instrumente TIC (Google Meet, Google Classroom, Zoom, Edmodo, Skype, Kahoot, Padlet, Thinkling, Jigsaw, Dvoler, Glogster etc.)

Exersarea unor metode de stimulare a cooperării și a creativității.

Activități de cunoaștere a elevilor și a grupului școlar: întocmirea unei Fișe psiho-pedagogice a elevului,  a fișei de caracterizare psihosocială a clasei de elevi.

Inițierea și susținerea unor lecții on-line în care să prezinte conținuturi din Programa școlară de Educație plastică. Studenții vor avea libertatea de a alege platforma pe care vor susține cursul.

Repere privind elaborarea și conținutul Portofoliului de practică pedagogică.

Metode și instrumente de evaluare a practicii pedagogice.

 

Notă:

 • cursurile: sunt ținute online video, în fiecare vineri de la ora 14:00 (Nivel I licență, anul III) prin intermediul Google Meets.
 • materiale suport:

https://drive.google.com/open?id=1xNUPuEuAwOs7RRTpwxDe6kx2iL6kVfp7 – Practică Pedagogică

https://drive.google.com/open?id=16nzfvN1qlelys2Fs2yHO3XCr3PpvK7vl – materiale studenți (cărți folositoare)

https://drive.google.com/open?id=1s240Mkp6i7lbyM_KfeQdu–qPWoGWKpi – manuale (de gimnaziu și liceu)

 • comunicarea individuală cu studenții se realizează prin intermediul Google Classroom.

pentru cei care nu se află deja pe această platformă Google Classroom, codul aferent cursului poate fi solicitat la adresele de e-mail: gabrielavoicu2@gmail.com sau oana.gheorghe07@gmail.com

Master, Anul I

Managementul activităților de practică pedagogică: stabilirea principalelor competențe ce pot fi formate, a conținuturilor și a activităților potrivite.

Prezentarea cadrului legislativ de referință, reglementări privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice.

Prezentarea cadrului legislativ de referință și a documentelor curriculare principale: Legea educației 1/2011; ROFUIP; Planuri-cadru; (învățământ gimnazial teoretic și vocațional); Programe școlare (învățământ gimnazial teoretic) etc.

Activități de cunoaștere a instituției școlare: modul de organizare a spațiului școlar, dotările  materiale, documentele școlare, modul de organizare a activităților specifice școlii, consemnarea datelor semnificative în Fișele de observație, ca etapa de documentare.

Documente curriculare specifice → Planificarea calendaristică; Proiectarea unității de învățare; Proiectul de activitate etc. (pentru învățământul gimnazial)

Notă

 • cursurile: sunt ținute online video, în fiecare luni, de la ora 17:00 (Nivelul I postuniversitar) prin intermediul Google Meets.
 • materiale suport:

https://drive.google.com/open?id=1xNUPuEuAwOs7RRTpwxDe6kx2iL6kVfp7 – Practică Pedagogică

https://drive.google.com/open?id=16nzfvN1qlelys2Fs2yHO3XCr3PpvK7vl – materiale studenți (cărți folositoare)

https://drive.google.com/open?id=1s240Mkp6i7lbyM_KfeQdu–qPWoGWKpi – manuale (de gimnaziu și liceu)

 • comunicarea individuală cu studenții se realizează prin intermediul Google Classroom.
 • pentru cei care nu se află deja pe această platformă Google Classroom, codul aferent cursului poate fi solicitat la adresa de mail: gheorghe07@gmail.com.

Licență, Anul III

Tematica abordată în cadrul cursului. Variante de evaluare Așteptări, discuții, analiza unei imagini

Câmpul educativ școlar înainte și după 1989. Tripla inadecvare a motivării elevilor Discuții pe baza unor filme educaționale

Disciplina în clasă, principii, recomandări. Exerciții: propunerea și soluționarea unor situații dificile la clasă

100 de idei care funcționează! – Sharon Berry Discuții, analiză critică

Relații și interacțiuni în clasa de elevi. Studii de caz

Tipologii de cadre didactice. Discuții pornind de la secvențe din filme (The Ron Clark Story, Detachment)

Tipologii părinți Dezbatere, exerciții

Dimensiunile managementului clasei de elevi. Dimensiunea ergonomică Exercițiu: organizarea atelierului pentru ora de Educație plastică

Dimensiunile managementului clasei de elevi. Dezbatere

Managementul autorității didactice Studii de caz (fragmente Un pedagog de școală nouă, I.L Caragiale)

Definirea corectă a unei probleme de disciplină Studiu de caz (fragmente din Cuore, inimă de copil, Edmondo de Amicis)

Resurse educaționale și practici restaurative. Dezbatere, exersare

Programul Gordon pentru îmbunătățirea relației cu elevii Joc de rol, studii de caz, dezbatere

Ore la dispoziția studenților. Clarificări, sugestii, feedback

Notă:

– toate materialele necesare cursului, suporturile de curs, sarcini de lucru, bibliografie, link-uri au fost încărcate pe Google Classroom.

– pentru cei care nu se află deja pe această platformă, codul aferent cursului de pe platforma Google Classroom poate fi solicitat la adresa de e-mail oana.gheorghe07@gmail.com.

Licență, Anul II

Didactica specialităţii. Delimitări conceptuale, definiţii,  scurt istoric al didacticii. Obiectul şi problematica didacticii. Importanţa teoretică şi practică a disciplinei. Perspectiva europeană asupra didacticii specialităţii.

Specificul disciplinelor artistice în învăţământul preuniversitar. Locul şi rolul Educației vizuale  în planurile de învăţământ. Principii didactice în predarea didacticii artelor vizuale. Profilul şi competenţele profesorului de arte. Rolul acestuia în formarea elevilor, gestionarea Proiectelor didactice și a celor expoziționale.

Dominante conceptuale actuale  în didactica artelor vizuale. Repere curriculare moderne.  Tendinţe de modernizare în predarea disciplinei Educație plastică. Programe de creativitate. Pespective interactive și interdisciplinare. Tendinţe şi orientări în contextul integrării T.I.C. în cadrul disciplinei, medii virtuale  de lucru.

Strategii didactice. Metode și procedee didactice. Valoarea şi funcţia metodei. Relația metodă – procedee. Noi orientări în didactica şcolară. Contextul aplicării metodelor în Didactica artelor plastice și decorative. Metode didactice generale, aplicate în domeniul artelor vizuale. Metode didactice specifice artelor vizuale.

Educaţia prin artă a elevilor. Particularităţile şi evoluţia desenului la copil. Importanţa cunoaşterii a acestor creaţii de expresie liberă, spontană, în vederea îndrumării şi evaluării activităţilor artistice-plastice şcolare. Reprezentari topologice şi tensionale.

Modalităţi de organizare a conţinuturilor învăţării la nivelul Didacticii de specialitate. Elemente de proiectare didactică. Condiţiile generale ale proiectării didactice. Etapele proiectării didactice. Proiectul de activitate/ lecţie, scenariul didactic, fişa didactică.

Didactica  utilizării mijloacelor de învăţământ în cuprinsul activităţilor artistice plastice şcolare.

Forme şi tipuri de evaluare specifice activităţilor artistice/ plastice. Rolul evaluării. Funcţiile evaluării. Formele evaluării.  Etapele evaluării. Criterii de evaluare/ itemi de evaluare/ descriptori de performanţă. Autoevaluarea. Standarde de performanţe la disciplina Educaţie plastică.

Conţinutul şi metodologia studierii elementelor de limbaj vizual plastic în şcoală. Punctul, linia, forma, valoarea și culoarea. Repere istorice şi artistice   în analiza  elementelor de limbaj plastic.

Conţinutul şi metodologia studierii naturii, a structurilor ei şi a relaţiilor acestora cu construcţia formelor plastice.

Compunerea spațiului plastic ca metodă didactică de rezolvare complexă a problemelor de limbaj, obținerii ritmului și armoniei. Conceptul de compoziţie ca imagine vizuală complexă în arte.

Deschiderea către instituțiile muzeale. Muzeul contemporan, programe educaționale Muzeele şi școala ca resurse educaționale. Modele de analiza. Muzeul în aer liber. Perspective ale dezvoltării parteneriatelor şcoală – muzeu în România.

Metodologia predării şi studierii integrate a  noțiunilor de Istoria artelor.

Clasa sau atelierul de arte vizuale,  particularităţi constructive şi polifuncţionale. Propuneri de (re)amenajare a spaţiilor şcolare. Studii de caz: Europa și România.

Notă:

-toate materialele necesare cursului și bibliografie, PDF cărți și link-uri au fost transmise prin e-mail tuturor cursanților la începutul anului universitar;

– săptămânal sunt livrate pe Google Classroom suporturile de curs aferente perioadei de lucru, inclusiv link-uri suplimentare acolo unde este cazul;

– pentru cei care nu se află deja pe această platformă Google Classroom, codul aferent cursului poate fi solicitat la adresa de mail dalin705@yahoo.com.

Licență, Anul I

Fundamentele pedagogiei

 • Diverse accepțiuni ale conceptelor cheie din pedagogie: educație, pedagogie, învățare, curriculum, sistem de învățământ. Argumentări.
 • Plasarea diferitelor teorii și abordări pedagogice în contexte socio-culturale și istorice specifice;
 • Științele educației și domenii ale pedagogiei. Interferențe, caracteristici
 • Educația ca obiect de studiu al pedagogiei. Ideal, scop.
 • Relația mediu-educație-ereditate
 • Funcțiile educației: independența, responsabilitatea, împlinirea potențialului, cunoașterea de sine, maturitatea afectivă
 • Formele educației: educație formală, nonformală, informală
 • Tipurile educației: intelectuală, spirituală, emoțională, psihomotrică, socială, pragmatică
 • Modele educative: formare pentru adaptarea la natură; formare pentru societate, formare prin respectarea naturii interne individuale, formare pragmatică, formare intelectuală

Teoria și metodologia curriculumului

 • Definiții. Accepțiuni. Caracteristici.
 • Tipuri de curriculum școlar
 • în funcție de elementul de centrare: pedocentrist, magistrocentrist, tehnocentrist
 • în funcție de tematică: disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar
 • în funcție de aplicabilitate: teoretic, practic, intermediar
 • în funcție de raportarea la timp: istoric, prospectiv, prezent
 • în funcție de organizarea cunoașterii: structurat, spiralat, experiențial, socratic
 • în funcție de obligativitate: obligatoriu, opțional, facultativ
 • în funcție de tipul de educație: instruire, educație artistică, afectivă, religioasă, fizică, pragmatică, morală, socială
 • în funcție de paradigmă: tradițional, modern, alternativ
 • în funcție de obiectivitate: declarat, aplicat, ascuns
 • în funcție de relația educativă: centrat pe predare, pe învățare, pe evaluare
 • Pedagogie comparată. Analiza curriculumului din diferite spații culturale: România, Germania, Finlanda, Franța, SUA, Japonia
 • Identificarea provocărilor contemporane privind statutul și rolul cadrului didactic
 • Exprimarea unor puncte de vedere personale asupra rolului educației în societatea contemporană
 • Caracteristicile învățământului realizat în izolare prin intermediul platformelor educaționale

Mod de lucru

 • cursurile: sunt ținute online video, la orele stabilite în orar (în fiecare miercuri de la 16:00 la 18:00) prin intermediul platformei de conferințe zoom
 • materiale suport: studenții dispun de structura cursului și materiale pentru fiecare temă care pot fi găsite pe blogul https://speranta.farca.ro în secțiunile: https://speranta.farca.ro/tag/educatie/ https://speranta.farca.ro/tag/studenti/
 • comunicarea individuală cu studenții se realizează prin mail. Studenții pot realiza eseuri despre teme educaționale care-i interesează. Eseurile le sunt corectate și înapoiate cu sugestii și bibliografie recomandată.

 

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului) – seminar

Prezentare tematică Pedagogie I, Planul de învățământ Modul psihopedagogic Nivel I, Modalitate de evaluare

Pedagogia, știința analitică a educației Evoluția Pedagogiei ca știință – exerciții, discuții

Educabilitatea – factorii dezvoltării psihice (ereditate, mediu, educație) – Joc de rol

Educația. Idei despre educație, dezbateri, analiza textului Micul prinț (Antoine de Saint-Exupery) din perspectiva relației discipol/maestru

Finalitățile educației. Funcțiile educației. Realizarea unei conceptograme pornind de la cuvântul „educație”.

Formele educației Realizarea unui proiect educațional sau a unor tutoriale,

Conceptul de curriculum. Documente curriculare (plan cadru, programa școlară, auxiliare școlare, planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare, orar etc.) Exercițiu: realizarea orarului unei școli

Clasificarea curriculumului Dezbateri și discuții pornind de la textul „Fabulă”

Clasificarea curriculumului Modalități de structurare și organizare tematică a conținuturilor învățământului– aplicații practice

Alternative educaționale existente în România Studiu de caz

Documente curriculare specifice. Realizarea unei Planificări calendaristice pentru una dintre clasele V-VIII.

Analiza critică a manualelor de Educație plastică utilizate în România; identificarea punctelor tari/slabe

Documente curriculare specifice. Exercițiu: Proiectarea unei unități de învățare

Profesia de cadru didactic – reprezentări sociale și personale asupra profesiei de cadru didactic – discuții

Notă:

– toate materialele necesare cursului, suporturile de curs, sarcini de lucru, bibliografie, link-uri au fost încărcate pe Google Classroom.

– pentru cei care nu se află deja pe această platformă, codul aferent cursului de pe platforma Google Classroom poate fi solicitat la adresa de e-mail oana.gheorghe07@gmail.com.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

G-ral Constantin Budisteanu, nr. 19,
010773, Bucuresti

Telefon: +(40) 21.312.45.51
E-mail:  ita@unarte.org

   

Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services