Specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative a fost înfiinţată în cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti în anul 1992 şi a funcţionat la curs de zi cu durata de cinci, patru şi respectiv trei ani de studiu – aceasta din urmă rămânând în uz –, misiunea secţiei fiind încă de la început aceea de a pregăti absolvenţi care, pe lângă stăpânirea limbajului fundamental al artelor vizuale, să fie iniţiaţi deopotrivă în specificul artelor plastice şi decorative. Secţia Pedagogia Artei asigură studenţilor, prin planul de învăţământ şi prin metodele abordate, o dublă pregătire: artistică şi didactică; în acest sens, curricula cuprinde discipline plastice fundamentale, discipline plastice şi decorative complementare, discipline tehnico-teoretice generale, precum şi modulul psiho-pedagogic standard (modulul I).

Specializarea Pedagogia Artei a fost prima dintre specializările Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, care, în anul 1997, a iniţiat continuarea studiilor universitare de licenţă prin programul de Studii Aprofundate cu durata de un an. Programul studiilor universitare post-licență a fost supus modificărilor impuse de prevederile legii şi, modificându-şi denumirea în master, a trecut la durata de doi ani în anul 2002, anul în care a absolvit prima serie de licenţă cu durata de patru ani; masterul a funcţionat în această formulă până în anul 2009.

Masterul în Educaţie prin Arte Vizuale a fost înfiinţat şi acreditat în anul 2010 în cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, Programul de studiu Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative. Acest master se adresează tuturor licenţiaţilor în domeniile artelor plastice şi decorative care doresc să se formeze în educaţia nonformală. Specializarea în cadrul masterului vizează, pe de o parte, consolidarea personalităţii artistice, iar pe de altă parte, abilitarea cu competenţe psiho-pedagogice care să le permită absolvenţilor să se manifeste în spaţii ale educaţiei nonformale. Masterul oferă o pregătire interdisciplinară prin: cursurile de măiestrie obligatorii, ale căror conţinuturi şi obiective presupun redefiniri, reinterpretări, abordări din perspective contemporane a imaginii de expresie plastică şi/ sau decorativă; pregătirea pedagogică pentru abordarea spaţiului nonformal în sensul abilitării masteranzilor în aplicarea unor strategii educative coerente şi în acord cu toate categoriile de vârstă, precum şi în acord cu varietatea spaţiilor de desfăşurare la care trebuie adaptate tehnicile educative (muzee, after-school etc.); pregătirea psihologică necesară abordării competențe a diverselor categorii de vârstă şi a diverselor stări şi etape psihologice.

Baza materială a celor două specializări este comună şi se compune din 4 săli de atelier.

Concurs adresat tuturor studenților UNArte

Lucrarea trebuie să fie un omagiu adus lui Rembrandt, la 350 de ani de la moartea sa. Studenții sunt invitați să trimită până la data de 31 MAI pe adresa BKR-PCZ@MINBUZA.NL imagini cu lucrările lor.

Studii de licență

Anul 1

Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual

Familizarea cu noţiunile de bază ale alcătuirii unei imagini şi cu termenii fundamentali ai limbajului vizual. Organizarea formelor, semnelor, culorilor şi spaţiului plastic în sensul realizării unei imagini plastice coerente. Abordarea imaginii pe criterii culturale, istorice, stilistice şi estetice.

Tehnici de reprezentare plastică – Bazele modelajului

Studiul expresiei formei tridimensionale cu ajutorul tehnicilor, materialelor şi mijloacelor de modelare. Studiul problemelor clasice de compoziţie (axe, proporţii, ritmuri, contrast, dominantă, accent, armonie etc.) în condiţiile speciale ale volumetriei. Acest studiu se realizează în două etape (relief şi ronde – bosse), ceea ce permite abordarea gradată a sculpturalului. În acelaşi timp, în funcţie de condiţii, activitatea poate începe cu un studiu după model, cu observarea unor relaţii plastice date, după care continua cu o compoziţie liberă, unde imaginaţia şi autocontrolul au rolul principal.

Tehnici de reprezentare plastică – Studiul culorii

Studiul culorii ca element de expresie şi limbaj plastic, ca termen de organizare a imaginii plastice în raport cu formă, subiectul, tema etc. Asumarea şi utilizarea culorii ca mijloc de expresie plastică, obţinerea de expresivităţi plastice prin construcţii de raporturi cromatice (caracter, saturaţie, luminozitate); raporturi culoare – forma; culoare – subiect; culoare – tema; culoare – expresie.

Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului

Studiul mijloacelor de expresie proprii desenului, ca parte a limbajului plastic, urmărind progresiv problemele fundamentale ale formei în sensul expresiei, semnificaţiei prin parcurgerea şi rezolvarea temelor legate de lectură, construcţie şi caracterul formei, scară şi calitatea valorică; raporturi de: forme, spaţiu, cantitate, structură, textura etc.

Anul 2

Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională

Studiul principiilor şi particularităţilor de reprezentare a formei în bi şi tridimensional cu mijloace şi tehnici specifice artelor vizuale. Abordarea distinctă în bi şi tridimensional a aceluiaşi motiv sau pe subiecte, teme, forme diferite cu evidenţierea specificitatilor tipurilor de reprezentare. În plan academic, această disciplină poate şi trebuie adaptată profilului specializării studiului fundamental plastic : studiul formei prin desen ; studiul formei prin modelaj – modelare ; studiul formei prin culoare sau prin orice tehnică, tehnologie apte să producă imagine ce ţine de domeniul esteticului ca etape, variante de lucru, părţi sau ansambluri de documentare, proiectare sau lucrare finită.

Exprimare plastică prin culoare

Studiul culorii ca termen al limbajului plastic prin realizarea de teme care urmăresc în principal abordarea culorii ca mijloc de exprimare plastică personalizată. Abordarea culorii pe criterii: lirice, armonice, de clar – obscur, gestuale, informale, raportate sau nu la curente, şcoli, epoci.

Principii compoziţionale şi expresia în artele plastice

Modalităţi de structurare a imaginii plastice pe criterii: tematice, de limbaj, stilistice etc. Tipuri şi tehnici de exprimare specifice expresiei plastice. Abordarea de exerciţii şi teme care urmăresc, în termenii limbajului plastic: ordonarea suprafeţei, spaţiului prin: trame, reţele, direcţii, ritmuri.

Practică artistică

Exerciţii, studii, proiecte şi lucrări de expresie plastică şi decorativa realizate ca urmare a studiului disciplinelor fundamentale plastice şi complementare.

Anul 3

Desenul ca proiect şi demers plastic

Studiul desenului din punct de vedere conceptual, expresiv, instructiv.

Exprimare plastică prin culoare

Realizarea de teme care urmăresc în principal abordarea culorii ca mijloc de exprimare plastică personalizată.

Compoziţie şi stilistică plastică în bi şi/sau tridimensional

Abordarea de teme pe criterii stilistice: clasice, contemporane, neconvenţionale; tipuri de atitudine faţă de operă de artă: studiu, variantă, replică în sensul studiului limbajului compoziţional plastic la autori diferiţi, şcoli, curente, epoci etc.

Tehnici artistice plastice şi decorative generale

Familizarea cu specificul tehnicilor artistice plastice şi decorative urmărind relaţia forma – funcţie – expresie.

Intervenţii / ambientare în spaţii sociale şi culturale

Intervenţii de ambientare în sensul funcţiei şi destinaţiei spaţiului respectiv; intervenţii cu intenţia de modificare a funcţiei şi/sau expresiei spaţiului; studiul adecvării mijloacelor şi tehnicilor la tipul, destinaţia şi specificul spaţiului supus intervenţiilor.

Practică – Elaborarea lucrării de licenţă

Lucrarea de diploma se realizează conform proiectului individual avizat de către Comisia de Prediploma.

Studii masterale

Anul 1

Forma, culoare, concept în artele plastice

Disciplina de măiestrie menită să definească ruta de aprofundare a cunoştinţelor, abilitaţilor, deprinderilor proprii problematici de creaţie şi a celei teoretic-artistice. Se urmăreşte aprofundarea problemelor fundamentale de reprezentare a formei în sensul expresiei, a diferitelor concepte de forma în bi şi tridimensional, a culorii în raport cu elaborarea formei cu accent pe plasticitate, mutaţii, transferuri, interferenţe – generate de artă contemporană.

Dezvoltarea proiectului masteral

La această disciplină se lucrează individual pe proiectul personal propus spre realizare în cei doi ani de studii masterale. Se configurează un plan de lucru conform temei alese care conţine documentaţie, exerciţiu individual, perfecţionarea tehnicii de lucru şi a conceptului.

Fundamente ale psihologiei artei

Această disciplină teoretică se adresează studenţilor din anul I în cadrul programului masteral Educaţie prin arte vizuale. Prin intermediul acestui curs se urmăreşte dezvoltarea la participanţi a competentelor de cunoaştere şi înţelegere a conceptelor cheie din psihologia artei: creativitatea umană, temele principale din psihanaliza şi modul în care acestea sunt regăsite în artă (paralela dintre temele şi simbolistica psihanalitică şi curentele artistice: dadasim, suprarealism). Un alt obiectiv major este cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor legate de spaţialitate, compoziţie, relaţiile compoziţionale şi relaţiile psihologice cu privitorul. Prin intermediul dezbaterilor academice şi a jocurilor de rol, studenţii îşi vor exprima opiniile şi experienţele legate de conceptele mai sus enumerate, totodată observând şi analizând propriile teme care prevalează în lucrările lor. În acest mod se urmăreşte şi dezvoltarea abilitaţilor de argumentare şi susţinere a unui punct de vedere legat ulterior de propriile creaţii.

Educaţia creativităţii plastice – Repere teoretice contemporane

Problematica disciplinei Educaţia creativităţii plastice – Repere teoretice contemporane este centrată pe analiza traseului formării personalităţii creatoare a copiilor şi tinerilor sub îndrumarea profesorului de arte. Tematica cursurilor provoacă o dezbatere pornind de la o introducere în spaţiul creativ: Ce este creativitatea?… şi Sunt un educator de arte creativ?. Astfel sunt formulate idei şi propuneri de proiectare a unor teste de creativitate în domeniu, sunt analizate metode, tehnici şi procedee artistice de stimulare a creativităţii vizual plastice la copii / tineri, sunt proiectate Programe de creativitate aplicabile în sfera educaţiei nonformale şi evaluarea activităţilor în acest context. Nu în ultimul rând, conturarea profilului copilului creativ, analiza factorilor care pot bloca creativitatea, identificarea şi analiză comparativă a unor programe pedagogice muzeale contemporane centrate pe dimensiunea creativităţii, educarea creativităţii vizual – plastice prin intermediul tehnicilor şi procedeelor digitale de lucru.

Anul 2

Genuri şi tipuri de imagine plastică convenţională şi neconvenţionala

Acest curs practic propune o abordare a imaginii plastice în raport cu arta experimentală, cu accent pe tehnici artistice plastice convenţionale şi neconvenţionale, construcţia imaginii în relaţie cu practicile artistice contemporane într-o viziune interdisciplinară. Se pune în discuţie de asemenea rolul imaginii plastice în comunicare, apropierea de operă de artă, educarea şi dezvoltarea creativităţii prin artă a diverselor categorii de public.

Lucrarea de dizertaţie

La acesta disciplina masterandul este coordonat pentru a realiza un complex de lucrări de expresie plastică, colaborarea constând în urmărirea consecventa a relaţiei tema-expresie şi dezvoltarea pe parcurs a unei identităţi stilistice proprii precum şi identificarea unor potenţiale deschideri în sensul cercetării şi creşterii creativităţii ulterioare.

Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei

Conţinuturile disciplinei Dominante conceptuale actuale în pedagogia artei sunt centrate în jurul unui ansamblu de teme majore, de actualitate pentru educaţia artistică precum: repere şi specific al pedagogiei artei; evoluţia pedagogiei artei – tendinţe şi practici contemporane; elemente de inter- şi transdisciplinaritate în pedagogia artei; posibile manifestări educative în şcoală şi în spaţiul nonformal; impactul evoluţiei sociale asupra pedagogiei artei; regândirea relaţiei profesor-cursant (maestru-ucenic); caracteristici ale evaluării în spaţiul nonformal; regândirea dilemei: profesor sau artist?

Educaţia nonformala – teorii, concepţii, aplicaţii

Spaţiul nonformal al educaţiei artistice este unul extrem de ofertant pentru profesorii de arte vizuale: aici nu există îngrădirile birocratice pe care scoala le impune, iar participanţii la actul educaţiei (profesori şi cursanţi) împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru artă. Posibilitatea manifestărilor în zona educaţiei nonformale este mare căci profesorii din spaţiul nonformal îşi pot organiza cursuri colaborând cu instituţii: muzee, case ale corpului didactic, spitale, azile de bătrâni, centre de plasament, firme, asociaţii, ONG şi chiar şcoală (în afară curriculumului şcolar). De asemenea, profesorii pot realiza întreprinderi educative personale sub forma cursurilor în atelier sau a meditaţiilor la domiciliu. Pentru abordarea unei palete atât de mari educaţionale, cursanţii noştri sunt pregătiţi să fie adaptabili; să poată realiza un program educaţional; să sesizeze oportunităţile de pe piaţă; să poată accesa toate vârstele; să poată lucra cu grupuri variate de cursanţi.

Educaţia prin artă. Teorii, metode, tehnici psihopedagogice

Educaţia prin arta oferă oportunitatea manifestării creative, a deschiderii către cunoaşterea proprie şi către realizarea potenţialului şi permite o regândire a educaţiei în general. Centrele de interes ale cursului sunt: principalii pedagogi ai educaţiei artistice; implicaţiile sociale ale manifestărilor artistice; influenţa artei asupra educaţiei; caracteristici ale educaţiei artistice; tehnici de educaţie artistică; sinteza artelor şi interdisciplinaritatea în educaţie; artă şi arte; artă şi cultură; artă şi kitsch-ul; moduri de interpretare şi critică a manifestărilor de artă.

Dezvoltarea proiectului masteral

La această disciplină se lucrează individual pe proiectul personal propus spre realizare în cei doi ani de studii masterale. Se configurează un plan de lucru conform temei alese care conţine documentaţie, exerciţiu individual, perfecţionarea tehnicii de lucru şi a conceptului.

Pedagogia Artei

Calea Griviței 28,
București 010702

Telefon: +(40) 21.315.69.07
E-mail:  fap@unarte.org

   

  • Română
  • Engleză
Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.