meniu

Me

meniu

Me
Me
Studii doctorale

Studii doctorale

Desfășurarea Studiilor de Doctorat

Informaţii generale despre studiile universitare de doctorat

Universitatea Națională de Arte din București este o universitate de educație artistică, căreia Agenția Română de Asigurarea Calității în Învăţământul Superior i-a conferit calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituționale, și are în structura sa programe de studii acreditate de către Agenția Română de Asigurarea Calitații în Învatamântul Superior, având dreptul să organizeze concurs de admitere pentru ramura de știință Arte.

Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Națională de Arte au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Studiile universitare de doctorat sunt organizate de Institutul de Studii Doctorale al Universităţii Naționale de Arte din București în conformitate cu:

 • Legea educației naționale nr. 1/2011
 • Hotărârea Guvernului nr 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
 • Regulamentul Universității Naționale din București de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat 

Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Granturile doctorale de la bugetul de stat care finanţează locurile de doctorat cu frecvenţă au în componenţa lor şi o bursă lunară de studii pe când cele care finanţează locurile cu frecvenţă redusă nu conţin bursă de doctorat.

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de studii universitare de doctorat.

Programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri:

 1. Doctorat ştiinţific.

Acesta are ca finalitate producerea, pe baza unor metode ştiinţifice, de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţional. El este o condiţie pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare. În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific, Universitatea Națională de Arte din București conferă diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea acestui titlu de doctor.

 1. Doctorat profesional

Acesta are ca finalitate producerea de cunoaştere originală, pe baza aplicării de metode ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice asupra unor creaţii artistice sau asupra unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi internaţional, care poate constitui o bază pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare în domeniile artelor şi sportului. În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional, Universitatea Națională de Arte din București  conferă diploma şi titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr.P. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menţionează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului.

Studiile universitare de doctorat ale unui student-doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (fiecare alcătuit din câte 2 semestre universitare) şi cuprind:

 1. un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul şcoli doctorale
 2. un program individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei lucrări originale, numită teză de doctorat, care este rezultatul activităţii de cercetare sau de creaţie artistică desfăşurate de studentul-doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor. Studiile universitare de doctorat se desfăşoară pe baza unui Contract de studii universitare de doctorat,  încheiat între studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi Universitatea Națională de Arte din București. Ele se pot întrerupe în următoarele situaţii: din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru sarcină şi lăuzie sau a concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive temeinice. Orice întrerupere a doctoratului trebuie să înceapă în prima zi a unui semestru universitar şi să se încheie în ultima zi a unui semestru universitar, astfel asigurându-se ca perioada respectivă de întrerupere să cuprindă un număr întreg de semestre universitare. Întreruperile se aprobă de către directorul CSUD, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cel al consiliului şcolii doctorale.

Doctoratul în cotutelă

Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand de la Universitatea  Națională de Arte din București îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat. Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului-doctorand la Universitatea Națională de Arte din București, cu acordul primului conducător de doctorat. Al doilea conducător de doctorat poate fi un conducător de doctorat titular la şcoală doctorală din Universitatea Națională de Arte  sau un conducător de doctorat din orice altă instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat din ţară sau străinătate. Dacă cel de-al doilea conducător de doctorat este din Universitatea Națională de Arte, domeniul de doctorat în care acesta are dreptul de conducere trebuie să fie diferit de cel al primului conducător, exceptând situaţia când primul conducător de doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani. Dacă ambii conducători de doctorat activează în Universitatea Națională de Arte, atunci se încheie între ei, în scris, un acord de cotutelă, care se aprobă de directorul CSUD şi prin care se stabilesc responsabilităţile fiecărui conducător de doctorat. Dacă cel de-al doilea conducător nu activează în Universitatea Națională de Arte, atunci se încheie, în scris, un acord de cotutelă între Universitatea Națională de Arte şi instituţia unde cel de-al doilea conducător îndrumă studenţi-doctoranzi. Acest acord stipulează cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două instituţii implicate, inclusiv obligaţiile financiare ale acestora, în concordanţă cu rolul pe care îl au în cotutelă şi cu legislaţia specifică. În cazul unui doctorat în cotutelă, la care ambii conducători de doctorat sunt din România, se precizează care dintre cei doi conducători de doctorat este conducătorul de doctorat principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv la normarea activităţii de predare şi cercetare a acestui conducător.

Sesiunea de admitere

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 14 -18 septembrie 2020
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 22-23 septembrie 2020
Confirmarea ocupării locurilor – la Institutul de Studii Doctorale 25 septembrie 2020
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2020

 

 

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DOCTORALE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

NR. CRT. ZIUA DATA ORELE
1 Luni 14 septembrie 2020 10,30 – 15,00
2 Marţi 15 septembrie 2020 10,30 – 15,00
3 Miercuri 16 septembrie 2020 10,30 – 15,00
4 Joi 17 septembrie 2020 10,30 – 15,00
5 Vineri 18 septembrie 2020 10,00 – 13,00

 

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea pentru verificarea prealabilă a dosarelor la Institutul de Studii Doctorale al UNARTE este în perioada 17 august – 4 septembrie 2020.

Persoană de contact la ISD: Mariana Stoian

E-mail: doctorat@unarte.org, international@unarte.org

Notă:
Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).
Afișarea rezultatelor finale pe site-ul ISD se va face numai după validarea rezultatelor de către Consiliile de școli doctorale și de către CSUD.

Acte necesare înscrierii la concursul de admitere

 

Candidații vor prezenta un dosar cu șină, pe care se înscriu datele de indentificare, inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon, conținând următoarele documente:

 1. fișa de înscriere a candidatului ( conform anexelor sau pe unarte.org )
  În vederea completării registrului matricol unic, fiecare candidat înscris la concursul de admitere va completa, în mod obligatoriu această fişă.
  În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, în vederea oferirii de servicii educaționale exclusive în interiorul Universității Naționale de Arte din București (completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente școlare/acte studii, adresa de e-mail, numar contact, etc), iar aceste date corespund realității.
  Candidatul va specifica în fișa de înscriere pe lângă datele de identificare, o adresă de e-mail activă şi un număr de telefon valabil.
 2. certificatul de naștere (în original și copie);
 3. certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui (în original și copie);
 4. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original și copie);
 5. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în original și copie);
 6. foaia matricolă sau suplimentul de diplomă (în original și copie);
 7. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare cu durata de minimum un an și suplimentul de diplomă sau foaia matricolă aferentă (în original și copie);
 8. certificatul de competenţă lingvistică într-o limba de circulaţie internaţională eliberat de catedrele de limbi străine ale universităților acreditate, sau adeverinţa care atestă efectuarea de către candidat a unui stagiu de învaţamânt sau cercetare de minimum 6 luni în străinătate;
 9. declaraţie pe propria răspundere că nu urmează şi nu a urmat un alt program de doctorat la buget;
 10. chitanța reprezentând taxa de înscriere în cuantum de 250 lei;
 11. adeverinţă de la locul de muncă al părintelui, cadru didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, pentru candidaţii care se află în această situaţie. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere și beneficiază de gratuitate la cazare în cămin. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoatre prezentate de candidați.
 12. buletin/carte de identitate (în original și copie);
 13. 4 fotografii recente, cu dimensiunea ¾ cm, pe hârtie fotografică, color, nedecupate;
 14. curriculum vitae, cuprinzând, după caz, lista participărilor expoziţionale şi/sau lista lucrărilor știinţifice publicate.
 15. adeverință medicală, eliberată de cabinetele medicale sau de medicul de familie, din care să rezulte că sunt apți pentru înscrierea la studii – (în original și copie)
 16. proiectul de cercetare doctorală aferent temei de doctorat pentru care candidează, în format fizic, semnat și în format electronic, pe CD

Condiţii de înscriere la concursul de admitere

 1. Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Națională de Arte din București, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
 2. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
 3. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
 4. Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Studii doctorale

Desfășurarea Studiilor de Doctorat

Informaţii generale despre studiile universitare de doctorat

Universitatea Națională de Arte din București este o universitate de educație artistică, căreia Agenția Română de Asigurarea Calității în Învăţământul Superior i-a conferit calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituționale, și are în structura sa programe de studii acreditate de către Agenția Română de Asigurarea Calitații în Învatamântul Superior, având dreptul să organizeze concurs de admitere pentru ramura de știință Arte.

Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Națională de Arte au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Studiile universitare de doctorat sunt organizate de Institutul de Studii Doctorale al Universităţii Naționale de Arte din București în conformitate cu:

 • Legea educației naționale nr. 1/2011
 • Hotărârea Guvernului nr 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
 • Regulamentul Universității Naționale din București de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat 

Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Granturile doctorale de la bugetul de stat care finanţează locurile de doctorat cu frecvenţă au în componenţa lor şi o bursă lunară de studii pe când cele care finanţează locurile cu frecvenţă redusă nu conţin bursă de doctorat.

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de studii universitare de doctorat.

Programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri:

 1. Doctorat ştiinţific.

Acesta are ca finalitate producerea, pe baza unor metode ştiinţifice, de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţional. El este o condiţie pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare. În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific, Universitatea Națională de Arte din București conferă diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea acestui titlu de doctor.

 1. Doctorat profesional

Acesta are ca finalitate producerea de cunoaştere originală, pe baza aplicării de metode ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice asupra unor creaţii artistice sau asupra unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi internaţional, care poate constitui o bază pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare în domeniile artelor şi sportului. În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional, Universitatea Națională de Arte din București  conferă diploma şi titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr.P. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menţionează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului.

Studiile universitare de doctorat ale unui student-doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (fiecare alcătuit din câte 2 semestre universitare) şi cuprind:

 1. un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul şcoli doctorale
 2. un program individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei lucrări originale, numită teză de doctorat, care este rezultatul activităţii de cercetare sau de creaţie artistică desfăşurate de studentul-doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor. Studiile universitare de doctorat se desfăşoară pe baza unui Contract de studii universitare de doctorat,  încheiat între studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi Universitatea Națională de Arte din București. Ele se pot întrerupe în următoarele situaţii: din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru sarcină şi lăuzie sau a concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive temeinice. Orice întrerupere a doctoratului trebuie să înceapă în prima zi a unui semestru universitar şi să se încheie în ultima zi a unui semestru universitar, astfel asigurându-se ca perioada respectivă de întrerupere să cuprindă un număr întreg de semestre universitare. Întreruperile se aprobă de către directorul CSUD, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cel al consiliului şcolii doctorale.

Doctoratul în cotutelă

Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand de la Universitatea  Națională de Arte din București îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat. Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului-doctorand la Universitatea Națională de Arte din București, cu acordul primului conducător de doctorat. Al doilea conducător de doctorat poate fi un conducător de doctorat titular la şcoală doctorală din Universitatea Națională de Arte  sau un conducător de doctorat din orice altă instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat din ţară sau străinătate. Dacă cel de-al doilea conducător de doctorat este din Universitatea Națională de Arte, domeniul de doctorat în care acesta are dreptul de conducere trebuie să fie diferit de cel al primului conducător, exceptând situaţia când primul conducător de doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani. Dacă ambii conducători de doctorat activează în Universitatea Națională de Arte, atunci se încheie între ei, în scris, un acord de cotutelă, care se aprobă de directorul CSUD şi prin care se stabilesc responsabilităţile fiecărui conducător de doctorat. Dacă cel de-al doilea conducător nu activează în Universitatea Națională de Arte, atunci se încheie, în scris, un acord de cotutelă între Universitatea Națională de Arte şi instituţia unde cel de-al doilea conducător îndrumă studenţi-doctoranzi. Acest acord stipulează cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două instituţii implicate, inclusiv obligaţiile financiare ale acestora, în concordanţă cu rolul pe care îl au în cotutelă şi cu legislaţia specifică. În cazul unui doctorat în cotutelă, la care ambii conducători de doctorat sunt din România, se precizează care dintre cei doi conducători de doctorat este conducătorul de doctorat principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv la normarea activităţii de predare şi cercetare a acestui conducător.

Sesiunea de admitere

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 14 -18 septembrie 2020
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 22-23 septembrie 2020
Confirmarea ocupării locurilor – la Institutul de Studii Doctorale 25 septembrie 2020
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2020

 

 

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DOCTORALE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

NR. CRT. ZIUA DATA ORELE
1 Luni 14 septembrie 2020 10,30 – 15,00
2 Marţi 15 septembrie 2020 10,30 – 15,00
3 Miercuri 16 septembrie 2020 10,30 – 15,00
4 Joi 17 septembrie 2020 10,30 – 15,00
5 Vineri 18 septembrie 2020 10,00 – 13,00

 

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea pentru verificarea prealabilă a dosarelor la Institutul de Studii Doctorale al UNARTE este în perioada 17 august – 4 septembrie 2020.

Persoană de contact la ISD: Mariana Stoian

E-mail: doctorat@unarte.org, international@unarte.org

Notă:
Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).
Afișarea rezultatelor finale pe site-ul ISD se va face numai după validarea rezultatelor de către Consiliile de școli doctorale și de către CSUD.

Acte necesare înscrierii la concursul de admitere

 

Candidații vor prezenta un dosar cu șină, pe care se înscriu datele de indentificare, inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon, conținând următoarele documente:

 1. fișa de înscriere a candidatului ( conform anexelor sau pe unarte.org )
  În vederea completării registrului matricol unic, fiecare candidat înscris la concursul de admitere va completa, în mod obligatoriu această fişă.
  În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, în vederea oferirii de servicii educaționale exclusive în interiorul Universității Naționale de Arte din București (completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente școlare/acte studii, adresa de e-mail, numar contact, etc), iar aceste date corespund realității.
  Candidatul va specifica în fișa de înscriere pe lângă datele de identificare, o adresă de e-mail activă şi un număr de telefon valabil.
 2. certificatul de naștere (în original și copie);
 3. certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui (în original și copie);
 4. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original și copie);
 5. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în original și copie);
 6. foaia matricolă sau suplimentul de diplomă (în original și copie);
 7. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare cu durata de minimum un an și suplimentul de diplomă sau foaia matricolă aferentă (în original și copie);
 8. certificatul de competenţă lingvistică într-o limba de circulaţie internaţională eliberat de catedrele de limbi străine ale universităților acreditate, sau adeverinţa care atestă efectuarea de către candidat a unui stagiu de învaţamânt sau cercetare de minimum 6 luni în străinătate;
 9. declaraţie pe propria răspundere că nu urmează şi nu a urmat un alt program de doctorat la buget;
 10. chitanța reprezentând taxa de înscriere în cuantum de 250 lei;
 11. adeverinţă de la locul de muncă al părintelui, cadru didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, pentru candidaţii care se află în această situaţie. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere și beneficiază de gratuitate la cazare în cămin. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoatre prezentate de candidați.
 12. buletin/carte de identitate (în original și copie);
 13. 4 fotografii recente, cu dimensiunea ¾ cm, pe hârtie fotografică, color, nedecupate;
 14. curriculum vitae, cuprinzând, după caz, lista participărilor expoziţionale şi/sau lista lucrărilor știinţifice publicate.
 15. adeverință medicală, eliberată de cabinetele medicale sau de medicul de familie, din care să rezulte că sunt apți pentru înscrierea la studii – (în original și copie)
 16. proiectul de cercetare doctorală aferent temei de doctorat pentru care candidează, în format fizic, semnat și în format electronic, pe CD

Condiţii de înscriere la concursul de admitere

 1. Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Națională de Arte din București, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
 2. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
 3. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
 4. Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Studii doctorale

Desfășurarea Studiilor de Doctorat

Informaţii generale despre studiile universitare de doctorat

Universitatea Națională de Arte din București este o universitate de educație artistică, căreia Agenția Română de Asigurarea Calității în Învăţământul Superior i-a conferit calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituționale, și are în structura sa programe de studii acreditate de către Agenția Română de Asigurarea Calitații în Învatamântul Superior, având dreptul să organizeze concurs de admitere pentru ramura de știință Arte.

Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Națională de Arte au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Studiile universitare de doctorat sunt organizate de Institutul de Studii Doctorale al Universităţii Naționale de Arte din București în conformitate cu:

 • Legea educației naționale nr. 1/2011
 • Hotărârea Guvernului nr 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
 • Regulamentul Universității Naționale din București de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat 

Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Granturile doctorale de la bugetul de stat care finanţează locurile de doctorat cu frecvenţă au în componenţa lor şi o bursă lunară de studii pe când cele care finanţează locurile cu frecvenţă redusă nu conţin bursă de doctorat.

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de studii universitare de doctorat.

Programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri:

 1. Doctorat ştiinţific.

Acesta are ca finalitate producerea, pe baza unor metode ştiinţifice, de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţional. El este o condiţie pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare. În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific, Universitatea Națională de Arte din București conferă diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea acestui titlu de doctor.

 1. Doctorat profesional

Acesta are ca finalitate producerea de cunoaştere originală, pe baza aplicării de metode ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice asupra unor creaţii artistice sau asupra unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi internaţional, care poate constitui o bază pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare în domeniile artelor şi sportului. În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional, Universitatea Națională de Arte din București  conferă diploma şi titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr.P. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menţionează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului.

Studiile universitare de doctorat ale unui student-doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (fiecare alcătuit din câte 2 semestre universitare) şi cuprind:

 1. un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul şcoli doctorale
 2. un program individual de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică.

Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei lucrări originale, numită teză de doctorat, care este rezultatul activităţii de cercetare sau de creaţie artistică desfăşurate de studentul-doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor. Studiile universitare de doctorat se desfăşoară pe baza unui Contract de studii universitare de doctorat,  încheiat între studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi Universitatea Națională de Arte din București. Ele se pot întrerupe în următoarele situaţii: din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru sarcină şi lăuzie sau a concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive temeinice. Orice întrerupere a doctoratului trebuie să înceapă în prima zi a unui semestru universitar şi să se încheie în ultima zi a unui semestru universitar, astfel asigurându-se ca perioada respectivă de întrerupere să cuprindă un număr întreg de semestre universitare. Întreruperile se aprobă de către directorul CSUD, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cel al consiliului şcolii doctorale.

Doctoratul în cotutelă

Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand de la Universitatea  Națională de Arte din București îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat. Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului-doctorand la Universitatea Națională de Arte din București, cu acordul primului conducător de doctorat. Al doilea conducător de doctorat poate fi un conducător de doctorat titular la şcoală doctorală din Universitatea Națională de Arte  sau un conducător de doctorat din orice altă instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat din ţară sau străinătate. Dacă cel de-al doilea conducător de doctorat este din Universitatea Națională de Arte, domeniul de doctorat în care acesta are dreptul de conducere trebuie să fie diferit de cel al primului conducător, exceptând situaţia când primul conducător de doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani. Dacă ambii conducători de doctorat activează în Universitatea Națională de Arte, atunci se încheie între ei, în scris, un acord de cotutelă, care se aprobă de directorul CSUD şi prin care se stabilesc responsabilităţile fiecărui conducător de doctorat. Dacă cel de-al doilea conducător nu activează în Universitatea Națională de Arte, atunci se încheie, în scris, un acord de cotutelă între Universitatea Națională de Arte şi instituţia unde cel de-al doilea conducător îndrumă studenţi-doctoranzi. Acest acord stipulează cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două instituţii implicate, inclusiv obligaţiile financiare ale acestora, în concordanţă cu rolul pe care îl au în cotutelă şi cu legislaţia specifică. În cazul unui doctorat în cotutelă, la care ambii conducători de doctorat sunt din România, se precizează care dintre cei doi conducători de doctorat este conducătorul de doctorat principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv la normarea activităţii de predare şi cercetare a acestui conducător.

Sesiunea de admitere

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 14 -18 septembrie 2020
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 22-23 septembrie 2020
Confirmarea ocupării locurilor – la Institutul de Studii Doctorale 25 septembrie 2020
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2020

 

 

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DOCTORALE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

NR. CRT. ZIUA DATA ORELE
1 Luni 14 septembrie 2020 10,30 – 15,00
2 Marţi 15 septembrie 2020 10,30 – 15,00
3 Miercuri 16 septembrie 2020 10,30 – 15,00
4 Joi 17 septembrie 2020 10,30 – 15,00
5 Vineri 18 septembrie 2020 10,00 – 13,00

 

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea pentru verificarea prealabilă a dosarelor la Institutul de Studii Doctorale al UNARTE este în perioada 17 august – 4 septembrie 2020.

Persoană de contact la ISD: Mariana Stoian

E-mail: doctorat@unarte.org, international@unarte.org

Notă:
Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).
Afișarea rezultatelor finale pe site-ul ISD se va face numai după validarea rezultatelor de către Consiliile de școli doctorale și de către CSUD.

Acte necesare înscrierii la concursul de admitere

 

Candidații vor prezenta un dosar cu șină, pe care se înscriu datele de indentificare, inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon, conținând următoarele documente:

 1. fișa de înscriere a candidatului ( conform anexelor sau pe unarte.org )
  În vederea completării registrului matricol unic, fiecare candidat înscris la concursul de admitere va completa, în mod obligatoriu această fişă.
  În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, în vederea oferirii de servicii educaționale exclusive în interiorul Universității Naționale de Arte din București (completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente școlare/acte studii, adresa de e-mail, numar contact, etc), iar aceste date corespund realității.
  Candidatul va specifica în fișa de înscriere pe lângă datele de identificare, o adresă de e-mail activă şi un număr de telefon valabil.
 2. certificatul de naștere (în original și copie);
 3. certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui (în original și copie);
 4. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original și copie);
 5. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în original și copie);
 6. foaia matricolă sau suplimentul de diplomă (în original și copie);
 7. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare cu durata de minimum un an și suplimentul de diplomă sau foaia matricolă aferentă (în original și copie);
 8. certificatul de competenţă lingvistică într-o limba de circulaţie internaţională eliberat de catedrele de limbi străine ale universităților acreditate, sau adeverinţa care atestă efectuarea de către candidat a unui stagiu de învaţamânt sau cercetare de minimum 6 luni în străinătate;
 9. declaraţie pe propria răspundere că nu urmează şi nu a urmat un alt program de doctorat la buget;
 10. chitanța reprezentând taxa de înscriere în cuantum de 250 lei;
 11. adeverinţă de la locul de muncă al părintelui, cadru didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, pentru candidaţii care se află în această situaţie. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere și beneficiază de gratuitate la cazare în cămin. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoatre prezentate de candidați.
 12. buletin/carte de identitate (în original și copie);
 13. 4 fotografii recente, cu dimensiunea ¾ cm, pe hârtie fotografică, color, nedecupate;
 14. curriculum vitae, cuprinzând, după caz, lista participărilor expoziţionale şi/sau lista lucrărilor știinţifice publicate.
 15. adeverință medicală, eliberată de cabinetele medicale sau de medicul de familie, din care să rezulte că sunt apți pentru înscrierea la studii – (în original și copie)
 16. proiectul de cercetare doctorală aferent temei de doctorat pentru care candidează, în format fizic, semnat și în format electronic, pe CD

Condiţii de înscriere la concursul de admitere

 1. Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Națională de Arte din București, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
 2. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
 3. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
 4. Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services