Primele cursuri de conservare şi restaurare, limitate la domeniul picturii murale, s-au desfăşurat încă din anul 1970 în cadrul Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. Devenind ulterior secţia de Artă Monumentală-Restaurare, cu o dublă specializare, disciplina restaurării a căpătat o pondere mai mare prin extinderea preocupărilor în domeniul mobilierului şi al picturii pe lemn. Secţiei i-a fost ataşat un laborator de chimie, iar începând cu anul 1990 a devenit secţie de sine stătătoare, consacrată exclusiv conservării şi restaurării operelor de artă. Din anul 2011 funcţionează ca program de studiu în cadrul Departamentului de Istoria şi Teoria Artei şi Conservare-Restaurare a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. Pregătirea studenţilor include pe de o parte însuşirea noţiunilor teoretico–ştiinţifice de specialitate, tehnologii de cercetare şi metodologii de conservare-restaurare, iar pe de altă parte o cultură adecvată în istoria artei, istoria materialelor şi tehnicilor artistice şi estetică. Cursurile teoretice se desfăşoară în concomitenţă cu o pregătire practică de specialitate, constând în lucrări practice în laboratoarele şi atelierele secţiei, în practică de şantier. În primii trei ani de studiu studenţii iau contactul cu noţiunile generale în ceea ce priveşte conservarea restaurarea picturii murale, a picturii pe lemn şi sculpturii, urmând ca specializarea pe una din cele trei direcţii de studiu să se desfăşoare pe perioada studiilor postuniversitare – master. Programul de studiu conservare şi restaurare oferă studenţilor săi pe perioada studiilor următoarele facilitaţi: accesul în ateliere specializate în metodologia conservării-restaurării operei de artă (pictură murală şi pictură pe lemn); accesul în laboratoarele de investigaţii fizico-chimice şi biologice, cu posibilitatea utilizării, pentru lucrări în cadrul programului de studii, a microscopiei, prelucrării digitale a datelor, a aparaturii de măsurare şi control al microclimatului; accesul în sala de expoziţie a universităţii cu posibilitatea organizării unor expoziţii consacrate preocupărilor personale şi de grup; Posibilitatea de documentare în biblioteca UNArte, spaţiu ce oferă acces la albume, cărţi de artă, periodice şi publicaţii de specialitate în sala de lectură sau prin împrumut şi în biblioteca secţiei; Cazare în căminul UNArte; Burse de studii şi burse sociale; acces gratuit pe bază de legitimaţie în toate muzeele de artă din ţară; asistență medicală gratuită. Începând cu anul 1999, secţia CROA a devenit partener constant în proiecte cu aplicaţie în domeniul conservarii-restaurarii operei de artă şi îndeosebi a monumentelor istorice. Astfel, secţia a participat la proiecte cuprinse în planul MIC, în programele CERES, ORIZONT 2000, MENER, AMTRANS, CULTURA 2000. În intervalul 2002-2003 secţia noastră a întrunit punctajul necesar pentru a face parte din reţeaua CENTRELOR DE EXCELENTĂ.

Încă din primii ani de existenţă ai învăţământului artistic superior la Bucureşti, a fost resimţită nevoia de a le fi oferite viitorilor artişti o formaţie teoretică solidă şi o cultură plastică generală, tendinţă reafirmată cu atât mai mult în urma trecerii Şcolii de Belle Arte, în 1931, la statut universitar, când a dobândit şi titulatura de Academia de Arte Frumoase. Începând cu anul 1950, prin reforma învăţământului artistic superior, în cadrul restructuratului Institut de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”, a apărut o secţie specială de Istoria Artei, care a preluat funcţiile Catedrei de Istoria Artei din cadrul Universităţii Bucureşti. Această secţie a devenit principalul centru de formare a specialiştilor în domeniile istoriografiei, criticii şi teoriei de artă, muzeografiei, muzeologiei (şi mai târziu, după 1990, al managementului cultural), contribuind totodată la formarea conştiinţei şi a culturii artistice a plasticienilor.

Actualmente este propusă o educaţie pluridisciplinară, racordată la înnoirile metodologice ale contextului internaţional, în vederea unei dezvoltări complexe şi echilibrate a viitorilor specialişti şi a bunei lor integrări în cadrul pieţei de muncă, ţinându-se cont de cerinţele contemporaneităţii. Pentru a spori prestigiul academic al departamentului, dar şi în vederea atragerii de fonduri extrabugetare, am demarat proiecte de cercetare coordonate de titulari ai catedrei,  cuprinzând, în cadrul echipelor de cercetare, masteranzi şi doctoranzi.

Specializările şi interesele de cercetare ale membrilor colectivului catedrei acoperă un vast areal istoric, de la clasicismul antic la contemporaneitate, abordat prin metode de studiu variate şi complementare. Examinarea directă a operelor de artă se îmbină cu explorarea noilor tendinţe teoretice ale disciplinei. Cursurile predate se structurează pe câteva direcţii majore: istoria artei şi a culturii în Antichitate şi în Evul Mediu, istoria artei româneşti din Antichitatea târzie până în contemporaneitate, istoria artei europene din acelaşi interval, dezvoltarea teoriei artei din Prerenaștere până în secolul al XX-lea, muzeologia, studiile curatoriale, managementul cultural, estetica şi filosofia imaginii. O insistenţă aparte este pusă pe asimilarea terminologiei specifice disciplinei în limbi de circulaţie internaţională, mare parte din bibliografia obligatorie fiind parcursă în original.

Programul de studiu dispune de şase săli de curs, dintre care două sunt dotate cu aparatură de proiecţie. O resursă esenţială o constituie colecţia de clişee a Mediatecii, aflată în proces de digitalizare. Programul de studiu deţine şi o bibliotecă a cărei amplificare constituie o prioritate a strategiei educaţionale. În cea mai mare parte, aparatura de digitalizare a imaginilor şi de proiectare a acestora a fost achiziţionată cu fonduri extrabugetare, în cadrul unor granturi de cercetare.

Membrii titulari sau colaboratori ai colectivului sunt fie personalităţi consacrate ale domeniului, fie tineri doctori, a căror activitate de cercetare a confirmat o ţinută academică bine consolidată. Doctoranzi ale căror proiecte interferează cu structura planului de învăţământ sunt în egală măsură cooptaţi pentru activităţi de seminar cu studenţii ciclului de licenţă.

Progamul de studiu organizează anual o sesiune de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Istoria şi Teoria Artei, în parteneriat cu colegii de la Programul de studiu Conservarea şi Restaurarea Operei de Artă. Studenţii Programului de studiu au fost implicaţi în diverse evenimente culturale şi artistice, ca voluntari sau membri ai comitetelor de organizare. Trebuie amintite şi excursiile de documentare întreprinse de studenţi, sub coordonarea unor membri ai colectivului Programului de studiu, la obiective de patrimoniu naţional sau chiar internaţional (studenţi din ciclul de licenţă pot beneficia pentru aproximativ o săptămână, în cadrul unui parteneriat cu Accademia di Romania, de un stagiu de documentare la Roma).

Discipline predate: Curs special artă românească (Licență, an III), Strategii creatoare în arta europeană şi românească (Master, an I), Istoria artei (Licență, an I și III), Avangarda și modernități: atelierul artistului ca operă globală (Doctorat)

Discipline predate: Evoluţia şi metodele istoriei şi teoriei artei (Licență, an III), Statutul muzeului în contemporaneitate (Master, an II), Analiză și interpretare în artele vizuale: abordări metodologice (Doctorat)

Discipline predate: Biodeteriogeni ai operei de artă, Biodeteriorarea picturii murale şi a pietrei, Biodeteriorarea lemnului şi a hârtiei, Etiopatogenia operei de artă, tratamentul biodeteriogenilor, Elaborarea lucrării de diplomă, Conservarea preventivă a monumentelor istorice, Studii de caz.

Discipline predate: Istoria artei universale (Licență, an III), Istoria artei (Licență, an I și II), Istoria artei româneşti (Licență, an III), Repere iconografice şi de limbaj în arta contemporană (Master, an I și II)

Discipline predate: Metode avansate de tratament al operei de artă (pictură murală, pictură pe lemn, sculptură), Cercetare, evaluare, proiectare în conservare şi restaurarea operei de artă, Dezvoltarea proiectului masteral, Memoria intervenţiei de conservare-restaurare, Studii de caz / Masterat.

Discipline predate: Probleme de metodologie în interpretarea imaginilor (Master, an II), Abordări contemporane la cercetarea istoriei și teoriei de artă (Doctorat)

WORKSHOP DE TEORII ȘI METODE ÎN CERCETAREA ISTORIEI ARTEI

 

Marți, 16 aprilie

11.00 – Universitatea Națională de Arte din București, Departamentul de Istoria și Teoria Artei (Budișteanu 19, etaj III): Întâlnire

12.00 – Galeria Ivan (Dr. Dimitrie Grecescu 13): Diana Ursan, Între local și global: multiplele instanțe și funcțiuni ale galeriei private de artă contemporană

15.00 – tranzit.ro (Gazelei 44): Raluca Voinea, Stația experimentală de cercetare

Miercuri, 17 aprilie

11.00 – Salonul de proiecte (Ion Brezoianu 22-25): Magda Radu, Instituții în arta contemporană

17.00 – Institutul Goethe (Calea Dorobanți 32): expoziția Harun Farocki: despre deteritorializarea muncii

Joi, 18 aprilie

11.00 – Universitatea Națională de Arte din București, Departamentul de Istoria și Teoria Artei (Budișteanu 19, etaj III, sala 43): Irina Cărăbaș, Învățământul artistic contemporan

15.00 – ODD (Mântuleasa 4): Cristina Bogdan, Exchange an even day for an odd night

 

Inițiat în 2018, workshop-ul Teorii și metode în cercetarea istoriei artei se adresează studenților la Departamentele de Istoria și Teoria Artei din Universitatea Națională de Arte din București, Universitatea de Artă și Design din Cluj și Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. Acesta constă în trei module a câte trei zile, la care participă cincisprezece studenți, câte cinci din fiecare Universitate. Modulul organizat de Facultatea de Istoria și Teoria Artei din cadrul Universității Naționale de Arte din București are loc în perioada 16-18 aprilie 2019.

Prodecan (asigurarea calității)

Discipline predate: Management cultural (Licență, an II), Management curatorial (Licență, an II), Management cultural-Analiza sectorială (Licență, an I), Tehnici artistice (Licență, an I)

Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.