În urma strădaniilor profesorului arhitect Paul Bortnovschi, în anul 1969 a luat naştere, în cadrul Facultăţii de Arte Decorative, secţia de Estetica Formelor Industriale, care pe parcursul anilor se va dezvolta, în conformitate cu necesităţile sociale, până la formula acuală. Dintre foştii profesori de renume, un loc aparte îi revine lui Ion Bitzan, a cărui manieră de lucru a fost marcată de ironia caracteristică neoavangardei, dar şi de o conştientizare şi asumare a dimensiunii culturale a existenţei.

Departamentul de Design asigura atingerea nivelului profesional corespunzător unei viitoare cariere în industrie, în agenţii de design sau grafică publicitară. Specializarea este abordată metodic, proprietăţile materialelor şi tehnicile de prelucrare fiind experimentate de studenţi prin realizarea de machete şi prototipuri; pe parcursul anilor de studiu aceştia îşi dezvoltă abilităţile de cercetare, sintetizând şi aplicând cunoştinţele în manieră holistică, fiind capabili de creativitate şi originalitate în comunicarea ideilor de design. Este studiată relaţia particulară a obiectului cu spaţiul, utilizatorul sau fabricantul, astfel încât să răspundă atât parametrilor emoţionali şi culturali, cât şi factorului economic şi tehnologic; acest studiu presupune pluridisciplinaritate, echilibru între educaţia umanistă, artistică, şi cea tehnică.

După 1990 demersul pedagogic are noi ţinte şi şi-a reevaluat critic metodele; în prim-plan se află grupe de probleme majore: analiza obiectului şi a semnului grafic prin tehnici şi metode de investigare a vizualului; strategia obiectului de design (implicând studiul comparat al culturii vizuale şi al arealului tehnico-economic, în vederea identificării specificului simbolurilor socio-culturale şi a retoricii acestora); optimizarea relaţiei dintre tradiţie şi inovaţie, dintre suportul artistic şi cel tehnico-economic, alături de alegerea tehnicilor, studiul variantelor şi ajustarea lor la imperativul emancipării culturale şi tehnice. În consecinţă, infrastructura educaţională a fost reabilitată şi completată, fiind posibilă introducerea de noi discipline, cu scopul flexibilizării ofertei pedagogice.

În acest moment exista 3 rute principale de studiu: design ambiental, design grafic și design de produs. Disciplinele predate în cadrul orelor de atelier ale catedrei sunt grupate în trei mari categorii: disciplina fundamentală pentru asigurarea unei pregătiri plastice de bază – studiul făcând referire, prin tehnici și metode, practice și teoretice, la analiza și înţelegerea generală a fenomenelor vizuale; discipline premergătoare specializării; discipline ce asigură specializarea pe rute în cadrul profesiunii (creație de produs industrial și ambient, comunicații vizuale), precum și disciplinele complementare pentru cele două rute de specializare.

Cursuri de pregătire

În vederea pregătirii pentru examenul de admitere a celor interesaţi, Departamentul Design anunţă începerea cursurilor de pregătire, în incinta Departamentului Design, Calea Griviţei nr. 28. Cursurile se vor desfăşura începând cu data de 8 martie 2014. Acestea vor avea loc în fiecare duminică, între orele 10.00 şi 14.00.

Profesorii coordonatori sunt:
Conf. univ. dr. Cezar Şuteu pentru Design de Produs,
Conf. univ. dr. Marina Teodorescu pentru Design Grafic,
Conf. univ. dr. Adrian Kunst pentru Design Ambiental,
Lector univ. dr. Costică Chitea pentru pregătire plastică generală.

Pentru înscrieri şi mai multe informaţii, vă rugăm apelaţi la nr. de telefon 0728 260 106 sau la adresa de e-mail dinu.dumbravician@unarte.org

design 50

Anul 2019 marchează aniversarea primei secții de învățământ superior de design în România (1969). Evenimentul 50 de ani de design: o istorie vizuală a școlii de la București (1969-2019) aduce în prim-plan un domeniu și o profesie care pot modela societ

Concurs adresat tuturor studenților UNArte

Lucrarea trebuie să fie un omagiu adus lui Rembrandt, la 350 de ani de la moartea sa. Studenții sunt invitați să trimită până la data de 31 MAI pe adresa BKR-PCZ@MINBUZA.NL imagini cu lucrările lor.

Studii de licență

Anul 1

Tehnologii de specialitate pentru design grafic

Scopul urmărit este însuşirea următoarelor idei: cunoaşterea importanţei, înţelegerea şi asumarea responsabilă a calităţii de grafic designer ca o componentă profesională a devenirii personale a fiecăruia conştientizarea faptului că în paralel cu procesul creativ exista şi latura practică ce întregeşte rezultatul muncii unui designer şi că aceste două componente funcţionează împreună Activitatea didactică de la cursul Tehnologii de specialitate pentru Design Grafic se bazează pe centrarea pe student şi teme practice, discuţii. De asemenea, va fi utilizat: material didactic pentru o mai bună înţelegere şi fixare a noţiunilor predate pe parcursul cursuluimaterial didactic pentru o mai bună înţelegere şi fixare a noţiunilor predate pe parcursul cursului vizita la tipografie pentru înţelegere a procesului tipografic, de la calculator trecând prin tipărirea propriu-zisă şi până la finisarea produsului.

Elemente de geometrie descriptivă şi desen tehnic

Cursul formează deprinderi şi transmite cunoştinţe teoretice şi practice privind principiile reprezentării realităţii înconjurătoare prin procedeele geometriei plane şi spaţiale, necesare formării artistului creator. Este util pentru formarea vederii în spaţiu a studenţilor, dar şi pentru transmiterea cunoştinţelor necesare înţelegerii şi fundamentării următoarelor discipline de specialitate. Crearea unui cadru pentru a înţelege configuraţia spaţială a diferitelor corpuri geometrice, dezvoltarea capacităţilor de întocmire a schiţelor şi desenelor la scară, folosirea şi respectarea standardelor în procesul desenării şi adaptarea la cerinţele pieţii muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice. Studierea şi aprofundarea cunoştiinţelor referitoare la proiectare şi reprezentarea grafică a unor produse, utilizând elemente de desen tehnic şi de geometrie descriptivă, necesare unui viitor specialist în design. Prin lucrările aplicative studentul, capătă aptitudinile de reprezentare plană a spaţiului şi direcţiile de operare asupra volumelor. Aplicaţii referitoare la formatele şi elementele grafice ale planşelor de desen, utilizarea liniilor, scări, scriere standardizată, construcţii geometrice uzuale. Aplicaţii referitoare la dispunerea proiecţiilor, determinarea celei de-a treia proiecţii. Aplicaţii referitoare la întocmirea schiţei de releveu a unei piese şi a desenului la scară.

Bazele construcției imaginii

Activitatea didactică de la curs. se bazează pe abordarea principalelor aspecte ale expresiei plastice, cunoaşterea acestui limbaj specific cu structuri şi legi proprii, limbajul vizual. Însuşirea tehnicilor de reprezentare şi de construcţie a imaginii este de o utilitate peremptorie în activitatea designerului. Cercetarea structurală este inclusă în cadrul cursului. De asemenea, vor fi utilizate: • fotografia digitală şi prelucrarea digitală a imaginii • tehnici clasice de reprezentare (tentă plata, laviuri, creion, pastel etc).

Tehnologii de specialitate pentru design ambiental

Disciplina urmăreşte să transmită studenţilor noţiuni referitoare la definirea noţiunii de material şi înţelegerea sistemelor definite ca atare – materiale naturale şi materiale artificiale, caracteristici şi proprietăţi, material şi structura , cunoaşterea şi înţelegerea relaţiei material – funcţie – forma, ca necesitate pentru profesiunea de designer de ambient, material – structura inovaţie – material compozit – material inteligent, tehnologi proprii diferitelor materiale şi însumarea lor în sisteme de fabricaţie, definirea cadrul construit existent şi în relaţie cu concepte noi, sisteme de iluminare şi proiecţie de lumină în ambient, relaţia material – tehnologie – ecologie – economie.

Anul 2

Practica de specialitate

Pentru această temă, studenții vor participa la sesiuni de brainstorming, vor genera idei și vor învăța să le evalueze în funcție de tema propusă de coordonator. Conceptele vor fi transpuse în proiecte practice de Grafic Design. Studenții vor exersa abilitatea de a prezenta propunerile creative și își vor antrena abilitățile de argumentare și negociere. Cursul PRACTICA DE SPECIALITATE își propune să dezvolte capacitatea studenților în a gestiona situații concrete pe care un grafic designer le întâlnește în activitatea sa profesională. Prin studiul acestei discipline se urmărește asimilarea unui sistem unitar de cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice muncii de designer.

Modelare-machetare

Disciplina are ca obiectiv definirea unui ansamblu de cunoştinţe şi abilitaţi care să asigure studentului posibilitatea de realizare a unor modele de studiu şi machete de analiza care să definească fizic în trei dimensiuni, proiectul pe care la realizat, în forma necesară studiului şi analizei, a verificării şi evoluţiei. Este vorba de dezvoltarea unui limbaj propriu activităţii care să asigure un mod de expresie a ideilor şi conceptelor necesar autoverificării şi expunerii. Suma cunoştinţelor acumulate are ca scop definirea unei metode de lucru bazate pe o exprimare care să dezvolte înţelegerea şi analiza formei în ansamblu şi în detaliu, a contextului şi a sistemului integrat, asigurând perfecţionare relaţiilor şi a rapoartelor formale şi studiul funcţiunilor proiectului în ansamblu.

Anul 3

Proiect personal şi prezentare de portofoliu

Cursul conţine prezentări şi expuneri despre tehnici de a prezenta informaţia într-o manieră optimă, aplicând rezultatele studiului pe proiectele de construcţie de reputaţie ale fiecărui student. Astfel, parcurgând aceste tehnici studentul devine mai abil să-şi prezinte propriile lucrări şi să-şi structureze o prezentare personală şi un portofoliu. De asemenea, studenţilor le sunt prezentate cele mai căutate canale prin care îşi pot disemina lucrările, fiind încurajaţi să experimenteze şi să ia contact cu piaţa locală şi globală de servicii de design grafic.

Marketing

Planificarea strategică de marketing, reprezintă un proces complex de stabilire şi de menţinere a celei mai bune relaţii între obiectivele, pregătirea angajaţilor şi resursele unei întreprinderi, pe de o parte, şi mixul de marketing, raportat la conjunctura pieţei, pe de altă parte. Studenţii trebuie să-şi însuşească elementele fundamentale ale marketingului şi să fie capabili să le aplice în domeniul lor de activitate. Ei trebuie să deprindă modalităţi concrete prin intermediul cărora pot analiza şi urmări elementele mediului de marketing şi comportamentul consumatorului. Se vor prezenta etapele care trebuiesc parcurse într-o cercetare de marketing şi într-o planificare strategică de marketing şi deprinderea liniilor generale de elaborare a unui mix de marketing, ţinând cont de cele patru elemente fundamentale ale acestuia (produs, preţ, promovare, plasament). De asemenea, un loc central îl ocupă şi problema lansării pe piaţă a produselor noi, fiind prezentate în acest sens o serie de strategii de promovare şi distribuţie a produselor pe piaţă, prin adoptarea metodelor şi tehnicilor specifice concepţiei în grup a produselor, reclamelor, strategiilor de preţ etc.

Management

Managementul este disciplina care constă în conducerea şi organizarea instituţională având ca scop planificarea, organizarea, angajarea personalului, asigurarea bugetului, controlul calităţii, cercetarea pieţei şi feed-back-ul în cadrul unei companii. Un motiv important al studiului managementului în Universitatea de Arte este însăşi funcţia artistului în societate care ajunge uşor în colecţiile firmelor reprezentative alături de posibile colaborări pentru crearea identităţii de firmă, a unui logo sau a unui semn de marcă care pune în legătură manageri cu artişti. Astfel însuşirea limbajului specific managementului de către artistul profesionist asigură realizarea unui dialog real cu beneficarul. Managementul reprezintă o disciplină complexă, de mare actualitate, aplicabilă unui spectru larg de activităţi umane, inclusiv activităţilor artistice şi culturale. Scara la care se desfăşoară o activitate umană este foarte variabilă, de la creatorul individual la marile companii transnaţionale. Conţinutul cursului prezintă managementul şi organizarea afacerilor, acţiunile necesare instituţiilor pentru realizarea obiectivelor dorite. Cursul cuprinde noţiuni despre planificarea şi organizarea instituţiei, angajarea personalului, a conducătorilor de la diversele nivele decizionale, conducerea şi controlul organizaţiei pentru realizarea un scop. Cursul abordează şi managementul organizaţiilor non-profit. În acest caz se arată importanţa de păstrării motivaţiei activităţii fundaţiilor faţă de donatori. Disciplina urmăreşte cunoaştere şi evoluţie a conceptului şi a importanţei aplicării unui management performant asupra unei societăţi comerciale sau a unei societăţi în domeniul susţinerii programelor artistice și de design. Prin cunoaşterea funcţiilor managementului, cunoaşterea direcţiilor de dezvoltare şi perfecţionare în domeniul managementului organizaţiei, formarea unei concepţii sistemice asupra conceptului de management, cunoştiinte privind managerii şi liderii, formarea unor concepte corecte privind economia de piaţă, formarea unei gândiri creative, se urmăreşte dobândirea calităților care să permită dezvoltarea propriilor afaceri și dobândirea de cunoştinte care să permită viitorilor absolvenţi să devină manageri pentru diferite nivele de conducere în diverse organizaţii.

Studii masterale

Anul 1

Anul 2

Cursuri online:

No items found

Design

Calea Griviței 22,
București 010702

Telefon: +(40) 21.319.10.77
E-mail:  fadd@unarte.org

   

  • Română
  • Engleză
Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.