Universitatea Națională de Arte București

13/08/2020

Lansarea programului de burse de formare și cercetare postuniversitară și postdoctorală “Vasile Pârvan” și “Nicolae Iorga”

• bursele “Vasile Pârvan” şi “Nicolae Iorga” se acordă pentru următoarele domenii: istorie şi ştiinţe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică şi modernă, istoria artei şi arhitectură, literatură şi studii literare, arte, ştiinţe economice şi ştiinţe exacte; 

 

 AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII 

 Nr. 743/16.07.2020 

COMUNICAT de PRESĂ 

Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă lansarea programului de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală “Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, instituite prin H.G. nr. 101/2002, modificată prin H.G. nr. 918/2011. 

Informaţii generale 

• bursele “Vasile Pârvan” şi “Nicolae Iorga” se acordă pentru următoarele domenii: istorie şi ştiinţe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică şi modernă, istoria artei şi arhitectură, literatură şi studii literare, arte, ştiinţe economice şi ştiinţe exacte; 

• bursa se acordă pentru o perioadă de minimum două luni consecutive şi maximum doi ani universitari consecutivi; 

• Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin A.C.B.S., asigură o bursă de 500 de euro pe lună destinată asigurării cheltuielilor de întreţinere în perioada stagiului de studii în străinătate (hrană, transport internațional, procurare de cărţi şi rechizite, asigurarea unor cheltuieli uzuale şi, eventual, plata unor taxe şcolare); 

• Ministerul Afacerilor Externe asigură cazarea gratuită a bursierilor la Accademia di Romania din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia şi utilizarea spaţiului de studiu şi cercetare al celor două instituţii. 

Condițiile de înscriere și participare la concursul național pentru acordarea burselor 

La concursul național pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” și „Nicolae Iorga” au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) sunt cetățeni români cu domiciliul stabil în România; 

b) provin din instituții de învățământ acreditate din România/instituții de profil din România, sunt absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și/sau studii universitare de masterat și/sau studii aprofundate și au, după caz, una din următoarele calități: 

• studenți la programele de masterat/cursanți la studii aprofundate, la învățământul de zi; 

• doctoranzi în instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România; 

• doctori în științe/artă cu diplomă obținută în țară sau străinătate; 

  • • artiști consacrați; 

• cadre didactice titulare în instituții de învățământ de stat sau particular acreditate, din rețeaua Ministerului Educației și Cercetării; 

• cercetători în institute de cercetare din rețeaua Ministerului Educației și Cercetării; 

• membri ai Uniunii Artiștilor Plastici; 

c) au cunoștințe de limba italiană cel puțin de nivel mediu (scris, citit, conversație) și, de asemenea, fac dovada cunoașterii unei limbi străine de circulație internațională; 

d) fac dovada obținerii acceptului de coordonare a proiectului pe durata stagiului de cercetare/formare, din partea unui profesor român /profesor din Italia specialist în domeniul în care se solicită bursa. Pagina 2 din 4 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente redactate în limba română: 

1. formular privind regulamentul G.D.P.R.; 

2. formular-tip de înscriere la concurs; 

3. curriculum vitae; 

4. copie buletin de identitate/carte de identitate; 

5. proiect de cercetare și/sau creație artistică cu tema din domeniile prevăzute mai sus, aprobat de coordonatorul din România sau Italia, după caz, care să justifice, în 2-10 pagini, activitatea bursierului în perioada stagiului, pentru care se solicită bursa; proiectul de cercetare și/sau creație artistică trebuie să conțină: motivație, justificare; obiective științifice/artistice clare, precise; fezabilitate; mod de valorificare a rezultatelor; mod de diseminare a cunoștințelor dobândite; concordanța cu lucrările elaborate anterior; încadrare și validare în programul de cercetare/specializare; 

6. acordul conducerii instituției de învățământ acreditate din România/instituției de profil din România unde își desfășoară activitatea, pentru candidatura la bursa de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan” sau „Nicolae Iorga” (cu semnătură și număr de înregistrare); 

7. recomandări din partea a 2 profesori universitari sau a două personalități din domeniul bursei solicitate; 

8. lista de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării); lista de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor); lista de cărți publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) și/sau traduceri de carte, în calitate de unic autor sau coautor; se anexează copii ale lucrărilor reprezentative; în domeniul artistic, se vor asimila activitățile specifice; se anexează lucrări reprezentative privind activitățile științifice/artistice; 

9. copii ale actelor de studii: diplome (licență, studii aprofundate, masterat, doctorat), foi matricole, situații școlare, după caz, alte certificate de specialitate/diplome; 

10. copia atestatului sau certificat de cunoaștere a limbii italiene cel puțin de nivel mediu (scris, citit, conversație), precum și a unei limbi de circulație internațională; 

11. adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate; 

12. adeverință eliberată de către instituția de învățământ acreditată din România/ instituția de profil din România de unde provine și care atestă calitatea candidatului, în conformitate cu condițiile de eligibilitate; 

13. copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 

14. copia chitanței privind plata taxei pentru procesarea dosarului de înscriere la concurs; taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 

Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii 

Cod fiscal: 26318777 

CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 

Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti. Pagina 3 din 4 

Dosarul de candidatură 

Toate filele din dosarul de candidatură se numerotează în ordine, începând cu numărul 1 de pe prima pagină a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Data înscrierii la concurs se consideră: 

  1. a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal; 
  2. b) data poștei/curierului pentru cele transmise prin poștă sau prin curierat; 
  3. c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma on-line. 

Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate on-line, după termenul limită prevăzut în calendarul de desfășurare a concursului, nu vor fi evaluate. 

NOTĂ 

Precizăm că, după afișarea rezultatelor finale, numai candidații nominalizați sunt obligați să depună la Registratura A.C.B.S. următoarele documente: 

1. Proiectul de cercetare și/sau creație artistică, aprobat de coordonatorul din România sau Italia – în original; 

2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 

3. Recomandările din partea a doi profesori universitari sau a două personalități din domeniul bursei solicitate – în original; 

4. Actele de studii: licență, masterat, doctorat, studii aprofundate, foi matricole, situații școlare, alte certificate de specialitate/diplome – pentru conformarea copiilor de la dosar cu originalul de către consilierul juridic al A.C.B.S. (sau copiile legalizate ale actelor de studii); 

5. Atestatul sau certificatul de cunoaștere a limbii italiene – pentru conformarea copiei de la dosar cu originalul de către consilierul juridic al A.C.B.S. (sau copia legalizată a actului de studiu); 

6. Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională- pentru conformarea copiei de la dosar cu originalul de către consilierul juridic al A.C.B.S. (sau copia legalizată a actului de studiu); 

7. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie – în original; 

8. Adeverința eliberată de instituția de învățământ acreditată din România/instituția de profil din România de unde provine candidatul și care atestă calitatea acestuia – în original. 

Calendarul desfășurării concursului: Etapele concursului naţional  Termen limită 
Depunerea dosarelor de candidatură  23.10.2020 
Verificarea administrativă şi afişarea rezultatelor  26-30.10.2020 
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă  02-04.11.2020 
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă  05-06.11.2020 
Selecţia candidaţilor de către Juriul de selecţie și comunicarea rezultatelor  09-16.11.2020 
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică  17-19.11.2020 
Soluţionarea contestaţiilor la evaluarea academică  20-26.11.2020