Primele cursuri de conservare şi restaurare, limitate la domeniul picturii murale, s-au desfăşurat încă din anul 1970 în cadrul Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. Devenind ulterior secţia de Artă Monumentală-Restaurare, cu o dublă specializare, disciplina restaurării a căpătat o pondere mai mare prin extinderea preocupărilor în domeniul mobilierului şi al picturii pe lemn. Secţiei i-a fost ataşat un laborator de chimie, iar începând cu anul 1990 a devenit secţie de sine stătătoare, consacrată exclusiv conservării şi restaurării operelor de artă. Din anul 2011 funcţionează ca program de studiu în cadrul Departamentului de Istoria şi Teoria Artei şi Conservare-Restaurare a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. Pregătirea studenţilor include pe de o parte însuşirea noţiunilor teoretico–ştiinţifice de specialitate, tehnologii de cercetare şi metodologii de conservare-restaurare, iar pe de altă parte o cultură adecvată în istoria artei, istoria materialelor şi tehnicilor artistice şi estetică. Cursurile teoretice se desfăşoară în concomitenţă cu o pregătire practică de specialitate, constând în lucrări practice în laboratoarele şi atelierele secţiei, în practică de şantier. În primii trei ani de studiu studenţii iau contactul cu noţiunile generale în ceea ce priveşte conservarea restaurarea picturii murale, a picturii pe lemn şi sculpturii, urmând ca specializarea pe una din cele trei direcţii de studiu să se desfăşoare pe perioada studiilor postuniversitare – master. Programul de studiu conservare şi restaurare oferă studenţilor săi pe perioada studiilor următoarele facilitaţi: accesul în ateliere specializate în metodologia conservării-restaurării operei de artă (pictură murală şi pictură pe lemn); accesul în laboratoarele de investigaţii fizico-chimice şi biologice, cu posibilitatea utilizării, pentru lucrări în cadrul programului de studii, a microscopiei, prelucrării digitale a datelor, a aparaturii de măsurare şi control al microclimatului; accesul în sala de expoziţie a universităţii cu posibilitatea organizării unor expoziţii consacrate preocupărilor personale şi de grup; Posibilitatea de documentare în biblioteca UNArte, spaţiu ce oferă acces la albume, cărţi de artă, periodice şi publicaţii de specialitate în sala de lectură sau prin împrumut şi în biblioteca secţiei; Cazare în căminul UNArte; Burse de studii şi burse sociale; acces gratuit pe bază de legitimaţie în toate muzeele de artă din ţară; asistență medicală gratuită. Începând cu anul 1999, secţia CROA a devenit partener constant în proiecte cu aplicaţie în domeniul conservarii-restaurarii operei de artă şi îndeosebi a monumentelor istorice. Astfel, secţia a participat la proiecte cuprinse în planul MIC, în programele CERES, ORIZONT 2000, MENER, AMTRANS, CULTURA 2000. În intervalul 2002-2003 secţia noastră a întrunit punctajul necesar pentru a face parte din reţeaua CENTRELOR DE EXCELENTĂ.

Concurs adresat tuturor studenților UNArte

Lucrarea trebuie să fie un omagiu adus lui Rembrandt, la 350 de ani de la moartea sa. Studenții sunt invitați să trimită până la data de 31 MAI pe adresa BKR-PCZ@MINBUZA.NL imagini cu lucrările lor.

Expoziția Recuperări, restituiri, restaurări

Studenții din cadrul departamentului nostru au participat la intervențiile de salvare și documentare a unor piese de patrimoniu de diferite categorii (picturii pe lemn, cruci sculptate și policromate) care au fost la final redate circuitului cultural.

Monumento Salzburg, ianuarie 2018

Departamentul de conservare – restaurare al UNArte a aparticipat în perioada 11-13 ianuarie 2018 la târgul internațional Monumento, organizat la Salzburg

Studii de licență

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Studii masterale

Anul 1 Anul 2

Cursuri online:

Master, Anul I Anul II

Bizanțul în lecturi moderne, ITA, Master I / CR, Murală, Master II (opțional)

Cursul se desfășoară pe platforma Google Classroom

https://classroom.google.com/u/2/c/NzI3MDE4MDQxMzVa

Prelegerile se vor organiza pe Google Meet

Licență, Anul I

Lector univ. dr. Cristina Serendan

Program curs: 23.03 – 03.04.2020, zilnic 9am-12am, întâlnire Skype – unacroa

Descriere:

Cursul prezintă o evoluție succintă a tehnicilor de pictură pe panou pornind de la construcția suportului de lemn și până la stratul pictural. Vor fi discutate materialele, tehnicile, contextul artistic și relația dintre tehnică și concept în diferite perioade ale istoriei artei. Cursul îmbină noțiunile teoretice cu exerciții practice. Pornind de la rețete din tratatele de pictură și de la rezultatele cercetărilor științifice, partea practică se va concentra pe experimentarea lucrului cu diferiți lianți și reconstituirea unor detalii tehnice din picturi pe panou după procedurile originale.

Planul cursului, bibliografia și alte suporturi de curs se descarcă de pe google classroom cod ajhxa77.

BIBLIOGRAFIE:

Theophilus De diversis artibus or Schedula diversarum artium (in three books, date controversial but ca. 1125) A good English translation: Theophilus, On Diverse Arts, ed. J.G. Hawthorne and C.S. Smith (c. A.D. 1100) (NY:Dover) 1963, ed a doua 1979

Cennino Cennini, Il Libro dell’Arte,   disponibil la http://www.noteaccess.com/Texts/Cennini/

Dionisie din Furna, (1979) Carte de pictura, Ed. Meridiane, Bucuresti

Merrifield Mary P., (1999) Medieval and Renaissance Treatises on the Arts of Painting : Original Texts With English Translations, Dover Publications, first edition

Thompson V. Daniel, The practice of tempera painting, Dover publications, 1962

Painted wood: history and conservation, Editori Valerie Dorge, F. Carey Howlett, Getty Publications, 27 aug. 1998 – 552 pagini, disponibila pdf la pagina http://getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/paintedwood.html

Doerner Max, (1992) Malmaterial und seine Vervendung im Bilde, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart

Bomford, David, Jill Dunkerton, Dillian Gordon, and Ashok Roy, (1989) Art in the Making: Italian Painting before 1400 , London:National Gallery Publications

Jill Dunkerton, Durer to Veronese: Sixteenth-Century Painting, Yale University Press, 2002

Jileen Nadolny ICOM-CC Preprints, 15th Triennial Meeting, New Delhi, 22-26 September 2008 (2 volumes), Chapter: One craft, many names: gilders, preparers, and polychrome painters in the 15th and 16th centuries, Publisher: ICOM-CC / Allied Publishers, Editors: J. Bridgeland, pp.Vol. 1, pp. 10-17

http://www.woodanatomy.ch/

http://closertovaneyck.kikirpa.be/

http://www.conservation-wiki.com/w/index.php?title=Paintings

Technologia Artis https://technologiaartis.avu.cz/a_2vse-studie-techn.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens

http://www.oil-painting-techniques.com/analysis-peter-paul-rubens.html

http://www.lalaragimov.com/research

http://www.oil-painting-techniques.com/analysis-peter-paul-rubens.html

Licență, Anul I

Lect. univ. dr. Cristina Serendan

Program curs: 13.04. – 01.05.2020, întâlnire Skype zilnic între 9am-12am.

Activitatea cursului se desfășoară on line și pe platforma Google Classroom cu codul de acces usw6xsc.

Descriere:

Cursul îşi propune o desfășurare în etape pe perioada celor trei ani de studiu a principalelor aspecte privind metodologia conservării şi restaurării picturilor pe suport de lemn. În abordarea acestui curs se propune alternarea informaţiilor practice cu cele teoretice și cu informațiile derivate din disciplinele sau materiile de studiu complementare: istoria artei, biologia, chimia, fizica, cromatologia, etc. Pe parcursul acestui semestru vor fi discutate trei teme majore: a) identificarea și clasificarea formelor de degradare a picturilor în funcție de factorii și cauzele de degradare, b) consolidarea picturilor pe lemn și c) curățarea picturilor pe lemn. Exercițiile practice au în vedere experimentarea lucrului cu diferiți consolidanți sau cu solvenți comuni și vor fi adaptate la constrângerile impuse de imposibilitatea lucrului în atelier și a procurării lor de către fiecare student.

Bibliografie selectivă:

EwaGlos: European Illustrated Glossary Of Conservation Terms For Wall Paintings And Architectural Surfaces, English definitions with translations into Bulgarian, Croatian, French, German, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Spanish and Turkish, edited by Angela Weyer, Pilar Roig Picazo, Daniel Pop, JoAnn Cassar, Aysun Özköse, Jean-Marc Vallet, Ivan Srša, Series of publications by the Hornemann Institute, Volume 17

Stanley Taft W., Mayer James W., The Science of Paintings, Springer 2000

Istudor I., Noțiuni de chimia picturii, editura ACS, 2011

Dorge V.,  Howlett  F. C. (Eds), Painted wood: history and conservation,  , Getty Publications, 27 aug. 1998, disponibila pdf la pagina http://getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/paintedwood.html

Dardes K., Rothe A. (Eds), The Structural Conservation of Panel Paintings: Proceedings of a Symposium at the J. Paul Getty Museum, Getty Conservation Institute, 1998, disponibila la pagina http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/panelpaintings.html

Master, Anul I

Lect. univ. dr. Cristina Serendan

Program curs: 18.05-22.05.2020, zilnic între 9am-12am pe Skype (unacroa)

Activitatea cursului se desfășoară on line și pe platforma Google Classroom cu codul de acces: sujv3mn

Disciplina contribuie la stabilirea si dezvoltarea proiectului de cercetare care face subiectul lucrării de master. Pe parcursul acestui semestru vor fi abordate aspecte metodologice de cercetare, aspecte de structurare și conținut, aspecte de tehnoredactare și de documentarea corectă. Studenții sunt ghidați individual, cu recomandări și proceduri aplicate studiul ales. Abordarea pluridisciplinară a cercetării se materializează prin inițierea de colaborări punctuale cu specialiștii responsabili de infrastructura de cercetare a Centrului de Cercetare CROA din UNArte, cu profesorii din disciplinele complementare și prin colaborarea cu parteneri externi.

Licență, Anul III

conf. univ. dr, Maria Dumbrăvician

Metodologia conservării şi restaurării îşi propune în anul trei al studiilor de licență concentrarea cunoștințelor acumulate în anii precedenți pe un studiu de caz ales împreună cu studentul, care să facă obiectul lucrării sale de licență. Studentul este astfel pus în situaȘia de a aplica noȘiunile Și experienȘa acumulate până acum pe un caz concret, printr-o abordare interdisciplinară, sub coordonarea permanentă a profesorilor de disciplină precum Și a profesorilor de la disciplinele complementare.

Pe perioada cursului studentul trebuie să realizeze o diagnosticare corectă a stării de conservare a obiectului înainte de momentul intervenţiei, pe baza căreia va formula propunerile de intervenție ce vor fi analizate de către o comisie compusă din cadrele didactice ale departamentului sau membri invitați în cadrul examenului de prediplomă. Se face astfel trecerea de la nivelul pur teoretic, privind principiile fundamentale care stau la baza conservării şi restaurării operei de artă, la cazul concret al intervenție de conservare și restaurare pe un obiect ales.

Activitatea cursului se desfășoară online pe platforma Google Claasroom, Skype și WhatsApp

Perioda de curs: 6.04-17.04. 2020; ora: 9.00-12.00

Bibliografie:

HMC08_Historical_Mortars_Conference_Characterizati.pdf

ICOM_CIMCIM_Bulletin_2019_1_January. pdf

Ethics in conservation_Newsletter

Licență, Anul I

Ing. dr. Roxana Rădvan

Cursul de desfășoară pe platforma Google Classroom și poate fi accesat cu codul ju6qwmn.

Cursul se întinde pe două semestre și presupune cunoașterea elementelor specifice și a termenilor folosiți în explicarea fenomenelor fizice legate de analiza instrumentală a materialelor utilizate în elaborarea operelor de artă. Temele generale ale cursului includ studiul legilor fundamentale care guvernează fenomenele fizice și interacția radiațiilor electromagnetice și a radiațiilor ionizante cu materia. In semestrul al 2-lea cursul va continua cu studiul interacției radiațiilor electromagnetice și radiațiilor ionizante cu materia si se va completa cu principiile de funcționare ale aparaturii și instrumentelor care captează imaginile necesare investigării operelor de artă și interpretarea rezultatelor obținute prin aplicarea metodelor instrumentale.

Licență, Anul I Anul II

Asist. univ. dr. Marcel Scutaru

Program curs: An 1 – 17.02-21.02. 2020; 02.03 – 06.03.2020; 06.04 – 10.04.2020 / An 2- 24.02-28.02.2020; 09.03-20.03.2020;

Materialele pentru curs pot fi accesate și pe platforma Google Classroom cu codul xvcvpod.

Cursul este structurat pe trei mari categorii: studiul desenului, al culorii și al formei tridimensionale.

Studiul desenului. Pentru viitorul restaurator desenul este predat sub formă de lucrări practice pe parcursul a patru semestre ca formă de studiere a naturii, de exersare a spiritului de observație, a capacității de înțelegere și de redare. Se urmărește de asemenea cunoașterea posibilităților de expresie plastică specifice desenului, înțelegerea demersului creator al maeștrilor, cultivarea bunului gust şi a componentei artistice a personalității studentului. În anul I temele se concentrează pe cunoașterea și exersarea elementelor de limbaj linia, punctul şi pată, pe studierea proporțiilor, a ritmului, a secțiunii de aur în natură și în lucrările unor artiști.

Studiul culorii. În anul I se urmărește se urmărește cunoașterea fenomenelor cromatice care stau la baza imaginii plastice, observarea, analiza și redarea în culoare, în termenii limbajului plastic a unor motive din natură.

Studiul formei tridimensionale. Pe parcursul a patru semestre de lucrări practice se urmărește cultivarea capacității de observație și înțelegere a naturii, de redare în formă tridimensională a realității.

Temele din anul I sunt legate de însușirea unor noțiuni generale despre sculptură, despre tehnica modelajului în lut și formarea unei culturi plastice în domeniul sculpturii prin analiza modului în care este concepută și construită opera de artă.

Licență, Anul III

Ing. ch. Mihai Lupu, asistent ing. ch. Irina Huică

  1. Conceptele: Cursul adanceste cunoasterea materialeleor constitutive ale operelor de arta si a monumentelor de către viitorii restauratori prin teorie si practica prin exemplificare directa, cerectarea vizuala si la microscop. Deasemenea incepe sa apropie necesitatea analizelor pentru cunoasterea materialelor de catre restauratori 2. Teme generale ale programului de studiu (cursului) Materiale introduse în opera de artă prin tratamentele de conservare-restaurare. Adezivi şi consolidanţi utilizați în restaurare Solvenţi utilizati in restaurare, agenti de suprafata, enzime Reactivi si alte produse folosite in restaurare Analize microchimice pentru lucrarea de licenta, abordarea stiintifica a materialului scris.

Bibliografie:

Google classroom: l5gvvjf3

Licență, Anul I Anul II

Lect. univ. dr. Gheorghiță Romeo

Program: An 2 licență – 13.04.-24.04.2020

Activitatea cursului se va desfășura și pe platforma Google Classroom, cod acces xvcvpod.

Disciplina îşi propune descoperirea și experimentarea modalităţilor practice și teoretice de realizare a vechilor tehnici de pictură parietală, stucatură policromă, mozaic etc., la nivelul imaginii suprafeţelor murale din spațiul monumentelor istorice funerare, de cult și laice.

Licență, Anul I Anul II Anul III

Lect. univ. Romeo Gheorghiță

Program curs: An 1 – 11.05-22.05.2020; An 2 – 30.03-10.04.2020 și 04.05 – 08.05.2020, An 3 – 27.04-30.04.2020

Activitatea cursului se desfășoară și pe platforma Google Classroom cu codul llo6b6z.

Documentația de specialitate este o componentă importanţă a domeniului conservării şi restaurării a monumentelor istorice și a componentelor sale artistice, a operei de artă. Alături de aspectele metodologice de conservare – restaurare, constituie memoria intervenţiei asupra operei de artă, element necesar scopului final al operaţiunilor de specialitate și transmiterea operei, viitorului. În contextul dezvoltării programelor de tehnoredactare și stocare și prelucrare a imaginilor pe calculator se urmărește o aplicare a acestora în elaborarea documentației specifice prin redactarea documentaţiei scrise, elaborarea releveelor şi a imaginilor fotografice, digitale în forme cât mai obiective.

Licență, Anul II Anul III

dr. Cristina Cojocaru

Activitățile cursului pot fi urmărite pe platforma Google Classroom, cod acces ubahmou.

Cursul se desfășoară pe durata a trei semestre și se adresează anilor de studiu II și III, urmărind familiarizarea studenților cu noțiunile de bază, terminologia și conceptele operaționale specifice metodei iconografice aplicată în domeniul artei religioase. Conținuturile principale ale disciplinei au în vedere relația dintre text și imagine, raportarea iconografiei la dogmă și la practica liturgică, etapele de transformare a reprezentării sacre de la începutul istoriei creștine până în contemporaneitate și regulile de compunere a unui program iconografic.

În primul semestru al anului II sunt predate noțiuni introductive care explică legitimitatea și autoritatea imaginii religioase în creștinism, originile artei creștine și evoluția simbolurilor și temelor sacre din perioada paleocreștină până la finalul perioadei iconoclaste. Cel de-al doilea semestru este dedicat studierii icoanei, iconostasului și a obiectelor liturgice: sfinte vase, veșminte și mobilier. Urmărind semnificația, evoluția stilistică și tehnicile de materializare ale acestor forme de artă religioasă studenții vor dobândi competențe de analiză vizuală și iconografică specifice domeniului, aplicabile pentru identificarea, încadrarea cronologică și descrierea pieselor și a temelor.

Cursul continuă în anul al III-lea, pe parcursul primului semestru, cu studiul ansamblurilor iconografice, pe baza unor exemple de pictură murală ortodoxă din spațiul românesc (Țara Românească, Moldova, Transilvania), dar și din cel balcanic (Grecia, Serbia, Bulgaria, Macedonia) și din cel rusesc, care pun în lumină elementele de unitate și diversitate iconografică apărute de-a lungul secolelor (XII –XXI). Parcurgând succesiunea tradițională a diviziunilor spațiului eclezial: altar, naos, pronaos pridvor, studenții vor fi capabili să înțeleagă regulile care guvernează compoziția programului iconografic într-o biserică creștină răsăriteană, precum și particularitățile tematice specifice fiecărei unități planimetrice și modul în care opțiunile iconografice răspund funcțiilor acesteia.

Licență, Anul III

Profesor invitat lect. univ. dr. Anca Cornelia Luca

Activitățile cursului pot fi urmărite și pe platforma Google Classroom, cod acces ayjuzgl.

Cursul urmărește familiarizarea studenților cu elementele de bază ale cristalografiei geometrice utilizate în mineralogie, cu metoda de studiu macroscopic a mineralelor și a criteriilor de recunoaștere şi clasificare a acestora. Disciplina contribuie esențial la înțelegerea profundă a materialelor minerale care se întâlnesc în compoziția culorilor și a suporturilor pentru pictură și sculptură. Studenții vor fi capabili să înțeleagă mai bine diferențele de structură și comportament între diferitele tipuri de materiale minerale, roci, precum și modul lor de formare.

Licență, Anul III

Profesor invitat dr. Anca Luca

Activitățile cursului pot fi urmărite pe platforma Google Classroom, cod acces ayjuzgl.

Cursul are ca obiectiv principal însușirea elementelor de bază ale Petrografiei, pentru o mai profundă înțelegere a rocilor prezente în operele de artă și clădiri de patrimoniu. Disciplina este o continuare naturala a cursului de Mineralogie. Prin cursul de Petrografie se obțin elementele care definesc rocile, implicit terminologia specifica, precum si criteriile de sistematica petrografica. In ansamblu, cunoștințele de petrografie stau la baza înțelegerii mecanismelor si cauzelor care intervin în procesele de degradare a componentelor litice din lucrările de artă, astfel ca, în final, sa se aleagă cea mai buna soluție de conservare – restaurare a pietrei.

Petrografia contribuie la adoptarea de către studenți a unei atitudini științifice față de metodele pe care le vor utiliza, în vederea conservării și / sau restaurării obiectele litice, prezente în operele de artă.

Master, Anul I

Profesori: dr. Dan Mohanu, dr. Cristina Serendan

Program curs: 04.05-15.05.2020

Activitățile cursului se vor desfășura online, în perioada stabilită,  pe Skype (unacroa) între 9am-12am, și pe platforma Google Classroom, cod acces 7xfaadp.

Cursul propune modelul ideal de structurare a cercetării multidisciplinare a unui obiect artistic sau monument. Cele două direcții de cercetare specifice restauratorului: cercetarea directă a obiectului /monumentului și cercetarea de arhivă, sunt prezentate în prima parte a cursului. Apoi sunt explorate posibilitățile de coroborare de către restaurator a informațiilor din domeniul structurii, chimiei, biologiei, microbiologiei, fizicii, mineralogiei şi petrografiei, istoriei și istoriei artelor, paleografiei, arheologiei, și prezentarea lor pe o structură și într-un format clar și accesibil.

La finalul cursului studenții vor avea o imagine de ansamblu asupra etapelor de cercetare absolut necesare pentru o evaluare corectă a stării de conservare a unui obiect / monument și stabilirea metodologiei de conservare – restaurare a acestuia.

Master, Anul I

dr. Ioana Gomoiu

Cursul se desfășoară on line pe platforma Google Classroom , cod acces imf3300.

Disciplina Etiopatogenia operei de artă are ca obiective generale cunoașterea procesului de biodeteriorare, a metodologiei de tratament, a biodeteriogenilor și a principiilor de acțiune a compușilor chimici, respectiv a radiațiilor cu efect biocid. Sunt prezentate principalele tipuri de tratamente de decontaminare și oportunitatea aplicării lor în funcție de starea de conservare, structura chimică a obiectului/monumentului și condițiile de microclimat. Prin prelegeri interactive sunt detaliate noțiunile fundamentale referitoare la activitatea de decontaminare precum și cele caracteristice pentru diferite categorii de biodeteriogeni (bacterii, alge, fungi microscopici, fungi macroscopici și licheni) ce colonizează obiectele de patrimoniu/monumente istorice. Cunoștințele fundamentale și cele rezultate din prezentarea unor studii de caz (din activitatea de cercetare proprie UNAB și lucrări de dizertație elaborate, dar semnificative) contribuie la conștientizarea viitorului restaurator în abordarea științifică a restaurării și a responsabilității în asigurarea conservabilității pe termen lung a obiectului/monumentului.

Cursul este interactiv, se bazează pe expunerea orală în general și on line în condițiile caracteristice acestei perioade.

Licență, Anul I Anul II

Curs anul I ITA – Arta românească după 1960 – în perioada aprilie-finalul semestrului II

(valabil si pentru anul II FAP si FADD)

Anul universitar 2019-2020

  1. Scurtă descriere a prelegerilor

Cursul cuprinde referiri la pictura, sculptura, grafica, artele decorative, fotografia, instalaţiile, performance, arta video şi digitală din anii 1960 până către prezent, în România. Vor fi incluşi în prezentări şi artiştii români din diaspora. Între reperele marcante ale deceniilor opt şi nouă ale secolului XX se înscriu şi taberele de sculptură (Măgura, Arcuş, Scânteia-Iaşi, Hobiţa…), ele reprezentând elemente identitare consistente pentru plastica noastră în epocă. Un alt „capitol“ pe care îl considerăm important şi care va beneficia la rândul său de o expunere separată, îl constituie prezenţele româneşti la Bienala de la Veneţia, după 1960.

Licență, Anul I

17 mart. – Pictura Renașterii în Italia, sec. al XV-lea (partea a doua). Au fost avute în vedere creațiile următorilor artiști: Fra Angelico, Benozzo Gozzoli, Masolino da Panicale, Masaccio, Paolo Uccello, Domenico Ghirlandajo, Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Școala ferareză. Pentru această din urmă școală de pictură s-a procedat la o prezentare a ideilor lui Aby Warburg legate de ciclul de fresce din Palatul Schifanoia. S‑a adăugat un suport de curs (16 pagini) și un text suplimentar, în afara bibliografiei obligatorii: Pierre Francastel, Un mister parizian ilustrat de Paolo Uccelo: Miracolul ostiei de la Urbino. Un material ilustrativ complet a fost expediat studenților (cca. 70 imagini).

24 mart. – Pictura Renașterii în Italia, sec. al XVI-lea (Leonardo, Rafael). Studenților le-a fost pusă la dispoziție o înregistrare video a cursului. Un suport de curs a însoțit înregistrarea video (13 pagini). Două texte au fost puse la dispoziția studenților (în afara bibliografiei obligatorii indicate la începutul anului universitar): E. H. Gombrich, „Capetele grotești” (Leonardo) și „Rafael: Madonna della sedia”, în Moștenirea lui Apelles, București, Meridiane, 1981. Un amplu material ilustrativ (reproduceri) a fost pus la dispoziția studenților.

31 mart. –  Pictura școlii venețiene în sec. al XV-lea și al XVI-lea (Antonello da Messina, Vittore Carpaccio, pictorii din familia Bellini: Jacopo, Gentile și Giovanni Bellini, Giorgio di Castelfranco zis Giorgione, Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti zis Tintoretto, Paolo Caliari zis Veronese, pictorii din familia Bassano: Francesco, Leandro, Gerolamo).

Studenților le-a fost pusă la dispoziție o înregistrare video a cursului. Un suport de curs a însoțit înregistrarea video (13 pagini). Două texte au fost puse la dispoziția studenților (în afara bibliografiei obligatorii indicate la începutul anului universitar): Salvatore Settis, Giorgione’s Tempest. Interpreting the Hidden Subject, The University of Chicago Press și Victor Ieronim Stoichiță, „Critica de artă la Veneția și dilemele picturalității”, în Secolul de aur al picturii venețiene, București, Meridiane, 1980. Din același volum studenții au fost îndemnați să parcurgă fragmente din corespondența lui Pietro Aretino (scrisori către Tițian). Un amplu material ilustrativ (reproduceri) a fost pus la dispoziția studenților.

Materialul a fost diseminat pe cale digitală. Dosarul cursului a fost pus la dipoziția fiecărui student pe adresa sa e-mail, transmisă de secretariat.

Conservare și Restaurare

Calea Griviței 28,
București 010702


Telefon: +(40) 21.312.7215
E-mail:  ita@unarte.org

   

  • Română
  • Engleză
Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services