meniu

Me

meniu

Me
Me
Majoritatea cursurilor Departamentului Design se desfășoară via Google Classroom/Jamboard, iar prezentările și corecturile pe echipe via Google Meet. Codurile de acces Classroom/Meet și adresele de mail ale cadrelor didactice pot fi obținute prin mail la design@unarte.org.

 

Licență

An 1

 

BAZELE CONSTRUCȚIEI IMAGINII

L1 (DP)

Lector univ. dr. Marius Barb

 

BAZELE CONSTRUCȚIEI IMAGINII

L1 (DG, DA)

Lector univ. dr. Mihai Zgondoiu

Cursul propune, prin intermediul lucrărilor practice, analiza modului de elaborare și aprofundare a noțiunilor de bază ale limbajul plastic și vizual. Studiul desenului, culorii și compoziției urmărește descifrarea și înțelegerea proporțiilor, raporturilor lumină–umbră, volum–structură, organizării formelor și suprafețelor în spațiu sau în plan și clarificarea semnificației raporturilor dimensionale și a proporțiilor formelor (relații gol–plin, static–dinamic, formă închisă–formă deschisă, ordine–dezordine etc).

Suportul teoretic este asigurat de materiale din istoria artei și a designului, documentare și materiale online de profil, creatori din domeniu (ilustratori, designeri) invitați să vorbească despre practica personală. 

În cadrul temelor se urmărește transmiterea noțiunilor fundamentale legate de compoziție, prin prisma înțelegerii structurii abstracte a oricărui tip de imagine, cât și exersarea problemelor de limbaj și obţinere a expresivităţii cu accent pe diversificarea tehnicii în desen și culoare.

 

ISTORIA DESIGNULUI 

L1 (DA, DG, DP)

Lector univ. dr. Mirela Duculescu

Cursul investighează cronologic și tematic istoria designului de la sfârșitul sec. XVIII până în prezent. Designul este privit în relaţie cu arhitectura, artele, meșteșugul și industria. Discuţia se axează pe practica designului în spaţiul Europei Occidentale și al Americii de Nord, fără a exclude o scurtă examinare a situaţiei internaţionale.

Studenții se familiarizează cu: noţiuni (din artă, filosofie, estetică etc.), definiţii și date (relaţia cu artele decorative, mișcări/curente/stiluri din artă, istoria arhitecturii și a culturii etc.) care să le permită înţelegerea și analizarea modului în care a evoluat istoria designului; modul în care designul și-a manifestat autonomia și a funcţionat în diverse momente și contexte socio-economice, politice și culturale.

Prelegere însoţită de materiale ilustrative și seminarii (cu lucrări practice pe echipe). Conversaţie dirijată, explicaţii, problematizare, studii de caz, vizite pe teren și exemple.

 

ELEMENTE DE GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ ȘI DESEN TEHNIC

L1 (DG, DA)

Lector univ. dr. Adrian Branea

Cursul reprezintă o verigă importantă în dezvoltarea capacității de redare a spațiului bi și tridimensional. Bazându-se pe un set de reguli cizelate de-a lungul istoriei artelor vizuale, cursul trece în revistă metodele geometrice și proiective actuale pentru crearea proiectelor de design și a desenelor tehnice. Cursul se axează pe tipurile de proiecții paralele și conice pe planul de proiecție specific spațiului tridimensional, având ca scop crearea unei relații biunivoce între proiect și obiectivul real. Aceste reguli de proiectare au numeroase aplicații în designul grafic, ambiental și de produs, de la crearea unor semne, logouri, ilustrații, până la redarea aspectului realității înconjurătoare.

Divizarea în mai multe capitole prezintă reprezentarea bidimensională a formelor geometrice primare (cercul, triunghiul, pătratul, pentagonul, hexagonul etc.), a figurilor geometrice tridimensionale (cubul, prisma, piramida, cilindrul etc.) în proiecția bi-ortogonală specifică geometriei descriptive, dar și în reprezentări axonometrice sau în perspectivă, ca o dezvoltare firească a imaginii, cu un mare potențial de impact vizual.

Alături de reprezentările corpurilor geometrice, cursul trece în revistă și metodele de modelare a spațiului tridimensional prin transformări geometrice specifice precum rotații, secțiuni, intersecții de corpuri, cu scopul de a rafina procesul de reprezentare a imaginii până la un nivel ridicat de fidelitate în raport cu intențiile designerului în procesul de proiectare.

 

BASIC DESIGN

L1 (DP, DA)

Lector univ. dr. Laurențiu Ruță

 

BASIC DESIGN

L1 (DG)

Asistent univ. drd. Adelina Butnaru

 

COMPUTER

L1 (DP, DA)

Asistent univ. drd. Ioan Olteanu

Cursul are un caracter introductiv oferind principii, tehnici și noțiuni de bază pentru modelarea tridimensională cu ajutorul unui program de tip CAD. Aplicația aleasă este Rhinoceros 3D, o aplicație relativ facilă pentru utilizatorii care nu au mai folosit un program CAD până în acel moment. 

Cursul urmărește formarea abilităților care vor permite studenților lucrul într-un program 3D CAD. Scopul final este dobândirea abilității de a modela spații tridimensionale simple și crearea de obiecte, corecte din punct de vedere tehnic, precum și prezentarea acestora cu ajutorul desenelor tehnice generate de aplicație și al randărilor fotorealiste folosind motorul de randare Cycles încorporat în aplicația Rhinoceros.

Alături de noțiuni de CAD și 3D, cursul realizează și o introducere a pachetului Adobe (Photoshop și Illustrator) pentru a le permite studenților să își editeze ulterior randările și planșele tehnice obținute.

 

COMPUTER

L1 (DG)

Lector univ. dr. Eugen Erhan

Cursul introduce studenții anului I în universul graficii digitale. Pornind de la principii de bază și de la generarea formelor simple, complexitatea proiectelor evoluează pe parcursul anului până la tehnici de dificultate medie și ridicată. Accentul cade pe stimularea creativității în mediul digital și pe principiile cu aplicabilitate universală ale graficii digitale bidimensionale, independent de tipul de software folosit.

Sunt studiate instrumente de desen vectorial, layout și prelucrare a imaginilor. Studenții sunt instruiți să își încarce toate lucrările pe un portofoliu digital online. Pe parcursul anului, proiectele trec prin studiul literei și al layout-ului de pagină, grid, generarea și managementul resurselor digitale, operarea cu fotografia și instrumente de desen vectorial. Competențele acumulate permit studentului să genereze lucrări digitale compatibile cu rigorile pieței de design grafic.

 

STRUCTURĂ–FUNCȚIE–FORMĂ

L1 (DP)

Conf. univ. dr. Cezar Șuteu

 

COMUNICAȚII VIZUALE

L1 (DG)

Asistent univ. drd. Adelina Butnaru

 

DESIGN PENTRU AMBIENT

L1 (DA)

Asistent univ. drd. Răzvan Clondir

Temele generale ale cursului vizează însușirea noțiunilor fundamentale legate de spațiu prin înțelegerea relației acestuia cu omul. Exerciții de identificare a unor materiale și tehnici, a funcțiilor lor expresive și a relației dintre imaginea lor bi și tri dimensională în context ambiental, înțelegerea structurilor prin reconstrucția spațială virtuală a unui spațiu ambiental pornind de la elemente și materiale primare. Temele acoperă construcția spațială de la structura funcțională până la cea simbolică. Parcurgerea și introducerea de mijloace tehnice de comunicare și prezentare. Însușirea limbajului specific de proiectare. 

Cursul dezvoltă capacitatea de a înțelege resursele culturale tradiționale și tendințele contemporane în conceperea habitatului interior și exterior, precum și de a realiza proiecte complexe din punct de vedere tehnic și teoretic. 

 

ERGONOMIE

L1 (DP, DG, DA)

Asistent univ. drd. Răzvan Clondir

Transmiterea noțiunilor fundamentale legate de ergonomie văzute prin prisma înțelegerii relației cu ființa umană. Parcurgerea și introducerea în utilizarea tuturor mijloacelor tehnice specifice pentru a putea folosi ergonomia în proiectele viitoare. 

Predarea noțiunilor fundamentale ale ergonomiei prin prisma metodei studiului comparativ, cu accent pe dezvoltarea creativității și gândirii critice a studentului, printr- o abordare teoretică și practică/tehnică. Accentuarea percepției tridimensionalității formelor și spațiului, urmârindu-se dezvoltatrea abilităților conceptuale în proiectarea de produse, ambianțe și grafică, pe criterii ergonomice. Clarificarea semnificației raporturilor dimensionale, a proporțiilor, a iluminatului, a securității utilizatorului.

 

MODELARE–MACHETARE

L1 (DP, DA)

Lector univ. dr. Costel Chitea

Obiectivul acestei discpline constă în configurarea unui ansamblu de cunoștințe și abilități capabil să asigure studentului posibilitatea de realizare a unor modele de studiu și machete de analiză definite fizic în trei dimensiuni, în forma necesară studiului și analizei, a verificării și evoluției proiectului.

Însușirea tehnologiilor de realizare a machetelor în diverse materiale: lut, plastilină, ipsos, lemn, metal, materiale plastice. Confruntarea concepţiilor cu realitatea plastică a materialelor. Realizarea machetelor prototip si a celor funcţionale. Corelarea disciplinei cu tematica cursurilor practice de creaţie de produs și tehnologii de specialitate pentru design de produs.

 

MODELARE–MACHETARE PENTRU DESIGN GRAFIC

L1 (DG)

Lector univ. dr. Corina Gabriela Duma

Obiectivul acestei discpline constă, pe lângă asimilarea unor cunoștințe și abilități care să ofere studentului posibilitatea de realizare a unor modele de studiu și machete de ambalaj, familiarizarea cu gândirea conceptuală, sintetică și totodată analitică și stimularea creativității în abordarea temelor de design de ambalaj.

Cunoașterea materialelor și a tehnologiilor, a tendințelor, dar și a impactului ambalajelor asupra mediului într-o societate relaționată permanent cu necesitățile din industria de consum, se bazează pe documentare, discuții și lucrări practice în echipă.

 

TEHNOLOGII DE SPECIALITATE PENTRU DESIGN AMBIENTAL

L1 (DA)

Lector univ. dr. Costel Chitea

Disciplina urmărește să transmită studenților cunoștințe corelate definirii noțiunii de material și înțelegerii sistemelor definite ca atare, materiale naturale și materiale artificiale, caracteristici și proprietăți, material și structură, cunoașterii și înțelegerii relației material–funcție–formă, ca necesitate pentru profesiei de designer de ambient.

Material–structură–inovație–material compozit–material inteligent, tehnologii proprii diferitelor materiale și sisteme de fabricație, definirea cadrului construit existent și în relație cu concepte noi, sisteme de iluminare și proiecție de lumină în ambient, relația material–tehnologie–ecologie–economie.

 

TEHNOLOGII DE SPECIALITATE PENTRU DESIGN GRAFIC

L1 (DG)

Lector univ. dr. Corina Gabriela Duma

Prin studiul acestei discipline se urmărește asimilarea unui sistem unitar de cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice procesului tehnologic din producția tipografică. Transmiterea noțiunilor fundamentale legate de spațiile de culoare și managementul culorii din industria tiparului, prin prisma înțelegerii atât a structurii procesului în ansamblu, cât și a elementelor și etapelor componente. Procesarea și pregătirea pe computer a lucrării necesită cunoștințe legate de: proprietățile aparaturii folosite și ale sistemului de operare, calibrarea culoarii monitorului și corelarea rezultatelor cu tipografia la care se execută lucrarea (profile de culoare), unități de măsură, rezolutii pentru tipar, spații de lucru și managementul culorii, programe de prelucrare si pentru pregătirea pentru tipar și formatele de împachetare/export a informației aferente acestor programe. Prelegere însoţită de materiale ilustrative și de lucrări practice.

 

Licență

An 2

 

Bazele construcţiei imaginii

L2 (DP)

Lector univ. dr. Marius Barb

 

BAZELE CONSTRUCȚIEI IMAGINII

L2 (DG, DA)

Lector univ. dr. Mihai Zgondoiu

Cursul propune, prin intermediul lucrărilor practice, analiza modului de elaborare și aprofundare a noțiunilor de bază ale limbajul plastic și vizual. Studiul desenului, culorii și compoziției urmărește descifrarea și înțelegerea proporțiilor, raporturilor lumină–umbră, volum–structură, organizării formelor și suprafețelor în spațiu sau în plan și clarificarea semnificației raporturilor dimensionale și a proporțiilor formelor (relații gol–plin, static–dinamic, formă închisă–formă deschisă, ordine–dezordine etc).

Suportul teoretic este asigurat de materiale din istoria artei și a designului, documentare și materiale online de profil, creatori din domeniu (ilustratori, designeri) invitați să vorbească despre practica personală. 

În cadrul temelor se urmărește transmiterea noțiunilor fundamentale legate de compoziție, prin prisma înțelegerii structurii abstracte a oricărui tip de imagine, cât și exersarea problemelor de limbaj și obţinere a expresivităţii cu accent pe diversificarea tehnicii în desen și culoare.

 

BASIC DESIGN

L2 (DP, DA)

Lector univ. dr. Laurențiu Ruță

 

BASIC DESIGN

L2 (DG)

Lector univ. dr. Simona Stanciu

Cursul tratează preponderent cu elemente și exerciții de limbaj vizual, indispensabile pentru exercitarea profesiei de designer grafic. Cursul vizează, de asemenea, principii și noțiuni fundamentale în domeniu, cu accent pe înțelegerea acestora și crearea corelațiilor contextuale. Problematica abordată, metodele, instrumentele și tehnicile de lucru sunt menite să stimuleze creativitatea, capacitatea de sinteză și abstractizare, interpretare și reprezentare vizuală, înțelegerea procesului de design, precum și a rolului de comunicare al elementelor de limbaj plastic (forme, culori, texturi), pentru a acumula experiența necesară aplicațiilor ulterioare. În designul grafic, nimic nu este întâmplator, fiecare linie, semn, culoare transmite un mesaj și imprimă o stare de spirit. Cursul își propune, astfel, să definească o bază de cunoștințe și procedee prin care studenții să deprindă și să aprofundeze abilitatea de a utiliza limbajul vizual într-un mod pertinent și avizat, pentru a comunica idei, mesaje, concepte și pentru a elabora proiecte specifice.

 

CREAȚIE DE PRODUS INDUSTRIAL

L2 (DP)

Lector univ. drd. Carla Szabo

Cursul are ca obiectiv proiectarea obiectelor de design, de la concept la utilizator final/end user într-un scenariu de design antreprenorial. Predarea de noțiuni despre documentare și studiu, identificarea „vocii personale” a fiecărui student în proiectarea de produs prin formarea și consolidarea abilităților și deprinderilor practice de realizare a prototipurilor, aliniate la exigența tehnicilor de producție sunt deasemenea urmărite pe parcursul predării.

 

ORGANIZAREA SPAȚIULUI

L2 (DA)

Conf. univ. dr. Adrian Roland Kunst

Introducerea în domeniul designului ambiental continuă în anul II și completează pregătirea designerului de interior cu o incursiune aplicată pentru dezvoltarea capabilităților de modelare a spațiului din punct de vedere cultural și tehnologic, prin corelarea cunoștiințelor în planul antropologic și tehnic–constructiv. Astfel, noțiunile fundamentale legate de spațiu sunt aprofundate prin înțelegerea relației acestuia cu contextul cultural–geografic–economic în care acesta este dezvoltat. Reconstrucția spațială virtuală a unui spațiu ambiental pornește de la elemente și materiale primare, iar temele rulate acoperă construcția spațială de la structura funcțională până la cea simbolică, parcurgând şi introducând mijloace tehnice de comunicare și prezentare.

 

TEHNOLOGII DE SPECIALITATE PENTRU DESIGN AMBIENTAL

L2 (DA)

Lector univ. dr. Costel Chitea

Disciplina urmărește să transmită studenților cunoștințe referitoare la definirea noțiunii de material și înțelegerea sistemelor definite ca atare – materiale naturale și materiale artificiale, caracteristici și proprietăți, material și structură, cunoașterea și înțelegerea relației material–funcție–formă, ca necesitate pentru profesiunea de designer de ambient, material–structură–inovație–material compozit–material inteligent, tehnologii proprii diferitelor materiale și însumarea lor în sisteme de fabricație, definirea cadrului construit existent și în relație cu concepte noi, sisteme de iluminare și proiecție de lumină în ambient, relația material–tehnologie–ecologie–economie.

 

COMPUTER CAD ȘI 3 D PENTRU DESIGN DE PRODUS

L2 (DP) 

Asistent univ. drd. Ioan Olteanu

Cursul se axează pe dezvoltarea abilităților dobândite în anul anterior de studiu, fiind prezentate tehnici de lucru avansate pentru a da studenților posibilitatea realizării unor obiecte complexe.

Se urmărește dezvoltarea abilității de a lucra într-un program de tip CAD (Rhinoceros 3D). Scopul final este dobândirea abilității de a crea modele tridimensionale corecte, pregătite pentru producție sau rapid prototyping, precum și prezentarea acestora cu ajutorul desenelor tehnice generate de aplicație și al randărilor fotorealiste folosind aplicația Keyshot.

Alături de aplicația Rhinoceros, se introduc noțiuni de bază pentru alte aplicații de tip CAD (Autocad și Fusion 360) cu scopul de a încuraja studenții să folosească metode parametrice pentru crearea de obiecte și pentru a le ușura generarea de planșe tehnice detaliate.

 

COMPUTER CAD ȘI 3 D PENTRU DESIGN AMBIENTAL

L2 (DA)

Asistent univ. drd. Ioan Olteanu

Cursul se axează pe dezvoltarea abilităților dobândite în anul anterior de studiu, fiind prezentate tehnici de lucru avansate pentru a da studenților posibilitatea realizării unor spații și obiecte complexe.

Se urmărește dezvoltarea abilității de a lucra într-un program de tip CAD (Rhinoceros 3D). Scopul final este dobândirea abilității de modela spații tridimensionale cu complexitate ridicată, folosind referințe existente, și popularea acestora cu modele existente sau crearea de modele noi, corecte din punct de vedere tehnic, precum și prezentarea acestora cu ajutorul desenelor tehnice generate de aplicație și al randărilor fotorealiste folosind plug-in-ul VRay for Rhino.

La noțiunile avansate pentru aplicația Rhinoceros se adaugă noțiuni introductive pentru aplicația Skechup și pentru plug-in-ul VRay (variantele pentru Skechup și Rhinoceros 3D).

 

MODELARE–MACHETARE PENTRU DESIGN DE PRODUS

L2 (DP)

Lector univ. dr. Costel Chitea

Se urmărește continuarea și aprofundarea disciplinei având la bază obiectivul de a configura un ansamblu de cunoștințe și abilități capabil să asigure studentului posibilitatea de realizare a unor modele de studiu și machete de analiză care să definească fizic, în trei dimensiuni, proiectul, în forma necesară studiului și analizei, a verificării și evoluției.

Ansamblul cunoștintelor primite de student permite definirea unei metode de lucru bazate pe o exprimare care să dezvolte înțelegerea și analiza formei în ansamblu și în detaliu, a contextului și a sistemului integrat, asigurând perfecționare relațiilor și a rapoartelor formale și studiul funcțiunilor proiectului în ansamblul său.

Se are în vedere dezvoltarea unui limbaj propriu activității care să conducă la un mod de expresie a ideilor și conceptelor necesar autoverificării și expunerii.

 

MODELARE–MACHETARE PENTRU DESIGN GRAFIC

L2 (DG)

Lector univ. dr. Corina Gabriela Duma

Disciplina are ca obiectiv atât asimilarea unor cunoștințe și abilități care să ofere studentului posibilitatea de realizare a unor modele de studiu și machete de ambalaje, a desenului unor ștanțe și a cunoașterii caracteristicilor materialelor folosite, cât și familiarizarea cu gândirea conceptuală, sintetică și totodată analitică, stimularea creativității în abordarea temelor de design de ambalaj.

Tendințele și nevoile societății contemporane orientate către eco-design sunt susținute prin studiul materialelor și a tehnologiilor și a impactului ambalajelor asupra mediului și se realizează prin documentare, observaţie, discuții, studii de caz și lucrări practice.

 

MODELARE–MACHETARE PENTRU DESIGN DE AMBIENT

L2 (DA)

Lector univ. dr. Costel Chitea

Disciplina are ca obiectiv definirea unui ansamblu de cunoștințe și abilități proprii designului ambiental care să asigure studentului posibilitatea de realizare a unor modele de studiu și machete de analiză care să definească fizic, în trei dimensiuni, proiectul, în forma necesară studiului și analizei, a verificării și evoluției.

Este vorba de dezvoltarea unui limbaj specific designului de ambient care să asigure un mod de expresie a ideilor și conceptelor necesar autoverificării și expunerii. 

Suma cunoștintelor acumulate are ca scop definirea unei metode de lucru bazate pe o exprimare care să dezvolte înțelegerea și analiza formei în ansamblu și în detaliu, a contextului și a sistemului integrat, asigurând perfecționare relațiilor și a rapoartelor formale și studiul funcțiunilor proiectului în ansamblu.

 

COMUNICAȚII VIZUALE

L2 (DG)

Lector univ. dr. Radu Manelici/Lector univ. dr. Iosif Oprescu

Cursul este concentrat pe metode de utilizare a limbajului vizual pentru a comunica mesaje, idei și concepte simplu, eficient, scalabil și memorabil. Procesul include asimilarea și aplicarea de tehnici de design thinking. Studenții își dezvoltă abilitățile de analiză, sinteză și dezvoltare a ideilor, a contextului de formare și comunicare, dar și a direcțiilor posibile de materializare.

Cursul este organizat ca o serie de exerciții de eficientizare a comunicării, cu focus pe expresia tipografică și pe modalitățile de interacțiune a cuvintelor scrise cu imaginea, fie că este vorba de ilustrație, colaj sau document fotografic.

Procesul de lucru implică, în ordine cronologică: propuneri/schițe de idee, minimum 3 direcții; dezvoltare 2 direcții; definitivare 1 direcție.

 

TEHNOLOGII DE SPECIALITATE PENTRU DESIGN GRAFIC

L2 (DG)

Lector univ. dr. Corina Gabriela Duma

Prin studiul acestei discipline se urmărește asimilarea unui sistem unitar de cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice procesului tehnologic din producția tipografică, prin intermediul explicaţiilor și exemplelor, conversaţiilor dirijate, a studiilor de caz. Vizita în tipografie ca instrument complementar oferă o imagine cuprinzătoare a întregului lanț tehnologic care face legătura între partea de concept cu cea de obținere a obiectului tipărit.

Înțelegerea momentelor importante de inovare și dezvoltare a tiparului de-a lungul istoriei este un alt subiect dezvoltat pentru formarea atât a unei baze teoretice, cât și a uneia culturale. Noțiuni legate de hârtie, procesarea imaginii, separația de culoare, legătoria, finisarea etc. sunt abordate prin expuneri teoretice și studii de caz, prin intermediul lucrărilor practice realizate în timpul orelor de atelier.

 

CURS COMPUTER 2D

L2 (DP) 

Lector univ. drd. Radu Zaharescu

Cursul are ca obiectiv însușirea la un nivel mediu a aplicațiilor de computer Adobe Creative Suite folosite în designul grafic: Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat.

Fiecare aplicație va fi prezentată pornind de la însușirile și funcțiile generale, exemplificarea prin scenarii fictive, caracteristici generale și domenii de aplicabilitate, avantaje, instrumente și procedee specifice aplicației și un studiu comparativ al soft-urilor din cadrul aceluiași pachet Adobe. Totodată se au în vedere prezentarea noțiunilor de salvare a documentelor în funcție de destinație, prin intermediul exemplelor și studiilor de caz.

 

ERGONOMIE

L2 (DP, DG, DA) 

Asistent univ. drd. Răzvan Clondir

Prezentarea unor programe de studiu pentru ergonomie cu aplicațiile aferente precum și familiarizarea cu cercetările recente ale domeniului și însușirea standardelor de lucru actuale. Identificarea situațiilor de necesitate pentru aplicațiile domeniului cu particularizarea acestora în proiectele personale. Dezvoltarea părții aplicative prin raportarea cunoștiințelor la situații concrete de lucru, respectiv temele de atelier și practică, prin discutarea soluțiilor alese și provocarea de soluții creative pornind de la principiile și instrumentele de lucru specifice ergonomiei. Particularizarea aplicațiilor pe cele trei rute de studiu.

 

Licență

An 3

 

TEORIA DESIGNULUI

L3 (DA, DG, DP)

Lector univ. dr. Mirela Duculescu

Cursul investighează anumite concepte, modele și metode (clasice, actuale) asociate practicii în design de la începutul secolului al XX-lea până în prezent, în special în Europa și America de Nord. Din această ipostază, cursul examinează istoriografic persistenţa unor concepte și metodologii care au fost relaţionate cu designul și/sau inovația în diferite contexte politice, sociale, de mediu și economice. De-a lungul cursului se oferă o imagine de ansamblu asupra unor interpretări critice privind designul modern și contemporan, sugerându-se direcţii și subiecte specifice de aprofundat.

Studenții se vor familiariza cu lectura critică și interpretarea cu ușurinţă a unui text de specialitate prin documentare în context, formulare de argumente și interogaţii privind tema de licenţă.

Prelegerile din sem. I sunt urmate în sem. II de cursuri centrate pe seminarii și prezentări de echipă pornind de la lecturi obligatorii.

 

PROIECT PERSONAL ȘI PREZENTARE DE PORTOFOLIU

L3 (DG)

Lector univ. dr. Simona Stanciu

Indiferent de audiența vizată, abilitatea de a prezenta un proiect poate fi o unealtă puternică de convingere. Modul de prezentare captează atenția oamenilor. Și poate oferi viziunii tale și proiectului tău valoare adăugată și memorabilitate instantanee. Fiecare proiect de comunicare vizuală are în spate un concept și o poveste. Este important și esențial cum e construită și prezentată acea poveste, astfel încât să fie relevantă, autentică, convingătoare, de impact. Prezentarea trebuie să valorifice proiectul printr-o expunere optimă în termeni vizuali și funcționali. Cursul abordează, prin teme practice, modalități și tehnici optime pentru structurarea și redactarea unei prezentări de proiect, precum și construirea portofoliului personal.

 

CREAȚIE DE PRODUS INDUSTRIAL

L3 (DP)

Conf. univ. dr. Radu Comșa

Cursul propune în acest semestru o continuare în abordarea graduală a proiectării (în secvența analiză–calibrare–proiectare) prin proiectul Cradle-to-cradle. Acesta are la bază metoda proprie de proiectare cradle-to-cradle, prin pașii preciși definiți de creatorii McDonough și Braungart (identificarea și separarea produsului în nutrienți tehnici și biologici și proiectarea specifică, cu coexistența unei utilizări ulterioare pentru nutrienții tehnici). Acest proiect îmbină o metodă exactă de proiectare în design cu implementarea principiilor sustenabilității în design, o disciplină care este astfel studiată și aplicată concomitent în proiectul semestrial.

 

DESIGN AMBIENTAL

L3 (DA)

Conf. univ. dr. Adrian Roland Kunst

Prin parcursul cursului, designerul de interior aprofundează utilizarea intrumentelor din sfera complexă a domeniului, de la abordarea simbolică a proiectelor până la decizia de a folosi materiale noi, inovative, împreună cu materiale tradiționale. Dezvoltarea de concept este abordată în raport cu materialele folosite, iar temele exersate acoperă construcția spațială de la structura funcțională până la cea simbolică. Pregătirea designerului de interior presupune acumularea de cunoștiințe privind crearea de spații cu funcții diferite, consolidând cunoștiințe și abilități în proiectarea complexă. Însușirea noțiunilor fundamentale legate de spațiu se face prin înțelegerea contextului în care acesta este creat, a relațiilor dintre spații și material, spații și artă, spații și tehnologie, precum și a extensiei relației funcțional și simbolic către spațiul urban.

 

COMUNICAȚII VIZUALE

L3 (DG)

Conf. univ. dr. Marina Theodorescu

 

COMPUTER CAD ȘI 3D PENTRU DESIGN DE PRODUS

L3 (DP)

Lector univ. dr. Andrei Răducanu

Cursul prezintă abordări actuale de proiectare digitală, punând accent pe metode algoritmice. Acestea extind semnificativ spectrul de posibilități de design, permițând generarea și gestionarea de geometrii complexe (design parametric) bazate pe criterii implementate în procesul automatizat de generare. Este folosit cu precădere Rhinoceros prin extensia Grasshopper, care permite o abordare mai lesnicioasă a definirii de algoritmi prin folosirea unei interfețe grafice (visual programming).

Este vizat și pasul următor, producția, prin apelarea la metode de fabricație digitală (precum printarea 3D, tăierea la laser sau debitarea la freză CNC) ce pot fi augmentate de metode tradiționale precum matrițarea. Materialitatea finală a produselor din domeniul designului industrial face parte de la început din procesul de proiectare, iar studenții sunt învățați să asimileze limitările și oportunitățile oferite de material și de metoda de fabricație aferentă.

 

COMPUTER CAD ȘI 3D PENTRU DESIGN AMBIENTAL

L3 (DA)

Lector univ. dr. Andrei Răducanu

Cursul prezintă abordări actuale de proiectare digitală, punând accent pe metode algoritmice. Acestea extind semnificativ spectrul de posibilități de design, permițând generarea și gestionarea de geometrii complexe (design parametric) bazate pe criterii implementate în procesul automatizat de generare. Este folosit cu precădere Rhinoceros prin extensia Grasshopper, care permite o abordare mai lesnicioasă a definirii de algoritmi prin folosirea unei interfețe grafice (visual programming).

Este vizat și pasul următor, producția, prin apelarea la metode de fabricație digitală (precum printarea 3D, tăierea la laser sau debitarea la freză CNC) ce pot fi augmentate de metode tradiționale precum matrițarea. Materialitatea finală a produselor din domeniul designului industrial face parte de la început din procesul de proiectare, iar studenții sunt învățați să asimileze limitările și oportunitățile oferite de material și de metoda de fabricație aferentă.

 

COMPUTER 2 D

L3 (DG)

Lector univ. drd. Radu Zaharescu

Scopul cursului este aprofundarea, în funcție de lucrările de semestru, a aplicațiilor folosite în designul grafic: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat, unele dintre acestea utilizate la pregătirea lucrării de licență.

Temele generale ale programului de studiu sunt fie unele propuse de studenți și corelate cu lucrările în desfășurare la celelalte cursuri sau ateliere, fie subiecte specifice legate de tema aleasă pentru licență, precum setări generale, stiluri, realizarea cuprinsului, indexului sau a notelor de subsol.

 

MODELARE–MACHETARE

L3 (DP, DA)

Lector univ. dr. Costel Chitea

 

MODELARE–MACHETARE

L3 (DG)

Lector univ. dr. Corina Gabriela Duma

Cursul are ca obiectiv aprofundare cunoștințelor și abilităților obținute în anii anteriori care să ofere studentului posibilitatea de realizare a unor modele și machete de ambalaje corelate cu teme de concept, sinteză și analiză care se realizează prin lucrări practice. Tendințele și nevoile societății contemporane orientate către eco-design sunt susținute prin studiul materialelor, tehnologiilor și a impactului ambalajelor asupra mediului.

 

ISTORIA DESIGNULUI

L3 (DA, DG, DP)

Lector univ. dr. Mirela Duculescu

Cursul își propune, pe durata a două semestre, să familiarizeze studenţii la ciclul de licenţă cu o serie de abordări privind exercitarea profesiei de designer din perspectivă contemporană, prin filtru istoric: statutul designerului și rolul designului, modalităţi de practică profesională, dinamica și complexitatea profesiei în raport cu schimbări socio-economice majore. Studenţii vor fi încurajaţi să studieze această problematică, prin lecturi și dezbateri, și să-și aducă propria contribuţie prin explorare și colaborare în cadrul temelor practice de echipă. Studenţii sunt invitaţi să-și dezvolte viziunea personală despre necesitatea și rolul designului în societatea actuală.

Este un curs centrat pe ore de seminar, pornind de la pachetul de lecturi obligatorii pe care studenţii trebuie să îl parcurgă; dezbatere, problematizare, studii de caz și exemple practice; documentare, observaţie și explorare în cadrul temelor de echipă.

 

 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services