Ever since the beginning of artistic higher education in Bucharest, the need to offer future artists a solid theoretical background and a general plastic culture was adamant, and this tendency was reaffirmed all the more subsequent to the transformation of the School of Belle Arte in a higher education institution in 1931, when it became the Academy of Fine Arts. Starting with 1950, through the reform in artistic higher education, a special department of Art History emerged within the restructured Institute of Fine Arts “Nicolae Grigorescu”, which took over the functions of the Art History Department within the University of Bucharest. This department became the main center for the training of specialists in the fields of historiography, art criticism and theory, museography, museology (and later, after 1990, of cultural management), contributing at the same time to the formation of plastic artists’ artistic conscience and culture. At present, we offer a multidisciplinary education, responsive to the methodological renewals in the international context, in order to provide a complex and balanced development to future specialists and in order to help them integrate adequately on the labor market, taking into account contemporary demands. In order to increase the academic prestige of our department, but also in order to raise extra-budgetary funds, we have started research projects coordinated by tenured personnel in the department and including within the research teams Master and doctoral students. The specializations and research interests of the members of the personnel cover a vast historical area, from ancient classicism to contemporary times, approached through varied and complementary study methods. The direct examination of the works of art are combined with the exploration of new theoretical trends in the subject. The courses are structured on a few major directions: art and culture history in Antiquity and the Middle Ages, the history of Romanian art from Late Antiquity to contemporary times, the history of European art within the same interval, the development of art theory from Pre-Renaissance to the 20th century, museology, curatorial studies, cultural management, aesthetics and the philosophy of image. We place a special emphasis on the assimilation of the terminology specific to the subject in international languages, a large part of the compulsory bibliography being studied in the original. The study program owns six course rooms, two of which are equipped with projection equipment. The collection of negatives in the audiovisual section represents an essential source which is undergoing a process of digitalization. The study program also owns a library whose development constitutes a priority of the educational strategy. For the most part, the equipment for the digitalization of images and their projection was purchased with extra-budgetary funds, within research grants. The tenured or adjunct personnel are either established personalities in the field, or young PhDs whose research activities confirmed a well consolidated academic training. The doctoral students whose projects are compatible with the structure of the curriculum are equally recruited for seminar activities with Bachelor students. The study program organizes annually a conference of the faculty of Art History and Theory, in partnership with the colleagues from the program study Conservation and Restoration of the Work of Art. The students in the study program were involved in various cultural and artistic events, as volunteers or members in the organizing committees. We should also name here the research excursions carried out by students under the supervision of members in the study programs, to visit objectives in the national and even international patrimony (Bachelor students may benefit from a research mobility of approximately one week in Rome, within a partnership with Accademia di Romania).

No items found

Studii de licență

Anul 1

Istoria artei româneşti – prof. dr. Corina Popa, lect. dr. Vlad Bedros

Cursul se întinde pe trei semestre şi are drept scop reconstituirea unei imagini de ansamblu asupra evoluţiei artei medievale româneşti între secolele IV-XVIII, definirea cadrului istoric şi cultural în care acest fenomen s-a desfăşurat, precum şi măsura în care istoria, cultura şi personalităţile politice şi artistice au condiţionat sau influenţat arta diferitelor perioade, importanta religiei, a bisericii ortodoxe, a celei catolice şi a confesiunilor protestante pentru definirea programelor, conţinutului şi stilului artei medievale de pe teritoriul României. Activitatea la seminar se desfăşoară atât în sălile de curs cât şi la muzee sau în excursii prin ţară.

Istoria artei universale I: De la Fidias la Duchamp – o istorie concisă a artei, „citită” din perspectiva atelierului artistului – prof. dr. Cristian Robert Velescu

Cursul îşi propune să ofere un rezumat al artei europene între antichitate şi veacul al XX-lea. Evoluţia evenimentelor plastice va fi percepută dintr-un unghi de vedere bine determinat, acela al procesului de creaţie, desfăşurat la început pe marile „şantiere” ale templelor, mănăstirilor, catedralelor, într-un moment în care artele majore – arhitectură, sculptură şi pictura – evoluau într-o manieră sincretică, nediferenţiata, toate trei participând la o pretimpurie „sinteza artistică”. Echivalentul „atelierului artistului” va fi căutat în chiar structura amintitelor şantiere, în forma lor de organizare, dar şi în soluţiile plastice pe care meşterii le vehiculau. A doua parte a cursului va debuta cu analize consacrate momentului Renaşterii, când atelierul artistului se identifica spaţiului în care opera este creată, devenind totodată scenă a transmiterii învăţăturii privitoare la imagine şi loc de dezbatere al ideilor şi conceptelor ilustrând fenomenul creaţiei. Cursul continua cu prezentarea acelor imagini care anunţa tema „atelierului” (Sfântul Evanghelist Luca pictând-o pe Fecioara Maria), urmând a fi apoi analizate operele care ilustrează în mod explicit tema atelierului artistului. Ultima parte a cursului va analiza exemple în care atelierul îşi pierde calitatea de „izvor tematic”, sfârşind prin a se substitui operei propriu-zise.

Istoria artei universale II: Istoria artei internaţionale după Al Doilea Război Mondial – prof. dr. Adrian Guță

Cursul cuprinde selecţia unor repere pe care le considerăm semnificative, din evoluţia artistică de pe scenă internaţională, de după 1945, până astăzi. Este o introducere în acest atât de dinamic şi complex capitol al istoriei artei internaţionale din a doua jumătate a secolului XX şi după. Direcţiile şi studiile de caz asupra cărora ne oprim au fost alese pentru formatul corespunzător unui singur semestru, aşadar selecţia este una restrânsă, ea însăşi dinamica, operată cu riscul asumat al subiectivităţii dar şi cu grijă de a nu omite, pe cât posibil, elemente şi nume esenţiale.

Istoria culturii şi civilizaţiei – acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu

Cursul cuprinde selecţia unor repere pe care le considerăm semnificative, din evoluţia artistică de pe scenă internaţională, de după 1945, până astăzi. Este o introducere în acest atât de dinamic şi complex capitol al istoriei artei internaţionale din a doua jumătate a secolului XX şi după. Direcţiile şi studiile de caz asupra cărora ne oprim au fost alese pentru formatul corespunzător unui singur semestru, aşadar selecţia este una restrânsă, ea însăşi dinamica, operată cu riscul asumat al subiectivităţii dar şi cu grijă de a nu omite, pe cât posibil, elemente şi nume esenţiale.

Muzeologie – conf. dr. Ioana Beldiman

Cursul vizează familiarizarea studenţilor cu problematica de bază a unui muzeu de artă, în principal cu formă esenţială a activităţii unui istoric/critic de artă într-un muzeu, organizarea expoziţiei. În conexiune cu istoria gustului artistic, istoria muzeelor de artă completează cunoştinţele de istoria artei universale şi româneşti şi întregeşte imaginea despre instituţia muzeală în epocile modernă şi contemporană, putând să indice studentului un drum posibil în profesiunea aleasă.

Management /Analiza sectorială – conf. dr. Mirela Dauceanu

Cursul propune familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază legate de locul conceptului de management în domeniul cultural, în legătură strânsă cu transformările sociale şi economice, în relaţie cu piaţa de artă şi viaţa culturală a momentului. Seminarul desfăşurat în funcţie de agenda culturală bucureşteana, naţională şi internaţională se materializează prin teme săptămânale sau semestriale de analiză şi diagnoză a evenimentelor în curs.

Tehnici artistice – conf. dr. Mirela Dauceanu

Cursul propune introducerea studenţilor în tehnicile artistice din sfera artelor plastice şi decorative. Prin exemplificări şi lucrări practice, studenţii dobândesc cunoaşterea şi înţelegerea formelor de specialitate, a tehnicilor şi tehnologiilor specifice, a domeniului arte vizuale din stadiul de pregătire, formare şi până la recunoaşterea profesională a unui artist.

Redactarea textelor de specialitate – asist. dr. Ada Hajdu

Cursul practic propune familiarizarea studenţilor cu tehnicile de redactare a unor texte pe care este de presupus că vor trebui să le scrie în viitor. Rezultatul final al acestui curs vă fi redactarea unui text a cărui tema se va modifica de la un an la altul. În anul universitar 2016-217 studenţii vor redacta un text care ar putea constitui o pagină de Wikipedia dedicată unui monument de artă medievală de pe teritoriul României.

Anul 2

Istoria artei româneşti – conf. dr. Ioana Beldiman

Cursul propune o prezentare a problematicii artei româneşti moderne (pictura, sculptură, grafică) în secolul al XIX-lea, în scopul familiarizării studenţilor cu analiza fenomenului românesc relaţionat cu fundalul artistic occidental. Seminariile vor fi organizate şi în cadrul galeriei naţionale din Muzeul Naţional de Artă al României sau în spaţiile expunerii permanente şi în depozitele muzeului municipiului Bucureşti.

Istoria artei universale – asist. dr. Ioana Măgureanu

Cursul prezintă o perspectivă de ansamblu asupra perioadelor tradiţional cunoscute drept “Renaştere” şi “Baroc” în Europa occidentală şi asupra controverselor şi abordărilor recente privind acest interval de timp. Este construit tematic şi în strânsă relaţie cu cursul paralel de Evoluţia şi metodele istoriei şi teoriei artei şi îşi propune să ofere studenţilor repere pentru o orientare stilistică şi cronologică şi pentru înţelegerea istorică a proceselor de producţie artistică şi receptare a operei de artă în perioada studiată.

Evoluţia şi metodele istoriei şi teoriei artei – asist. dr. Ioana Măgureanu

Cursul, gândit că o completare a cursului de Istoria artei universale din acelaşi interval, este menit să ofere studenţilor o perspectivă cât mai cuprinzătoare asupra evoluţiei reflexiei cu privire la practică artistică în textele perioadei, încercând să îi familiarizeze cu vocabularul conceptual şi critic utilizat în studiile privind Renaşterea şi secolul al XVII-lea. Cursul îşi propune, pe de o parte, să cultive o sensibilitate informată faţă de modurile specifice de receptare a operelor de artă produse în acest interval istoric şi, pe de altă parte, să integreze aceste noţiuni şi acest vocabular în istoria mai vastă a literaturii artistice, din perspectiva contemporane.

Studii curatoriale – lect. asoc. dr. Diana Dochia, lect. asoc. dr. Magda Radu

Cursul îşi propune să ofere studenţilor o introducere în domeniul studiilor curatoriale care a dobândit în ultimele două decade o importanţă crescândă la nivel global. Sunt discutate texte şi studii de caz care analizează particularităţile acestei profesii: diversele moduri de realizare a expoziţiilor, istoria internaţională a expoziţiilor, concepţiile variate privind poziţia şi implicarea curatorului. De asemenea, cursul se adresează într-un mod aplicat viitorilor profesionişti ai domeniului curatorial, propunând o perspectivă practică asupra travaliului complex de concepţie şi realizare a expoziţiilor, de coordonare a programelor publice în instituţiile de artă contemporană.

Management cultural şi management curatorial – conf. dr. Mirela Dauceanu

Cursul vizează însuşirea cunoştinţelor generale de management cultural şi management curatorial, prezentarea cadrului instituţional şi legislativ, cunoaşterea pieţei de artă şi a mecanismelor manageriale de organizare şi conducere şi a mecanismelor curatoriale de propunere, organizare şi conducere; strategii şi politici culturale, plan de acţiune, organizare structurală, planificare strategică. Cursul încurajează dezvoltarea abilitaţilor practice în domeniul curatoriatului artistic.

Curs special de istoria arhitecturii – arh. Alexandru Beldiman, arh. dr. Cristina Woinaroschi

Cursul îşi propune să definească curentele arhitecturale ale secolelor XIX-XX şi cadrul lor general, să prezinte exemple reprezentative şi personalităţile marcante; să stabilească poziţia fenomenului din România în acest context. Rezultatele cercetărilor făcute în cadrul seminariilor se concretizează în publicaţii ce susţin patrimoniul construit al Bucureştiului (Bucureşti, secolul XIX –XX, Editura Simetria 2001; Lotizarea Parcul Ioanid, Editura Simetria 2007).

Anul 3

Istoria artei româneşti – lect. dr. Irina Carabaş

Istoria artei româneşti (curs şi seminar) reprezintă o introducere în teoriile modernităţii din spaţiul est/central european pornind de la exemplul local. Întins din punct de vedere cronologic de la 1898 la 1948, cursul discuta artişti semnificativi în contextul afilierilor lor politice şi artistice precum şi al receptării lor în epocă. Seminarul este dedicat cercetării individuale a studenţilor şi propune teme care să recupereze subiecte sau artişti într-o lumină contemporană. Vizitele în muzeele, colecţiile şi expoziţiile bucureştene fac parte integrată din activităţile cursului.

Istoria artei universale (secolul al XIX-lea) – asist. dr. Ada Hajdu

Cursul şi seminarul abordează istoria artei europene în secolul al XIX-lea aprofundând următoarele teme: probleme legate de definirea şi delimitarea clasicismului, romantismului, realismului, impresionismului şi postimpresionismului; învăţământul artistic şi pătrunderea femeilor în academiile de artă; peisajul şi diferite raportări la natură; începuturile fotografiei; raportarea la istorie şi ideologii naţionale.

Istoria artei româneşti – prof. dr. Adrian Gută

Cursul de Istoria artei româneşti după 1960 propune un traseu desigur selectiv, care se constituie mai degrabă într-o introducere la un capitol de o mare bogăţie informaţională, cel mai nou al istoriei artei româneşti, unul cu o dinamică accentuată dat fiind că se ocupă inclusiv de scenă artistică a prezentului. Contextul istoric îşi are importanţă sa în acest curs, dat fiind că anul 1989 desparte două epoci opuse, că regim politic, iar chestiunea libertăţii de expresie este un element major de diferenţiere, cu toate consecinţele sale în plan cultural. Cursul urmăreşte o serie de teme care pun în evidenţă tendinţe, concepte, evoluţia unor limbaje artistice, trasee stilistice, repere expoziţionale, studii de caz (artişti), caracterizarea sintetică a vieţii artistice înainte de şi după 1990. Tematica cursului îşi are dinamica proprie, de la un an la altul.

Istoria artei universale – prof. dr. Adrian Gută

Cursul oferă o prezentare a artei internaţionale a sec. XX până în prezent, concentrându-se asupra reperelor de după al doilea război mondial. Se abordează sintetic problematica avangardei istorice, consecinţele unor direcţii asupra artei postbelice. Tendinţele ultimelor şase decade sunt analizate contextual, se abordează şi reperele teoretice, se focalizează asupra personalităţilor marcante. Se punctează principalele centre artistice, extensia lor odată cu ofensiva globalizării. Se acordă atenţie atât dimensiunii ideatice cât şi celei a limbajelor artistice, de la cele tradiţionale până la noile medii.

Curs special de artă românească – prof. dr. Cristian Robert Velescu

Cursul îşi propune să delimiteze conceptele de modernitate şi avangarda, considerându-le a fi două modalităţi distincte de manifestare a energiilor creatoare. Modernitatea presupune un raport de continuitate cu experienţa artistică a secolului al XIX-lea, în vreme ce avangarda evoluează sub semnul totalei noutăţi şi, mai cu seamă, sub acela al totalei negaţii. Cu toate acestea, între cele două forme de manifestare a creativităţii s-au instituit raporturi fertile, inextricabile. Se vor evidenţia şi analiza, cu precumpănire, aceste “zone” de interferenţă.

Arta românească în context est-european: 1945-1989 – lect. asoc. dr. Magda Radu

Cursul analizează imaginea complexă a artei Est Europene în perioada socialistă, un domeniu prea puţin studiat, dar extrem de actual şi relevant. Metoda propusă se axează pe o analiză comparativă care evidenţiază particularităţile realismului socialist şi ale neo-avangardei pe fundalul tensiunilor existente între Est şi Vest. Sunt aduse în discuţie numeroase studii de caz din Polonia, Iugoslavia, Cehoslovacia şi URSS. De asemenea, cursul combina interpretarea parcursului anumitor artişti români (Horia Bernea, Constantin Flondor, Ion Grigorescu şi alţii) cu cercetări recente din arta Est Europeană în încercarea de a sintetiza contextele şi perspectivele schimbătoare prin prisma cărora arta României comuniste ar putea fi cercetată şi înţeleasă acum.

Metodologia cercetării I (elaborarea lucarii de diploma) – asist. dr. Ada Hajdu

Seminarul asista studenţii în definirea titlului lucrării de diplomă, a planului acesteia, a bibliografiei şi a listei de lucrări pe care le vor studia pentru elaborarea tezei de licenţă. De asemenea, se exersează practic metode de prezentare orală a unui text, de elaborare a unui power-point, a unei liste imagini, a unui catalog de imagini, aplicarea normelor de redactare.

Metodologia cercetării – lect. dr. Irina Carabaş

Metodologia cercetării II (curs şi seminar) se axează pe discutarea, pornind de la texte clasice, a noţiunilor şi teoriilor cu privire la contemporaneitate: ce înseamnă ea, cum a fost percepută şi definită din anii 1980 până astăzi. Cum răspunde artă la provocările lumii contemporane? Alături de artă, disciplina istoriei artei s-a transformat fundamental punându-şi noi întrebări, adoptând noi metode de interpretare şi reformulându-se sub semnul interdisciplinarităţii şi a tehnologiilor contemporane.

Practică

Stagiile de practică se desfăşoară la muzeele şi galeriile de artă din Bucureşti.

Studii masterale

Anul 1

Strategii creatoare în arta europeană şi românească a deceniilor I-III ale secolului al XX-lea: între modernitate şi avangarda – prof. dr. Cristian Robert Velescu

Cursul tratează primele trei decenii ale secolului XX, când “scena artistică” este ocupată de două curente majore, modernitatea şi avangarda istorică. Acestea stau într-un raport polemic, ilustrat mai cu seamă la nivelul documentelor programatice, ceea ce nu le împiedica însă să-şi suprapună şi adesea să-şi interfereze atât mesajul cât şi procedeele de creaţie. Dată fiind complexitatea “coabitării” celor două tendinţe într-un interval temporal restrâns, analiza lor se poate constitui într-un adevărat exerciţiu prin care masteranzii îşi vor putea apropria metodologia actului cercetării.

Tipologii muzeale – conf. dr. Ioana Beldiman

Cursul tratează fenomene specifice şi esenţiale ale colecţionismului şi ale devenirii instituţiei muzeale (muzeele de artă). Vizează de asemenea prezentarea în complementaritate a fenomenului tradiţional (muzeul tradiţional cu tipologia lui de secol XIX), cu cel actual (muzeul laborator, centrul de artă, marele muzeu cu filiale). Analizează problematica tradiţională şi contemporană a conceptului de expoziţie.

De la Sputnik la Ostalgie – Artă, tehnologie şi design în Europa de Est – lect. dr. Irina Carabaş

Artă, tehnologie şi design în Europa de est (curs şi seminar) îşi propune să prezinte cultura vizuală a epocii socialiste din România şi celelalte ţări din spatele Cortinei de fier. Cursul îmbină istoria politică, istoria artei, filmului, arhitecturii şi designului cu studiile de cultura populară pentru a oferi o înţelegere alternativă asupra imaginii, obiectului funcţional şi tehnologiei şi a întrepătrunderii lor în contextul vieţii cotidiene şi transformărilor ei din timpul regimurilor comuniste din Europa de est. Temele aferente seminarului încurajează cercetarea personală şi creativitatea, dar şi confruntarea cu probleme legate de felul în care socialismul este rememorat în spaţiul public.

Anul 2

Probleme de metodologie în interpretarea imaginilor – prof. dr. Anca Oroveanu, prof. dr. Ruxandra Demetrescu

Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu o problematică aflată la intersecţia între ceea ce se desemnează în ultimele decenii prin sintagme că “studii vizuale” (visual studies) sau “cultura vizuală” (visual culture) şi evoluţii interne istoriei şi teoriei artei. E vorba, aşadar, de a interoga, pe de o parte, câmpul foarte vast al imaginilor, indiferent de provenienţă şi de forma lor de actualizare şi de a constata şi pune în discuţie, pe de altă parte, o reconfigurare a istoriei artei că disciplină, atât în ce priveşte obiectul/obiectele ei de studiu, cât şi în ce priveşte abordările metodologice din câmpul ei.

Repere iconografice şi de limbaj în arta contemporană – prof. dr. Adrian Gută

Acest curs îşi propune o aprofundare a problematicii artei contemporane internaţionale şi româneşti, pe două direcţii: tematica şi a limbajului. Tematica se dezvoltă pe două grupuri de subteme: „Obiectul în arta contemporană“ şi „Corpul uman în arta contemporană“. De-a lungul cursului, ele pot să fie tratate separat dar şi interferând, aşa cum se întâmpla adesea în manifestările artei contemporane. Cu privire la fiecare dintre cele două „tronsoane“, se pot face şi unele trimiteri la repere ale avangardei istorice, ale fenomenelor din arta primei jumătăţi a secolului XX. Problematica exemplificată mai sus este analizată din variate perspective ale exprimării artistice, de la mijloacele picturii, sculpturii, la expresia corporală, ipostazierile readymade-ului şi interpretările/modificările sale în timp, instalationism, arta video, digitală. Sunt atinse repere de la expresionismul abstract şi avataruri contemporane ale figurativului, la artă conceptuală şi prelungirile sale actuale. Incursiunile în arta internaţională vor alterna cu cele în arta românească.

Cursuri online:

Art History and Theory

Facultatea de Istoria & Teoria Artei
G-ral Constantin Budisteanu, nr. 19
010773, Bucuresti, sector1, Romania


Telefon: +(40) 21.312.45.51
E-mail:  ita@unarte.org

   

  • Romanian
  • English
Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services