UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE ANUNŢĂ SCOATEREA LA CONCURS 2 POSTURI DE MUNCITOR CALIFICAT (ÎNTREȚINERE)(PERIOADĂ NEDETERMINATĂ)SERVICIUL ADMINISTRATIV

1. DOCUMENTE SOLICITATE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI DE CONCURS:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului institutiei (formular care se gasește pe site-ul www.unarte.org, rubrica noutăți-resurse umane), înregistrată la registratura instituției ;
• copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• în cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii după documente care atestă schimbarea numelui-certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (specializări), precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului. Diplomele universitare (licență, master, studii aprofundate) vor fi însoțite de foile matricole/suplimente la diplomă;
• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverință care să ateste vechimea în muncă/specialitatea studiilor;
• cazier judiciar sau o declarație pe prorie răspundere că nu are antecedente penale. Candidatul declarant admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere , are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului ;
• adeverință medicală care să ateste că este apt de muncă eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului ;
• curriculum vitae în format European – semnat și datat ;
• recomandare de la ultimul loc de munca;
• actele se vor prezenta în original la Direcția Resurse-Umane în vederea verificării conformității copiilor cu acestea;
• termenul limita de depunere dosar este de 10 ianuarie 2019, ora 1200
• dosarul de concurs se depune in perioada 20.12.2018-10.01.2019 (de luni până joi între orele 0900-1530, vineri între orele 0900-1200) la sediul universitatii din str.Gral Budisteanu nr.19, sector 1, persoana de contact: Moise Nicoleta – administrator financiar
2. CONDITII GENERALE SI SPECIFICE NECESARE:

2.1.Conditii generale:
In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

2.1.Conditii generale:
In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

3. TIPUL PROBELOR: PRACTICĂ/INTERVIU
4. LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI: la sediul universitatii din str.G-ral Budișteanu nr.19, sector 1 , București

3. TIPUL PROBELOR: PRACTICĂ/INTERVIU
4. LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI: la sediul universitatii din str.G-ral Budișteanu nr.19, sector 1 , București

Str.G-ral Budisteanu nr.19 / RO – 010773 Bucuresti, Sector 1 /
Fax + (40) 21 312 54 29 / Tel + (40) 21 312 72 84, cod fiscal 4602033
resurseumane@unarte.org / www.unarte.or

 

 

 

  • en
Meniu
Unarte